Danmarks Breve

BREV TIL: Gustav Sommelius FRA: Jacob Langebek (1764-09-01)

1. September 1764.
TIL GUSTAF SOMMELIUS.

Høiædle, Høistærede Herr Professor.

Ieg formoder, at mit forrige Brev af 11. Augusti, med hosføiede excerpta, rigtigt er kommet Herr Professoren i Hænde; Det skal være mig kiært, om noget der ibland har været, som kan tiene til at fuldkomme Hans vakre Arbeid. Ieg har siden giort et lidet Spicilegium, som her ved følger, og. ieg skal fremdeles ikke glemme at anmerke alt, hvad mig forekommer, som kan befordre Hr. Professorens Øiemerke.

Men den rette Aarsag, hvorfor ieg skriver dette, er for at recommendere indlagte Brev til at leveres i Hr. Assessor Brocmans Haand, saasnart han til Lund ankommer, om han ikke allerede der er kommen, som ieg næsten slutter af hans sidste Skrivelse. Skulde nu Min Herr Professor ville fornøie mig med brev eller nogen anden Ting, eller give mig nogle nye petita, da befordres de sikert til mig igiennem Hr. Brocmans Haand.

s. 383 Ieg paaminder mig ikke, om ieg forrige gang svarede paa det Spørgsmaal om Marmora Danica, da indeholder denne Bog bare Inscriptioner af Epitaphiis og Ligstene &c. i alle de Danske Provinser, og kunde let formodes, at en og anden Inscription derudi maatte findes, som kunde tiene Hr. Professoren til Oplysning. Ei heller erindrer ieg, om ieg forhen har meldt om vore gamle Poeter, saasoin Nicolai Portæ Trygonii, Willichii Westhowii, Bertili Canutii Aqvilonii, Henrici Albertii, Claudii Jani Warbergii og fleres Skrifter, hvorudi adskilligt kan findes til de Skaanske Geistliges Historie. Ieg forbliver med en fuldkommen Høiagtning

Min høistærede Hr. Professors
tienstforbundne tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 1. Septbr. 1764.

Herefter giver Langebek en Fortegnelse over „gamle trykte Vers, som ere giorte enten af eller til Skaaninger“.