Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1761-04-24)

24. April 1761.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Min Høistærede Herr Secreterer.

Desse faa Linier skriver ieg med Herr Consul Koustrup, som i Morgen reiser herfra op til Stokholm, at ieg derved s. 317 kan give Anledning til Bekantskab med denne Mand, som ieg har giort saadan Aftale med, at han herefter sikkert og hurtigt befordrer, hvad som maatte behøve at tilsendes mig med Skibs Leilighed. Ieg sender nu de forlangte Rune- Inscriptioner af Camdeno, hvis nyeste Edition ieg fand hos Hr. Etats Raad Hielmstierne; men ieg troer ikke, de ere meget gamle. — — Hr. Etats Raad Luxdorf piner mig meget, at ieg skal skaffe hannem gamle Svenske Mynt- Ordninger, især før og af det XVIde Seculo; forekommer Min Ven noget af dette Slag, da tænk paa os. Ieg for min Part beder om flere fragmenter ævi Waldemariani og Diplomata omnis ævi, fornemlig de som løber ind udi nogen Part af Danske Historien. Ieg lader herbos følge et Aftryk af mit generale Kart over Dania Medii ævi, som tillige indbefatter Estland og alle de Lande om Østersøen, som vore Konger i XII. og XIII. Seculis conqueterede. For proportionens Skyld er Sverige og et Stykke af Norge med derpaa, og, siden desse Lande ere der, vilde ieg gierne have med saa mange af de gamle provincers og Steders Navne, som derpaa kunde rummes, paa det Kartet kunde være brugbart for dem, som læse alle 3. Rigernes Historie. Dette er endnu ikke det sidste Aftryk, der findes adskillige Feil og Mangler derpaa, som ieg ved ny correctur lader ændre. Beder derfor indstændig, Min Ven meddeler mig oprigtigen sine Anmerkninger derover, og, erder nogen anden god Mand, som noget i den gamle Geographie kan præstere, da maae Hr. Secretereren gierne forevise det til Eftersyn, thi ieg tager gierne imod alle brave Folks Underviisning. Det er ellers næsten ikke mueligt at faae det saa accurat, som ieg gierne vilde. Foruden dette har ieg fire Speciele Karter, nemlig: Et over Synder Jylland og Nordalbingien, nu Slesvig Holsten, hvilket snart og er færdigt, Et over Nørre Jylland, Et over Siæland, Fyn og Øerne, Et over Skaane, Halland og Blekingen. Desse 5. Karter koste over 500. Rdlr., for hvilke, og meget mere, ieg paa Publici vegne har at takke vor prisværdige Konge. Udi Ziraterne paa dette Kart er anført alle Waldemari s. 318 II. Vasallers Vaabener ex sigillis. Nogle Steder herpaa har ikke faaet deres ganske rigtige situation, og det dels for Tegnerens dels Koberstikkerens Uagtsomhed, men paa et general Kart, hvor alting skal forestilles i smaat, faaer man lade sig nøje med en ongefærlig Bestemmelse af Stederne. Det skulde være mig overmaade kiært, om ieg endnu kunde overtale Min Ven til at besøge mig i denne Sommer, for at see min ny Bopæl, da der og kunde falde et og andet at conferere om; Det er dog ingen al Verdens Reise fra Stokholm til Kiøbenhavn. Men kan det absolute ikke lade sig giøre, da meld mig Aarsagen dertil, og mag det endelig saa, at det dog skeer ad Aare; Gud veed, hvorlænge vi leve, og om siden bliver Leilighed oftere at samles, hvorom ieg despererer, dersom Min kiære Herre faaer tilfælde at komme i Familie; thi da er man ikke længere sin egen. Ieg maa afbryde med flittig Helsning fra mine, forblivende med den gamle Tilgivenhed

Min Høistærede Herr Secreterers
forbundne tiener og Ven
I. Langebek.

Khavn d. 24. April. 1761.