Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1764-09-01)

1. September 1764.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Min Høistærede Herr Assessor.

Vor Stad er i Dag udi stor Rørelse og galla over Hendes Kongl. Høiheds Princessens Wilhelminæ Carolinæ Bilager med Arve-Princen af Hessen 1 , derfor bliver mit brev, hvormed ieg har den Ære at besvare Herr Assessorens meget angeneme af 18. Augusti, alene ganske kort. Glemmes nu noget i Pennen, kan det oprettes i nu forestaaende Samtale. Min Herre er da saa god at tage til takke med mit Hus i den Tid, Han sig her vil opholde, og for Herr Eichhorn bliver vel et Kammer her i Nærheden at faae. — — Imidlertid vil ieg hver dag vente paa Min Vens lykkelige Ankomst. Kunde Han fra Hr. Prof. Bring føre mig min Librum Daticum Lundensem tilbage, saae ieg s. 384 det gierne 1 . Men skulde Hr. Professoren end videre behøve den, da skal han en anden gang faae den igien.

Hr. Assessoren skriver om en Dreng, som kunde tegne og accommodere Haar, men da saadan en, som tillige er tro, vil være rar her at finde, giorde Min Herre best, om Han kunde bringe en med sig, som havde disse qvaliteter. Ieg boer her, men har aldrig været saa lykkelig at kunne finde en saadan Tiener, som ieg dog gierne ønskede mig. De, som har lært noget i. Tegnekunsten, har for store Indbildninger til at agere Dreng, og det er kommet saa vidt, at man har svart ved at faae en ret skikkelig Betient. Hvad Vognen angaaer, da tykkes mig, at det. alt for meget vil incommodere at føre den med, og ieg tænker, man i Tydskland kan komme vel nok af sted, uden selv at have Vogn med sig. Kunde Herr Assessoren derfor i Lund eller Malmø blive af med sin Vogn, og endelig vilde have sig en igien, da troer ieg, Han giorde best i at bie, indtil Han kom til Berlin, hvor de heste Vogne og formodeligt best Kiøb er. Min Kone og mine to smaa hilse flittigen. og ieg, næst at ønske en lykkelig Overkomst, forbliver med al Hengivenhed

Min Høistærede Hr. Assessors
stedse forbundne og oprigtigste tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 1. Sept. 1764.

Min kiærlige compliment beder ieg anmelde for Hr. Doct. Corylanders Hus, og ellers for andre forekommende brave Folk, som ieg har den Hæder at være kiendt af.

Udskrift:
A Monsieur,
Monsieur N. R. Brocman,
Assesseur dans les Archives Royales
des Antiquités à Stokholm &c.

à
Lund.