Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1761-11-28)

28. November 1761.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Min Høistærede Herr Secreterer.

Ieg skulde længe siden have svaret paa Hr. Secretererens kiærkomne Skrivelse af 3. Novembris; Men, som ieg først ventede efter at kunne tillige give Efterretning om mine s. 338 Bøgers Ankomst, og ieg derefter blev angreben af en liden Sygdom, som Gud skee lov nu er gaaen over, har ieg maattet opsette mit Svar til i Dag. Bøgerne og alt, hvad Min Kiære Herre i sine sidste Breve har om meldet, bekom ieg i forige Uge uskadt i alle Maader, og er med alting aldeles vel fornøjet. Der fattedes intet andet til at fuldkomme min Fornøielse end Rudbeks Atlantica, hvilken nu ikke mere er at tænke paa. Men min Skyldighed og Taksigelse bliver derfor ikke mindre til Min Ven for al den Møde og Tidsspilde, Han for mig at tiene haver anvendt, saa vel paa auctionen, som i sær ved de mange vakre skrevne Empletters Udskrivning, hvormed Han mig usigeligen har glædet. Der er ikke et Stykke ibland, som jo kommer mig til Nytte, men fornemligen er mig kiært det Stykke om de gamles Seglads til Estland og det Fragment af Diario Roskildensi, som er mig noget ganske nyt og forhen uventet. Skulde Herr Secretereren, foruden Svecica og Danica, finde flere Fragmenta medii ævi om noget Land eller Sted paa hin Side Østersøen, da vilde de blive mig ikke mindre velkomne end de allerede tilsendte. Men ieg var alt for ubillig, om ieg vilde begiere, at Min Herre med egen Haand skulde afskrive alting; Ieg skulde vel troe, der i saa stor en Stad fandtes nogen, der for Betaling kunde copiere, hvad der ikke var alt for gammelt og vanskeligt at læse. Det var mere end nok, naar Herren selv vilde laane mig sin Haand til det ældste, og om noget forefaldt, som behøvede en distingveret accuratesse, hvilken ingen eller faa andre eier end den kiære Brocman. — — Min ydmygste Hilsen beder ieg anmelde hos min Velynder Hr. Cancelli Raad Berch, hvis sidste brev med Abbé d’Arnaud 1 ieg haver bekommet og leveret de vedsendte Medailler til Hr. Etats Raad Hielmstierne. Saasnart nogen Leilighed falder, skal ieg have Æren at skrive den gode s. 339 Herre til igien, og sende ham Geheime Raad Reventlovs Medaille, som Hr. Hielmstierne har lovet at skaffe hannem et Exemplar af. — — Det fornøier mig, at Min Herre er saa vidt kommen med sit Skrift om Runerne og hvad dermed følger. Ieg vilde ønske, ieg var i Stand til at tiene Hannem med nogle Data dertil: Men naar man ikke har saadane Specialia just for Haanden og under en sammenhængende Overveining, da er det, som man vidste ingen ting derom. Som man seer af Diikmans 1 og de fleste lærdes Exempel, som om Runerne have skrevet, saa ere de af vrange lectioner ofte forførte til at giøre falske og aldeles ugrundede Forklaringer baade over Navne og Ting i Rune-Inscriptioner. Ieg vilde derfor ønske, at Hr. Secretereren selv havde seet og examineret alle de Stene, som Han vil anføre, da ieg troer, Han vil komme nærmere og lettere til Maalet end nu. Den gode Wormius har vel selv ikke seet mange af sine Runestene, men stolet paa sine Presters og Studenters Læsning og Afskrift. Og hvordan de Svenske Lærde har læst og afskrevet deres Rune Skrifter, det kan man slutte af de mange og betydelige Variantes hos dem.— — Om Kong Eric Ejegods titel er det ganske rigtigt, at Gram har ladet sig forføre af Chron. Episc. Lund., og Etats Raad Suhm nær ligesaa, dersom ieg ikke havde advaret ham derom 2 . Den Sten hos Wormium p. 205 veed ieg ikke, hvor Min Herre kan komme til at læse dette paa Filu o Vitahoum, med mindre Han har nogen nyere og rettere Afskrift deraf. Ieg vilde ellers troe, at Wormius deri har ret, at Læsningen bør begynde neden fra Korset. Hvitaholm paa den Norske Sten tænker ieg maae være en liden Ø eller Holm etsteds i Norge. Man maae meget nøie tage sig i agt, at man ikke forseer sig af den Lighed, som er mellem et og andet Steds Navn. Ieg s. 340 vilde ønske, Min Herre var nærværende, at vi mundtlig kunde conferere om saadane ting, da det ene vilde give Anledning til det andet. Ieg vil nu afbryde mit Brev og ønske, at ieg snart maatte see trykt noget af dette Min Herres Arbeid, da ieg ikke tviler paa, Ieg jo vilde lære meget deraf. Ieg forbliver med al Høiagtning

J. Langebeks Breve.

22

22*

Min Høistærede Hr. Secreterers
ydmyge og oprigtigste tiener
I. Langebek.

Khavn d. 28. Novb. 1761.