Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Gustav Warmholtz FRA: Jacob Langebek (1758-07-12)

12. Juli 1758.
TIL CARL GUSTAV WARMHOLTZ 1 .

Velbaarne Herr Hofraad.

Den korte men ret store Fornøielse, ieg sidst paa Aaret 1753. havde paa Christineholm, rinder mig helt ofte udi Sinde, og ieg tænker ingen Tid paa mine Velynderes Godhed i Sverige, at jo Herr Hofraadets meget artige Omgang staaer mig for Øjen, og paaminder mig om den Fordel, ieg skulde haye af at fornye det saa længe siden og saa lykkeligen begyndte bekiendtskab. Ieg har saa meget mindre Aarsag at tvile om Herr Hofraadets vedvarende Bevaagenhed og Venskab for mig, som ieg derom adskillige gange igienem Correspondencen med Herr Etats Raad Hielmstierne 2 og andre er bleven forsikret.

s. 270 Det er udi saadan tillid, ieg ydmygelig beder, at den unge Herr Dreyer, som dette fører med sig, i fald han giver sig den frihed at opvarte paa Christinæholm, maa være Herr Hofraadet recommenderet, fornemlig til at nyde nogen god og for en ung reisende nyttig addresse udi Stokholm og Upsala. Han er af en smuk Familie hos os, Fætter til Sal. Hofman, som har udgivet portraits Historiques og flere skrifter, har lagt sig paa det Iuridiske Studium, og agter nu i Upsala paa et Aars tid at forbedre sine Studeringer in Politicis et Oeconomicis 1 . Herr Cancelli Raad Berch 2 er vel neppe paa denne tid i Stokholm, ellers hafde ieg kanskee formaaet hannem til at give Monsr. Dreyer recommendation til sin Herr Broder i Upsala.

Men at dette brev ikke ganske tomt skal fremkomme, har ieg ladet medfølge et exemplar af en liden Afhandling, som ieg i forledne Vinter har forelæset her i Videnskabernes Societet og derefter udgivet 3 . Ieg haaber, der vil findes noget udi, som tør behage de Herrer Lærde i Sverige, men ieg frygter ogsaa for, at nogle ville blive vrede paa mig; dog underkaster ieg mig gierne alle fornuftige og raisonnable Mænds rettelser. Skulde Herr Dreyer ikke personligen indfinde sig, har ieg bedet hannem afgive dette paa noget sikkert sted udi Nykøping.

Hvor lever den gode Herr Doctor Serenius 4 ? Kan s. 271 min hilsen være hannem behagelig, beder ieg, den ved tilfælde maa hannem anmeldes: Ieg haaber, han har faaet et lidet brev fra mig og Voïage d’Egypte 1 som ieg for nogen tid siden leverede Herr Hofman hos Hans Exc. Herr Baron Korf til befordring.

Næst min respect for naadige Fruen og Frøken Dotter forbliver ieg med den fuldkomneste Høiagtning

Velbaarne Herr Hofraadets
ydmygste og sær forbundne tiener
I. Lang eb ek.

Kiøbenhavn d. 12. Iulii 1758.