Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Deichman FRA: Jacob Langebek (1757-09-03)

3. September 1757.
TIL CARL DEICHMAN.

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Herr Cancelli Raad.

Aarsagen hvorfor ieg endnu ikke har besvaret Herr Cancelli Raadens forlængst bekomne Skrivelse af 11. Iulii, er ingen anden, end ieg har ventet at skulle kunne give Efterretning om Udfaldet med Herr Cancelli Raadens piece i Societetet: Men, formedelst Hans Excellence vor Præses har i Sommer brugt Brynden paa Landet, og derforuden været occuperet med sine Børns Brylloper, har alene eengang i nogle Maaneder Societetet været samlet, og det som snarest, da intet andet blev foretaget, end at Geheime- Raaden forestillede en fremmed fra Gøttingen her ankommen lærd Mand, Berg-Hof-Raad Justi, for at blive bekiendt af vore Lærde 1 . Men ieg haaber, vi nu snart igien blive samlede, da ieg skal søge Leilighed at fuldføre mit Forsæt. Herr Spidbergs Tractat om Dyrenes naturlige Udødelighed har ieg ikke fornummet noget til, i det mindste er den endnu ikke oplæst i Societetet: Men i den Tome, som nu trykkes, af Societetets Actis, kommer noget ind af ham om Jordskielv, som formodelig er det samme, som han har meddelet Herr Cancelli Raaden. Ellers skal han og have indgivet Beskrivelse om et gammelt Slot, hvoraf ruder a skal findes paa en Holm i Norge.

Ieg takker for de i sidste kiære Brev meddelte Efterretninger om det sidste forefaldne Jordskælv, som ieg paa intet bedre Sted veed at forebringe end i Societetet, saasnart s. 260 vi samles. Her saavelsom i Sverige har man haft samme sterke og langvarige Hede som i Norge og derefter adskillige besønderlige Forandringer af Vederligt, som her i Landet har ført megen Sygdom med sig saavel i provincerne som i Staden.

17*

Ordet gaaer, at ovenmeldte Hr. von Justi skal reise til Norge, og han giør selv Ord af, at han der skal have en anseelig Tieneste. Ellers raisonneres her meget om ham, som ikke alt er til hans Fordeel. En Hob Skrifter har han udgivet og haft en Hob Controverser. Mange nye ting har han i Hovedet, saavidt vi i Societetet sidst kunde merke 1 .

Greve Laurvigen har nyligen opskikket til sine Verker en Svensk ved Navn Burman, som her et Aars tid har opholdt sig, og, saavidt man kan skiønne, har god Indsigt i Bergverks Kundskab, Chymie, Optique etc. Iblandt andre har han til mig været recommenderet, hvorfore, om han af Hændelse skulde komme i Herr Cancelli Raadens Egn, ieg vil bede, han paa det beste maa være recommenderet. Han giør ogsaa gode Thermometra efter Celsii Indretning, og synes have et slugt Hoved til adskillige ting.

Man amuserer sig her i disse tider med roulerende skrevne Oder efter Klopstoks Maade, som dog alle ere satirer paa visse Skribentere; af de samme har ieg seet, Ode til Fruen, Ode til Borgemesteren, Ode til Journalisterne, Ode til Auctor 2 .

Tilstundende Vinter vil her nok blive endeel Bogauctioner, en af de beste vil blive efter Biskop Hersleb 3 . Ieg veed ikke, om Iustitz Raad Stavangers 4 Samling bliver soldt paa en auction.

Herr Cancelli Raaden veed vel, at Agent Solberg er død. Indtegningen til det nye Liv-Rentesocietet gaaer i s. 261 begyndelsen gandske fort, vil det saa blive ved, skal det snart blive complet. Ieg forbliver med bestandig Høiagtelse

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Hr. Cancelli Raads
tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Khavn d. 3. Sept. 1757.