Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Holstein FRA: Jacob Langebek (1761-03-27)

27. Marts 1761.
TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.

Høibaarne Herr Geheime Raad
og Ober Secreterer, Naadige Herre!

Paa Deres Høigrevelige Excellences naadige Befaling talede ieg i gaar morges med Prof. Preusler 2 om det bevidste Stykke 3 at gravere, om han kunde sig det paatage, hvad den nøjeste Priis skulde blive, og hvor lang Tid dertil behøves. Han beholdt Stykket hos sig for at betænke sig og giøre Overslag, og skikkede mig det tilbage i Aftes med dette egenhændige Svar 4 : At han ikke kunde gravere det under 500. Rdlr., og maatte have 2. Aars tid dertil; Men som han haabede at faa en eller to velskikkede Folk, vilde han ved dem under sin Opsigt forfærdige det i ringere Tid og for 300. Rdlr. Men vilde man give ham commission at lade det gravere udenlands, troede han at kunne skaffe det giort i et Aar og for 200. Rdlr.

I hvor gierne ieg havde ønsket, at dette Stykke, som Prof. Preusler meget approberede, af hans egen Haand s. 312 havde blevet forfærdiget, saa synes dog Prisen vel høi og tiden alt for lang, enten det skulde giøres af ham selv eller under hans Opsigt. Hans Forslag om at lade det gravere udenlands, tykkes mig ikke meget om; thi først er det uvist, om det da blev bedre giort end hos os selv af Haas, dernæst kunde det ved den Leilighed fra Nürnberg eller Augsburg komme til at circulere i Tydskland, førend man selv her publicerede det, og endelig er baade Prisen høi nok og Tiden endda vel lang for at lade det giøre hos Fremmede.

Altsaa skulde ieg underdanigst udbede mig nærmere Ordre, om ieg videre med Hr. Preisler skal entrere, eller ieg paa ny skal tiltale Koberstikker Haas derom, som i fior forlangede i det allerringeste 150. Rdlr. for at gravere det, endskiønt han længe og stivt paastoed 200. Rdlr. Ieg skulde haabe hos hannem at faa det færdigt i meget kortere Tid end et Aar.

I allerdybeste Ydmyghed har ieg den Ære at forblive

Deres Høigrevelige Excellences
underdanigste tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 27. Martii 1761.

Under 14. April 1761 skrev J. L. Holstein fra Kancelliet til Langebek, at Sagen var bleven refereret for Kongen, der havde resolveret, „at naar Professor Preusler med egen Haand vil gravere det forbemeldte Stykke for 400 Rdl., kan det af ham blive forfærdiget“. Langebek skulde derfor nærmere forhandle med ham derom (Gl. kgl. Saml. 906, Fol.).