Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1761-10-25)

25. Oktober 1761.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Velædle, Høistærede Herr Secreterer.

— — Det er ganske rigtigt, at der nylig, før vor Medailleur Arbien døde 1 , blev af ham giort en Medaille paa vor afledne Geheime Raad Reventlow, men Enke Fruen lod meget faa Exemplarer slaae og vilde ikke, den skulde blive gemeen 2 . Ieg havde tænkt, at Hr. Etats R. Hielmstierne havde sendt Hr. Cancelli R. Berch den: Men siden det vel ikke er skeet, skal ieg giøre mig Umag, om muligt, at skaffe den. Hr. Etats Raad Klevenfeld tog med Fornøielse imod Hr. Secretererens Brev, og, endskiønt ieg siden ikke har talt med hannem, har han dog bedet mig flittig hilse og takke.

s. 336 Matthias Werner, som kalder sig Hof-Secreterer, har, efter sin Udkomst af Slutteriet, besøgt mig, og villet consulere mig angaaende en Skolebog, han vilde udgive, hvorudi han hos mig ikke fandt megen Trøst. Han bød sig da til, han vilde skaffe mig Oplysning om Gustaf Werner le Brunc og om de 200. Rdlr., som Mag. Søderbergs Fader skulle have udbetalt. Efter nogle Dage kom han atter til mig og berettede, at han havde faaet le Brunc opspurt, hvilken nu efter mange Slags Omvexlinger var bleven forvandlet til Capitaine i Hanoveransk Tienest. Denne havde fortalt Matth. Werner en stor Deel af Søderbergs slette Skæbne, og forsikret, at han havde selv hørt af en Kiøbmandskarls Mund, som af Rederen til det forulykkede Skib havde været udsendt til Møen eller yderst i Siæland, hvor Vraget kom i Land, at Karlen selv havde seet og kiendt Mag. Søderbergs Liig, som med Hænderne havde opbundet sig ved Masten, i Tanke kanskee saaledes at villet redde sig, saa at ingen tvil mere kan være, at han jo er død og i Vandet omkommen. — —

Matth. Werner formeente sig med dette Ærende at have giort mig en stor Tienest, hvilken ieg maatte vederligge med et Laan af 10. Rdlr., som ieg uden tvil kan kalde et reent Tab. Ieg bliver nu van til saadanne accidentzer, at de ikke mere ere mig fremmede. Ieg ved ei, om ieg ei før har skrevet, at Etats Raad Hielmstierne har kiøbt sig en ny og stor Gaard, som han flytter ind i mod Foraaret, som er ikke meget langt fra mig. Etats Raad Stampes 1 Frue er nu først efter mange Aars Ægteskab kommen i Barselseng, men ulykkeligviis er baade Barnet og Moderen omkomne. Min Hustru og lille Frideric helse venligen, og ieg med den gamle Tilgivenhed henlever

Min Høistærede Herres
ydmygste tiener
I. Langebek.

Kiøbenh. d. 25. Octobr. 1761.