Danmarks Breve

BREV TIL: Daniel Tilas FRA: Jacob Langebek (1762-07-21)

21. Juli 1762.
TIL DANIEL TILAS 1 .

Høivelborne Herr Landshøvding og Bergs Raad.

Ieg har meget længe været Herr Landshøvdingen et Svar skyldig paa det særdeles obligeante Brev, som Han s. 348 beærede mig med, da ieg havde udgivet min liden Afhandling om de Nordiske Bergverkers Oprindelse. Ieg havde neppe troet, at samme skulde fortient saa megen attention hos en Mand af den grundigste Indsigt i de Sager. Des mere blev ieg glædet og opmuntret i dette mit foretagende. Ieg har alt siden tænkt paa fortsettelsen af dette Arbeid, og har en hob matemalier samlede dertil, men snart er en, snart en anden hindring kommen i veien, dog mener ieg, at der næstkommende Vinter bliver alvor af, da ieg ikke skal forsømme, saa snart noget udkommer, at give Herr Landshøvdingen part deraf. Siden og Herr Landshøvdingen er curieux om det Danske Magazin, da kan ieg have den Ære at melde, at vi ere i begreb med, ligeledes i tilkommende Vinter, at giøre begyndelse med dets videre Continuation 1

Det er mig et stort Nøie at fornemme, at Herr Landshøvdingen ogsaa haver lærde Arbeider under Hænderne 2 . Begge dele ere nyttige og fornødne. Ieg ville, at ieg var i stand til at contribuere noget til deres befordring. Til det første Verk, nemlig Berg-Lagen, kan ieg vel ikke meget giøre. I det sidste, nemlig Topographia Svecana, eier ieg Selv en anseelig Samling, men det er ikke at vente, at derudi noget kan være, som Herr Landshøvdingen selv [ikke] besidder. Ieg tviler ikke paa, at endeel fremmedes Memoires, som har reist i Sverige, ere Herr Landshøvdingen bekiendte, saasom Ogerii Iter, Lomenii Itinerarium, Terlons og Chanuts Memoires, Ambassades de Carlisle, og kanske flere saadane. Af dette Slag er den Bog, som Herr Landshøvdingen begierer at underrettes om. Dens Titel er: Pet. Ban. Huetii Episc. Abrincens. Commentarius de Rebus ad eum pertinentibus. Amstel. 1718. 8V0. Denne lærde Mand giorde i Aaret 1652., som mange flere af samme profession, en Valfart til Lærdoms Gudinden i Sverige 3 . s. 349 Bogen, som indeholder Auctors lærde forretninger, har 427. pagg. og er deelt i sex Bøger. Libro IId0 fra p. 79. til 94. beskrives hans tour gienem Danmark, og fra p. 94 til p. 114. hans Iter Svecicum 1 . Samme hans Iter Svecicum havde han først befattet i et smukt latinskt Vers, som er trykt ibland hans Poëmata, hvoraf ieg eier Edit. 4tam Ultraj. 1700. 12°, fra pag. 52. til 60. Men min Ven Herr Dodor Celsius 2 har hugset feil, naar han har berettet, at det besønderlige Borgemester-Val skulde været skeet i Sverige. Vel hørde han denne fortælling paa reisen til Sverige, men et got stykke før han kom der, nemlig i en liden Stad Hardenberg udi den Nederlandske Provinds Over-Yssel, saa at denne artige Historie i ingen maade rører Sverige paa. Skulde ikke des mindre Herr Landshøvdingen forlange nogen Udskrift af Bogen, behager han derom at give mig befaling.

De Kiøbenhavnske Lærde Tidender har ingenlunde hørt op 3 , men siden det er saadanne piecer, som de fleste kaste bort, saasnart de har læst dem, vil det blive vanskeligt at faa den hele Samling, som fattes. Man maae paa Auctioner kiøbe mange Bunter op, før man kan faae en complet Samling. Den 7de og 8de Deel af Selskabets Skrifter, saavelsom de manglende kongelige Forordninger skal ieg levere Hr. Larrey til at opsende med Leilighed.

Det fornøier mig overmaade meget, at Herr Landshøvdingen endelig har faaet nogen længe og vel fortient reparation 4 , hvortil ieg oprigtig gratulerer. Hos mig er ingen Forandring af Rang eller Caracter, ei heller tragter ieg efter nogen, da ieg er aldeles vel nøiet i mine nærværende Vilkor, naar alene min helbred, som undertiden er s. 350 noget vaklende, vil være mig gunstig. Ieg forbliver med en fuldkommen Høiagtelse

Høivelborne Herr Landshøvdingens
og Bergs Raadets
ydmygste tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn den 21. Iulii 1762.

Udskrift:
Kongl. Majsts. Tro Man
Landshøfding og Bergs Raad,
Høivelborne
Herr Daniel Tilas
udi Stokholm.