Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1761-07-11)

11. Juli 1761.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Min Høistærede Herr Secreterer.

Ieg veed ikke, hvor ieg var falden paa den Tanke, at Hr. Secretereren i denne vakre Somertid maatte være reist paa Landet. Men af et Brev under 3. huius fra Hr. Cancelli Raad Berch 2 slutter ieg, at Min Herre opholder sig i Staden. — — Ieg glemte sidst at melde, at ieg da allerede havde faaet de over Søen nedsendte Bøger, hvormed ieg er overmaade vel fornøiet og har aldeles intet at udsette paa Kiøbet. Naar Hr. Ekholm atter skulde have nogen saadan Samling til Afhænding, skulde ieg vel attraae at see Fortegnelsen derpaa, ja ogsaa tage et Qvantum deraf, naar det ikke var de samme, ieg tilforn har. Var der og nogle fremmede gamle Historica ibland, det skadede intet, fornemlig om det var af Grandskabet rundt om os. I sær ønskede ieg mig flere saadanne Volumina af Actis Publicis, gamle Ligprædikener etc. — — Til mit Kart over Dania medii ævi vil ieg fra Min Ven vist vente nogle addenda og corrigenda, men de maae ikke være nyere end af 13de Seculo; thi Rumet tillader ikke at tage recentiora med. Med min Koberstikker og hans Aftryk er ieg ikke ganske fornøjet. Ieg har nu endelig og faaet det første af mine speciale Karter færdigt over Ducatus Iutice (Slesvig Hertugdom) og Dominium Nordalbingiæ (Holsten). Nu skal det speciale Kart over Skaane, Halland og Bleking under Gravstikken. s. 321 I hvilken Henseende ieg meget længes efter at faae det Kart over Halland, som Hr. Cancelli R. Berch har haft den Godhed at tiene mig med. Kunde ieg nu være saa lykkelig at faae noget over Blekingen, blev ieg ret hiulpen. Herr Secretereren maae endelig skaffe mig at vide, om flere Karter af Landmætere-Contoiret ere udkomne end de, der allerede vare trykte, da ieg var i Stokholm, som ieg troer var en (!) Stykker, syv i Tallet. Den Tidende de reperto Diplomatario Bergensi giorde mig helt glad. Jeg har efterseet min Samling af Diplomatis, og finder adskillige af de samme deribland; men siden ingen af dem ere af originaler tagne, frygter ieg, at ieg faaer uleilige Min Ven med at efterhaanden give mig rigtige Copier af dem alle. Var det ikke mueligt at faae nogen anden for Betaling til at udskrive sligt? Havde ieg først Copie af et Par, kunde ieg strax see, om de, her findes, ikke fordum maatte være tagne af samme Codice. Lad mig vide, kiære Herre, hvor denne Codex findes, og om den er paa Pergament, og i hvad format, om vel eller negligenter skreven &c. End mere længes ieg at blive underrettet om den bevidste G... 1 Handel; Hr. Secretereren skulde aldrig troe, hvor bekymret ieg er om en saadan Vens Velgang; det er mig ikke om Rigdom eller Fattigdom at giøre, naar alene Personen er god og Vilkorene saadane, at Sorg for Livets Næring, som er udragelig nok for een, ikke skal qvæle tvende eller flere. Ieg havde fast troet, at Min Ven i denne Sommer havde besøgt mig: Men skeer det ikke nu, bliver der vel aldrig mere noget af. En Samtale havde dog været mig meget kiær, og ieg er vis paa, det ogsaa havde fornøiet Hannem at see min nu værende Bopæl, som er en Hob rumeligere og mageligere end forige. Min Compliment skal ieg bede anmelde til Hr. Cancelli Raad Berch, som ieg med første skriftlig skal opvarte. s. 322 Min Kone og liden Søn hilse flittigst, og ieg med den sædvanlige Høiagtning har Æren at forblive

J. Langebeks Breve.

21

Min Høistærede Hr. Secretererens
tienstforbundne oprigtige
tiener
I. Langebek.

Khavn d. 11. Iulii 1761.

P. S. Ieg har faaet tilskikket Catal. over Sl. H. Ex. Gr. Ehrenpreusses Bibliothec, og faaer nu giøre Hr. Secretereren nyt Besvær med min Commission paa adskillige Numere derudi, nemlig
(Bogliste paa 60 Numere følger).

Priserne rammer Herr Secretereren best selv 1 . Vær ikke for sparsom især paa dem in folio. Saasnart ieg faaer Efterretning, skal ieg strax giøre Anstalt om Penge.