Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Gustav Warmholtz FRA: Jacob Langebek (1759-12-01)

1. December 1759.
TIL CARL GUSTAV WARMHOLTZ 1 .

Welbaarne Herr Hof Raad.

I stedet for en vidtløftig Epistel, som welb. Herr Hof Raadet havde Aarsag at vente fra mig, fremkommer alene nogle faa Rader, som skal berette, at ieg til sine tider rigtigt har bekommet Herr Hof Raadets gunstige og meget kiærkomne Skrivelser. Hvad ieg har at godtgiøre min alt for utilladelige Forsømelse med, har ieg kortelig foredraget i mit Brev til Herr Doct. Serenius. Noget seent fik ieg vide, at en vis Cavalier staaer færdig at reise til Stokholm, hvorfore ieg maae flye Vidtløftighed: Men at ieg dog ikke aldeles skal slaae min Forbindtlighed i Glemmebogen, lader ieg et par smaa piecer af vore Novis medfølge. Saasnart ieg kommer lidet til Roe efter visse Vidtløftigheder, ieg en tid lang haver haft, skal ieg sekert sende alt, hvad Hr. Hof s. 288 Raadet mig har committeret. Ieg beklager alene, at ieg sielden hører nogen Reisende, og naar ieg faaer vide nogen Leilighed, er det næsten for seent taget. Tilmed vil de fleste, som reise over Land, ikke gierne tage mod noget stort pacquet.

Næst at bede om min respects Anmelding hos Naadige Fruen og Frøken Dotter, har ieg Æren med den sædvanlige Høiagtning stedse at henleve

Velbaarne Herr Hof Raadets
ydmygste Tiener
I. Langebek.

Kiøbenh. d. 1. Decbr. 1759.

Herr Hof Raadet tækkes ved tilfælde ikke forglemme sit gunstige Løfte, om at meddele mig Fortegning paa sine Svenske Dubletter.