Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Deichman FRA: Jacob Langebek (1758-04-22)

22. April 1758.
TIL CARL DEICHMAN.

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Herr Cancelli Raad.

Ieg erindrer ikke, om det er et eller to Breve, ieg har fra Herr Cancelli Raaden, som ieg ikke har besvaret. Men aldrig kan Herr Cancelli Raaden være saa vred paa mig derfor, at ieg jo er meget mere vred paa mig selv, at ieg ikke har kunnet besvare dem, som ieg havde villet. Dog er der ingen Fare og slet intet ubehageligt paa Færde. Sagen er denne: Ieg har bestandig ventet paa Leilighed at skulle faa den bevidste piece 2 oplæst i Societetet. Hele s. 266 forgangen Sommer var Societetet alene en eller to gange forsamlet, formedelst at Hans Excellences vor Præsidis Palais stod under Bygning, og af samme Aarsag blev ingen Samling holdt før ved Iuletider, da ieg paamindte om denne pieces Oplæsning, men fik til Svar, ieg skulde giemme den, indtil der intet var at læse af tilstædeværende Membris. Nu har Vinteren saaledes bortgaaet med adskillige Stykker at læse, som trykkes i den nu snart færdige 7de Tome af Societetets Actis, hvortil ieg dog, siden endeel Materie fattedes til at fylde Tomen, over Hals og Hoved har maattet sammenskrive noget om de Norske Bergverkers Oprindelse, som er blevet stort nok og giør ved 30. Ark trykt, omendskiønt det er ikkun Begyndelsen og alene før Christiani III. Tider. Men ieg maa sige, at det er mest præliminaria, og deriblandt en heel vidtløftig discurs om de Norske Bergverkers Ælde, som ieg giør meget yngere, end de Svenske give dem ud for 1 . Omendskiønt Hr. Cancelli Raaden kanskee vil finde denne min piece, for Hastens skyld, ikke saa ordentlig forfattet, som den burde, saa troer ieg dog, den vil fornøie Ham, i det mindste vil den kanskee overbevise Ham, at ieg kan have haft Aarsag i denne Vinter at forsømme andre Ting. Men at komme igien til Herr Cancelli Raadens piece, da blev nu endelig sidst afvigte Mandag, som var vor sidste Vintersession, Leilighed at læse den op. Omendskiønt vore Physici og Mathematici, hvad Hovedsagen angik, sagde, uden at raisonnere vidtløftigt derover, at det var en pur Umuelighed, saa blev dog piecen i henseende til Flid, Læsning, Jugement, artige Skrivemaade &c. almindeligen roset, og Hans Excellence befalede mig, ieg skulde skrive Cancelli Raaden til, at Hans piece havde fundet megen approbation, og at s. 267 ieg skulde paaminde om Cancelli Raadens Navn, naar der engang skede proposition til nye Membra i Societetet 1 . Siden der ikke blev omtalt, om piecen skulde trykkes eller ikke, giorde ieg heller ingen Paastand derom, men stak den hos mig indtil videre. Kanskee Herr Cancelli Raaden ei heller tillod det 2 , efterdi saa vel Pro-Canceller Pontoppidan som de Herrer Physici holdte Hovedsatzen ikke muelig. Ieg havde gierne, efter Cancelli Raadens Forlangende, formaaet nogen lærd Mand til at give sin Betænkning derover, men dertil ere de gode Herrer alt for magelige, eller, rettere sagt, har alt for meget at bestille.

Med mine Commissioner i Stokholm har ieg paa et Aars tid været intet mindre end lykkelig. leg skrev forige Sommer to gange til min forige Commissionaire Ekholm, men har ikke faaet mindste Svar, og har ei engang kunnet faae at vide, om han er død, eller kanskee falden i sin forige Svaghed igien. En af mine beste Venner, ieg havde deroppe, som nu mest corresponderede med mig, Assessor Hagelberg 3 , er død i begyndelsen af dette Aar, som [er] mig et stort Tab. De fleste andre kan ieg ikke meget lide paa. Og er ieg altsaa ret forlegen for en ærlig Commissionaire der paa Stedet.

Mr. Burman er i denne Vinter antagen i Greve Laurvigens Tieneste for 400. Rd. aarlig, og skal med det første reise op til Norge, Greven selv agter og derop i Sommer 4 . Vore Trondhiemske Lærde have nylig givet os et smukt historisk Verk for Lyset 5 , hvilket Mr. Riis formodelig opsender s. 268 et Exemplar af. Den unge Greve Ludvig Moltke har nylig udgivet en piece om Overdaadighed, som her tales meget om, selv har ieg endnu ikke kunnet faae et exemplar deraf 1 . Skrive-Sygen tager endnu mere til end af, og kommer her end noget slet ud, saa kommer her og meget got for Dagen. I mange Aar har vi ei haft saa mange Auctioner paa saa mange Samlinger og skiønne Sager som i denne Vinter, og man maae undre, hvor det meste dog er blevet solgt, uanseet de slette Tider, vi have. Ieg forbliver med største Høiagtelse

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Hr. Cancelli Raads
tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Khavn d. 22. April 1758.