Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Frederik Suhm FRA: Jacob Langebek (1761-01-03)

3. Januar 1761.
TIL PETER FREDERIK SUHM.

Høiædle og Velbaarne,
Høistærede Herr Etats Raad.

Ieg har nu paa et Aars Tid og mere været saa aldeles hentagen i verdslige Sysler, Flytning, Byggerie, Stervboes- Forretninger, at, hvad ieg ikke før har været efterladen, da har leg i sidst afvigte Aar været ganske glemsom i Henseende til mine gamle og beste Venner. Ieg har stolet paa deres gode Tanker om mig, og ladet mig være nok, at ieg ved andre kunde spøre noget fra dem, og de fra mig. Men det var alt for vidt at misbruge deres Godhed, om ieg, efter saa lang Forsømelse, blev endnu længere eller aldeles ude med min Skrivelse. Derfor ieg ved Begyndelsen af dette ny Aar, da ieg igien begynder at komme i Rolighed, indstiller mig allerførst hos Hr. Etats Raaden, som utvilagtigen er en af mine oprigtigste Venner og Velyndere, for at udbede mig, til en Fornyelse af den gamle Brevvexling, fra Hans egen Haand en fuldkommen Underretning om hans nu værende Tilstand og forehavende lærde Arbeid. Med største Glæde har ieg fornummet, at Hr. Etats Raaden er fuldkommen frisk igien efter en farlig Sygdom, og vil af Hiertet ønske, at den gode Gud vil opholde Hannem i dette og flere Aar indtil en høi Alder, som for mange Aarsager saa i sær til Ære og Nytte for Fædernelandet. Høsten er stor, Arbeiderne ere vel mange, men faa gode. Ingen saa flittige og tillige saa gode, som tvende Mænd i Trondhiem. Med hvad Fornøielse og Underviisning for mig selv ieg har læst Herrernes efterhaanden nedsendte piecer, og med hvad Længsel ieg venter paa de lovede, derom kan ingen bedre vidne end ieg selv, som vel kan skiønne lidet om slige Sager, endskiønt ieg selv ikke giør ret meget derved. Dersom ikke de mange Hus-Fornødenheder og undertiden en vaklende Helbred havde i s. 304 forige Aar hindret mig, da havde ieg vel udrettet noget mere ved Studeringer, end ieg har. Hvad der i dette Aar bliver af, vil Tiden lære. Imidlertid merker ieg alt, at Alderen, som dog er ikkun 51. Aar, begynder at føre flere Skrøbeligheder med sig. Magister Dass har vel berettet, at ieg længe har maattet arbeide paa en Historisk Efterretning om Souverainiteten. Samme er endnu ikke færdig, saa at, om Etats Raaden veed derom nogle anecdoter at meddele mig, komme de mig endnu vel tilpas. Formodeligen har Han i udenlandske Skrifter paaagtet lærde Mænds enten rigtige eller urigtige reflexioner over denne vigtige Omvexling. Ellers er ieg i fuld Drift med mine Landkarter over Dania Medii ævi at lade stikke, som skal føies til Wald. Il. Jordebog, hvoraf det første er saa got som færdigt. Ieg ønskede, vi havde Etats Raaden her nede hos os, da her ere mange Ting, ieg kunde behøve Hans daglige Hielp og Raadførsel udi. I indlagte Brev, som ieg beder maae leveres, har ieg begiert af Rector Schøning, han vilde lade mig vide, hvad han forstaaer ved det Sted Sciringesheal i Otheri Periplo, det samme ieg ogsaa vil bede Hr. Etats Raaden om. Ieg er falden paa en Tanke derom, som ieg har betroet Mag. Dass, indtil ieg faaer høre Herrernes Betænkning, da det vilde fornøie mig, om Deres Mening vilde stemme ind med min. Ligeledes vilde ieg vide, hvad Sted man skulde forstaae ved Otlieri Truso; thi ieg kan ei vel troe, at det er Trosa i Sverige. Endvidere de Stæder hos Choros, som nævnes i Anscharii Vita, om de skulde have ligget i nu værende Curland. Men Ulykken er, vi har saa faa gamle og autentique Skrifter om de Lande i Austurveg. Fra Magister Brocman, som reiste med mig, og som nu ved min recommendation er bleven employeret ved Antiqvitets-Archivum i Stokholm, har ieg nylig haft Brev, hvori han glæder mig med en ny decouvert, han har giort, nemlig han har fundet et Fragmentum membran. af lige beskaffenhed med K. Wald. II. Jordebog, hvori opregnes, hvor mange Plove i hvert Herred, samt Høvdingerne i hvert Sysel, hvorefter følger en Krønike fra 1074. til s. 305 1219. og Kongernes Navne til Eric Christophersøn &c. Ieg længes meget efter en god Udskrift deraf. I forige Sommer skikkede ieg Roskilde Stifts gamle Jordebog op igien, som ieg havde haft til Laans fra Biblioteket i Upsala. Min Kone og Ieg formelde vor Respect til Fru Etats Raadinden, hvornæst, med igientagen Velgangs Tilønskning, ieg har den Ære med uafladelig Høiagtelse at fremleve

Høiædle og Velbaarne Hr. Etats Raads
tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Khavn d. 3. Ian. 1761.