Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1761-05-06)

6. Maj 1761.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Min Høistærede Herr Secreterer.

— — Det er mig kiært, at mine Paqvetter ere fremkomne, og at Bøgerne, som Min Ven rigtig har uddeelt, have været til Fornøjelse. Richardsons Hallandiam har ieg, men takker Hr. Cancelli Raad Berch ligefuldt, og kan altid ved tilfælde profitere af hans Godhed for mig, i sær om Han tillader mig at faae Copie af et eller andet Stykke, som in Archivo maatte findes, gamle Danske Historien anrørende og følgeligen uskyldigt. Ieg samler allerede atter paa nogen liden Historisk Paquet til Hr. Cancelli Raadets s. 319 tienest, som ieg giør mig et stort Nøje af i henseende til den Bevaagenhed, Hr. Cancelli Raadet viser baade mod Hr. Secretereren og mig. Ieg er høiligen forbunden for tilsendte Tegning af de gamle Blade, og beder, at Bekostningen skrives paa min Regning. Med samme Tegning er ieg særdeles vel nøjet, og er det mig ikke ukiært, at Min Ven har ladet sine Herrer Præsides forud see den, hvoraf de gode Herrer kan fornemme, at vor correspondance er uskyldig, og indeholder ingen Mysterer. — — Er det mueligt at faae Ehrenpreussii Catal. nedsendt før Auctionen 1 , skulde det være mig kiært, hvis ikke, vil ieg bede, at min Ven ikke glemmer mig med Rudbeks Atlantica, som ieg vil give 4 à 600 Dlr. Km for, i fald de 3. Tomer er trykte og den 4de skreven; men om den fierde eller noget deraf er trykt, da en god deel mere, alt efter Min Vens eget Tykke. Paa Dahlbergs Svecia veed ieg ikke Prisen, men ieg tænker, at, naar Exemplaret er godt og i alle Maader complet, er det vel 200 Dlr. Km værdt og kanske noget mere. Men ieg er forsikret, at min Ven er sparsom over min Pung det meste mueligt. Det giør mig ondt, at Prof. Klein er død, uden at tænke paa mig i sit Testament. Men det er ikke de første Penge, ieg paa saadan Maade har begravet; det er ikke længe siden ieg paa samme Maade mistede 30. Rdlr. ved Mag. Søderberg, som druknede paa Reisen til Lybek; Ieg vil ikke melde om flere Summer til en og anden hos os selv; Men ved alt dette har ieg den satisfaction, at ieg med et maadeligt Tab har giort adskillige trængende Folk glade for en tid; dog lærer det mig herefter at blive mere haard, helst mine Indkomster ere ikke meget store. Min Kone og liden Søn helser flittigen og ieg forbliver med en bestandig Oprigtighed

Hr. Secretererens Ven og tiener
I. Langebek.

Khavn d. 6. Maji 1761.

s. 320 Den fortroede Sag skal blive hos mig selv. Ieg vil alene svare derpaa, at ieg onsker og formoder, at den Mand, som Sagen anrører, og som ieg af Hiertet vil vel 1 , vilde lade Fornuften komme passionerne til Hielp, og see vel til for den tilkommende Tid.