Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Deichman FRA: Jacob Langebek (1759-06-02)

2. Juni 1759.
TIL CARL DEICHMAN.

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Herr Cancelli Raad.

Omendskiønt det har varet noget længe med de forlangte Tegninger, saa er det dog skeet hastigere, end ieg i Førstningen havde formodet. Ieg havde allerede med forige Post kunnet sende dem, dersom ieg efter Hr. General Majorens brev havde faaet til rette tid, hvad ieg fra Hr. Pfützner skulde have, som ieg dog ikke førend for et par dage siden bekom 1 . At vente paa Skibs-Leilighed, torde kanskee drage alt for langt ud, hvorfor ieg lader dem nu gaae med Posten, uanseet det bliver noget kostbart. Hvad s. 285 Tegningerne vil koste, veed ieg endnu ikke, men vedkommende sagde at ville give mig Regning, som ieg skal sende, saasnart ieg faaer den. Gud give nu alt dette maatte blive til Behag og Nytte. Herr Pfützner tilbød, ifald det behøvedes, at skikke nogen god og forstandig Tømmersvend op, som kunde forestaae Arbeidet. Han holdt ellers for, man havde giort meget bedre i at bygge Kirken heelt af Steen, eller i det mindste af Bindingsverk udvendig beklædt, for at spare paa saa meget kostbart Tømmer. Men Tømmeret er vel allerede tilstæde og kanskee Arbeidet begyndt. Klokkerne kan altid blive bestilte, saasnart Taarnets Beskaffenhed bliver resolveret, og man veed, hvor store de behøves. Ieg forbliver (osv.)

I. Langebek.

Kh. d. 2. Iunii 1759.