Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Frederik Suhm FRA: Jacob Langebek (1761-10-20)

20. Oktober 1761.
TIL PETER FREDERIK SUHM.

Høiædle og Velbaarne,
Høistærede Herr Etats Raad.

Ved en Reisende, som gaaer til Trondhiem, følger tillige med desse faa Linier af de 2de først stukne Karter til min Geographia Danica medii ævi, som ieg vil underkaste baade Herr Etats Raaden og Rector Schønings skarpeste Eftersyn og Rettelse. Ieg tilstaaer, at der er endnu meget, fornemlig paa det generale Kart, at forbedre, som mange Øien og ofte foretagen Gienemlæsning allerbest vil udrette. Men det giør mig ondt, at ieg ikke har ladet det generale Kart anlægge noget større; thi Skriften er bleven vel smaa og ukendelig, hvilket dog til dels deraf foraarsages, at vi ingen Kobertrykker have her i Byen, som kan giøre et reent og skikkeligt tryk af nogen Koberplade. Saasnart da De gode Herrer finde noget at erindre i desse mine Karter, enten som bør tillegges eller fratages eller forandres, bevise De mig et stort Venskab at meddeele s. 335 mig det, at det kan blive iagttaget, førend ieg lader de rette Aftryk giøre.

Ieg burde vel skrive Herr Etats Raaden et vidtløftigt Brev til, siden ieg har begaaet saa langvarig Forsømelse, Men dette ene maae være nok for denne Gang, at ieg af et oprigtigt Hierte kan gratulere til en snart haabende Arving. Gud lad alting vel lykkes, og give Forældrene en fuldkommen Glæde, hvorudi ingen Ven skal tage større Deel, end ieg, som næst ydmygst Compliment til Fru Etats Raadinden, forbliver uafladeligen

Høistærede Hr, Etats Raads
tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Kh. d. 20. Oct. 1761.

M. Schøning helses paa det venligste, Ieg fornøier mig over begge de kiære Herrers restitution paa Helbreds vegne.