Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1764-07-25)

25. Juli 1764.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

Ieg har læst Hr. Assessorens sidste Brev af 16. Iulii med lige saa stor Forundring som Fornøielse over en saa uformodelig Forandring og hastigt tagen resolution. Min Herre legger mig selv Ord i Pennen til at spøre: Hvor er nu Brocmans gamle Bestandighed? Men ieg tør troe, at sligt ikke skeer uden gyldig Aarsag. Naar det alene ikke drager alt for onde Følger for Min Kiære Herre selv, er det en Tidende, som ganske meget interesse rer mig, da ieg faaer fornyet et, Haab, som ieg allerede havde givet op for en Boldkiep, nemlig at see en Ven, som ieg nu neppe ventede at see mere; thi de gamle Løfter om næste Aars Besøg slog ieg nu fast ingen mere Lid til. I Henseende til nogen Uordning i mit Hus, ved det ieg, til større commoditet for mig selv og for det Herskab, som boer hos mig, har en Hob ny Bygning og Forandring for, havde ieg nu vel seet, at Min Vens Hidreise ikke havde gaaet for sig før tilkommende Sommer. Men da Leiligheden sig nu anderledes begiver, er ieg paa min Side og dermed heelt vel fornøiet, og det saa meget mere, som ieg kiender Min Herre, og veed, at Han kan tage til takke med Husets Beskaffenhed. Ieg formoder da, og min Kone tillige beder, at Herr Assessoren giver os den Ære at tage ind i vort Hus, og holder til gode, om vi paa denne Tid ikke ere i Stand til at logere og beverte Ham paa saadan Maade, eller giøre Hannem de Fornøielser, som vi gierne ønskede. Men at skaffe Herberg til videre Selskab end Herrens egen Person, dertil er mit Hus ikke nu stort nok, endskiønt det ei er af de mindste her i Staden. Det er ikkun faa Dage, siden Hr. Segerdal kom til mig, og berettede mig om Hr. Assessorens Philosophiske og artige Levemaade, hvorover ieg blev saa fornøiet, at ieg gierne havde ønsket mig en FugleHam, s. 378 at kunne derudi svinget mig op til Stokholm, for at see Min Herres Anstalter og tage Deel i Hans lykkelige Omstændigheder. Men hvor hastigt vender ikke Bladet sig? Neppe aabner ieg Assessorens Brev, førend denne chimæriske forandrer sig i en anden og virkelig Fornøielse. Ieg faldt i nogen Forundring over Kiæpen, som Min Ven behager sende mig, og tænkte vel, at den maatte være Forvarsel til nogen Vandring. Ieg har ikke faaet den endnu, da Hr. Segerdal har efterladt den i Malmø, hvorfra ieg hver dag venter den. Ikke des mindre aflegger ieg min store Taksigelse derfor, saavelsom for paquetten med Psalterio Norvegico og de flere gode Ting, som ieg rigtigt har bekommet. — — Ieg negter ikke, at ieg jo havde stor Lyst at see den omskrevne gl. Codicem Gallicum, men ikke tør ieg give Løfte om at læse den, naar Hr. Assessoren selv bekiender sin egen Uformuenhed dertil. Har Min Kiære Herre endnu noget got, som Han vil unde mig, om det og var en heel Kiste fuld, da tag det altsammen med; Ieg betaler gierne en Bivogn, der kan føre det. Min Herre har engang giort mig Haab om nogle Jønkopingske Documenter, og om nogle Privilegier af Danske Konger for visse Stæder i Sverige. Af Aviserne har ieg seet, at Schønberg 1 er bleven Historiographus Regni Sv. og at han har udgivet en Samling af Docum. i K. Carl XItes Historie, hvilken Samling ieg gierne vilde have for Spøgelsets skyld 2 . Det skal være mig kiært, om Min Herre vil examinere Rupem Haraldinam 3 paa det nøieste, men glem ikke tillige at skaffe mig et Kart over Blekingen. Wessmans Monument ved Kiwik, som ligger i Alboherred ved Mælby, bliver Umagen værdt paa det nøieste at undersøge, og er det mig meget kiært, at Min Herre har dette Forsæt; thi den Tegning, ieg har deraf, kommer mig alt for Romansk for, og s. 379 synes ikke at ligne nogen af vore Nordiske Antiqviteter. Ieg ønskede gierne, at Herr Assessoren ved sin Nærværelse i Lund kunde paa en god Maade disponere Hr. Prof. Bring til at give mig min Afskrift af Libro Datico Lundensi tilbage. Skulde Min Herre i Lund finde nogle nye Disputationes de rebus patriæ holdne paa en to à 3. Aars tid, ville de være mig kiærkomne. Ieg slutter endelig mit Brev med flittigste Hilsen fra min Kone og liden Familie, forblivende med den gamle Tilgivenhed

Min Høistærede Hr. Assessors
ydmygste og skyldigste Tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 25. Iulii 1764.