Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Deichman FRA: Jacob Langebek (1757-07-02)

2. Juli 1757.
TIL CARL DEICHMAN.

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Herr Cancelli Raad.

Det er allerede saa længe siden ieg havde den Fornøielse at læse Herr Cancelli Raadens sidste Skrivelse af 16. Aprilis, at ieg undseer mig ved at frembringe Undskyldninger til at gotgiøre min Forsømmelse med. Ieg vil lade det blive derved, at ieg troer, Hr. Cancelli Raaden er saa genereux og tilgiver mig den, og vil strax vende mig til Indholdet af bemeldte hans kiære Brev. Hvad Stuckenbrok angaaer, da var ieg næsten forud af samme Tanker, som Herr Cancelli Raaden nu har bestyrket mig i, at han ikke har efterladt sig nogen skriftlig Underretning til publici Nytte, Altsaa faaer den gode Mands Minde alene foræviges ved de mechaniske Indretninger, han der oppe har giort, dog havde det vel været at ønske, at en Mand af hans Indsigt og Erfarenhed havde betroet Pennen noget af hans fremmelige og nu med begravne Kundskab.

Den piece om Iordskiælvet, som Hr. Cancelli Raaden havde den Godhed at sende mig, har ieg strax med stor Begierljghed giennemlæst og fundet megen Fornøielse i de mange smukke Observationer og reflexioner, som Hr. Cancelli Raaden derudi med stor Flid og Skiønsomhed har samenbragt: Men, som ieg maae bekiende om min alt for liden Indsigt i physiske Videnskaber, og derfor ikke kan være Iuclex competens, har ieg ei fordristet mig til at dømme noget om Hoved-Satzen selv, andet end at den tykkes mig være heel artig og vel værdt at forelægge et lærdt Societet til videre Eftertanke. Men, for at være vissere i Sagen, har ieg ladet en god Ven, som har god Kundskab i plysiquen, læse piecen igienem, og udbedet mig hans Betænkning derover, som faldt ud derpaa, at han frygtede, at Hovedsatzen vilde blive en Hob critiquer underkastet, s. 258 eftersom den var bygget paa Grunde, som efter hans Tanker stridede mod physiqvens Grund Regler; dog, siden den er fremsat mere som en curieux end fast antagen Mening, og derforuden er saa mange andre artige Ting i piecen, holdt han for, ligesom ieg, at den vel kunde fortiene at komme for fleres Øjen. Nu kommer det an paa Herr Camcelli Raaden selv, om Han vil tillade, at ieg ved Leilighed maa give den ind i Societetet 1

J. Langebeks Breve.

17

— Om flere af Brovallii 2 Skrifter end den om Vandmindskningen, som nu er trykt, kommer for Lyset, er uvist: Men ieg erindrer mig gandske vel, da ieg 1754 var i Abo, at han visede mig adskilligt af sit Arbeid, som han vilde have trykt, hvoriblandt var (1) Nogle Volmnina med hans Norske Reise, som fornemligen indeholdt Observationer om Bergverkerne. (2) En Mineralogie, som skulde være langt mere fuldstændig end Valerii 3 , hvilken han paastod være sin plagiarius. (3) En Afhandling om det Finske Sprog. Det skulde være mig kiært, om han har bragt nogen af disse Materier saa vidt, at det kan trykkes, thi Manden havde artig genie og god Indsigt i mange ting, omendskiønt adskillige i hans Fæderneland har meget paa ham at sige.

Ieg forbliver med sædvanlig Høiagtelse
Høiædle og Velbyrdige
Høistærede Herr Ccmcelli Raads
ydmygste og tienstskyldigste
tiener
I. Langebek.

Khavnd. 2. Iulii 1757.