Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Frederik Suhm FRA: Jacob Langebek (1758-11-04)

4. November 1758.
TIL PETER FREDERIK SUHM.

Høiædle og Velbaarne,
Høistærede Herr Etats Raad!

Ieg holder ved i den gamle Artighed, at ieg lader mine Venner skrive mig et, to og flere Breve til, inden ieg giengielder med et eneste. Blive de vrede paa mig, da kan de have Aarsag dertil; Men om de igien lade Vreden hastigt gaae over, da er det den gamle og indgroede Godhed, de har for mig, og den Tro, de har om mig, at ieg ikke forsømmer mine Pligter af Forsæt. Herr Etats Raaden kan aldrig troe, hvor kiære og nyttige Hans Breve ere for mig, og hvor gierne ieg, i stedet for to, vilde have 52. om Aaret. Men hvor skulde ieg giøre mig Haab om saa mange, naar ieg ved min egen Forsømelse ikke engang fortiener de tvende ieg faaer. At love Forbedring og Flittighed, tør ieg ikke; thi ieg kunde kanskee ikke holde det, og giorde mig altsaa værdig til slet ingen. Det skal derfor være Min kiære Herres blotte Gunst, at skrive mig saa ofte til, som Hannem tækkeligt falder, og at tage imod saa mange eller saa faa Skrivelser, som min Vidtløftighed kan afstedkomme, uden at enten kiedes eller vredes ved mig eller skrive mig paa Liste med de modvillige. Tak min gode Hr. Etats Raad for Hans tvende angeneme Breve af 14. Jan. og 10. Juni i dette Aar. Tak for de gode Underretninger om Bergverkerne, om Svantepolk og især om Dronning Sophia, som kommer mine Meninger meget nær og til stor Styrke. Det vil usigelig fornøie mig, om Hr. Etats Raaden siden har fundet mere at meddele mig til samme Artiklers Forbedring. Omendskiønt det og kan være af Bøger, som ieg selv har læst, saa er det mig dog kiært derom at blive erindret; thi en Læser giør sig ofte en reflexion, som ikke en anden, og ofte hopper man over noget, naar man ikke expresse har sat sig for at søge det. Min Afhandling om s. 274 de Norske Bergverker er vel længe siden kommen tilstæde, det skal være mig kiært, om der er noget udi, som kan fornøie. .I Sverige er den, næsten imod min Forhaabning, overmaade vel optagen, hvorom ieg har vidtløftige Breve fra Bergs Raad Tilas 1 , Cancelli Raad Ihre og mange flere berømte Mænd. De samme og mange flere stemme og deri overeens, at Hr. Suhms og Schønings sidste Skrift er et Verk, som giør sine Auctorer Hæder og Publico megen Nytte. Hans Exc. Grev Holstein tog det ei alene ved Overgivelsen særdeles vel op, men endog har siden ved mere end een Leilighed berømt baade dette Arbeide og Auctorernes Flittighed, og saavidt ieg under haanden kan merke, vil Han have Dem begge til Membra i Videnskabernes Societet. Det giør mig ondt, at ieg endnu ikke kan give Haab om Continuation af det Danske Magazin; efter mange Løfter staaer alting endnu paa samme Fod. Ieg længes efter at fornemme, hvorledes det gaaer med Etats Raadens store Forehavende. Nogle af de manglende Bøger vil vel i denne Vinter blive Leilighed at faae af Berkentins og Reventlovs Auctioner. Ieg er nu i Arbeid med K. Wald. II. Jordebog og med at indrette Landkarter dertil over Imperium Danicum Medii Ævi, hvortil ieg tager med, ei alene alt hvad Jordebogen og andre Documenter af Waldemari II. Seculo give Anledning til, men endog alt hvad ældere ieg kan finde, og kanskee hvad som er et 100. Aar yngere. Dersom Hr. Etats Raaden til dette Arbeid vi! meddele mig nogle rare Observationer, og ellers paaminde mig om et og andet, som til den gamle Geographies Udarbeidelse burde i agt tages, vil ieg paa publici og egne Vegne blive Hannem uendeligen forbunden. Om Bertilo Canutio Aqvilonio og Henrico Custero 2 , som Hr. s. 275 Etats Raaden i et af sine Breve melder om, veed ieg ingen sønderlig Underretning at give, uden hvad lidet der findes i Molleri Bibliotheca Septentrionali og Bartholini Cista Medica, samt hvad om den første kan udledes af hans egne Epistolis & Poematibus, nemlig at han var Poeta Laureatus, Prest i Skaane, [og var fød 1 ] i Faxe herred i Siæland, hvad hans Fader og Syskende hede &c. 2 Hvad Lacunerne i Wormii Epistolis angaae, da, som ieg ei har har seet Originalerne, kan ieg derom ei underrette, men troer, at der enten maa have været noget borte paa de Steder, eller staaet noget, som ikke kundet interessere Publicum 3 . Af disse mine slette Besvaringer paa Hr. Etats Raadens Spørsmaale seer Han selv, hvor lidet Hans Ligning imellem mig og Oraklet til Delphis vil holde Stik, uden hvad begge vores Uvidenhed kan angaae. I øvrigt næst min og min Kones respect til Fru Etats Raadinden har ieg den Ære med stedsevarig Høiagtning at være

J. Langrebeks Breve.

18

Høiædle og Velbaarne,
Høistærede Hr. Etats Raads
oprigtige og forbundne tiener
I. Langebek.

Khavn d. 4. Nov. 1758.