Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1764-09-22)

22. September 1764.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

— — Dette skriver ieg paa Sengen, dog er Sygdommmen ikke af anden Beskaffenhed, end ieg for 3. Uger siden fik Anstød af en Feber, som vel gik over igien, men satte sig til en sterk Hoste, som siden har vedvaret og mattet mig meget ud, hvorover ieg har resolveret at legge mig nogle dage, og tænker ved Varmen tillige med andre Midler at fordrive denne slemme Gæst. Ieg befinder mig, Gud skee Lov, derved i dag temmelig vel, og haaber inden Min Vens Ankomst at være aldeles restitueret. Det setter mig noget i Forlegenhed, at Herr Assessoren kommer saa seent paa Aaret til os, eftersom det lidet Sove Kamer, som vi har bestemt for Hans Person, er uden Varme, og ieg frygter, Kulden vil komme noget tidlig; Men kanskee Min Herre behiælper sig dermed om Natten, og om Dagen tager til takke hos mig selv i mit lidet Museo. — — Er Min Herre endnu sindet, at gaa herfra til Søes til Stetin, da er det uvist, om noget Skib herfra gaaer saa sildig derhen: Men til Lübek er her hele Aaret igienem beqvem Skibsleilighed med vore paquet Baade. — — Alt, hvad Min Kiære Herre i sit seneste Brev skriver og giver mig Haab om, behager mig overmaade vel og ikke lidet forfrisker mig, men ieg troer, at Min Vens Ankomst vil endda giøre det beste. Hr. Assessoren erindrer vel, at ieg i Stokholm f ik af Hr. Ichsell de Veiske 1 Documenter, Men som samme Copier vel ikke ere saa aldeles rigtige, som ieg vilde have dem, er det mig saa meget kiærere, at Hr. Assessoren har faae[t] bruge Originalerne selv baade af de Veiske, .Aahusiske og Sylvisborgske Documenter. Men skulde ingen saadane endnu være i behold udi de øvrige Stæder, Runneby, Ystad, Cimbreshavn, Skanør, Falsterbo, Malmø, Lund etc.? Ieg s. 386 kan ikke noksom skrive, hvor meget Hr. Assessoren fornøier mig med at ville skaffe min Samling af Monumenter completeret. Men er der ogsaa nogen, som kan exeqvere denne commission? saa gierne som ieg derpaa noget vilde spendere. Den Scala, som Hr. Abildgaard har brugt til Monumenterne, baade paa vor Reise og siden her i Landet, har han opskrevet paa indesluttede Papir, hvoraf Hr. Assessoren vel forstaaer Meningen. At sende Tegning over af nogen mine Monumenter, som ieg alene har enkelt, vover ieg ikke gierne, og at begiere noget saadant af den gode Etats Raad Klevenfeld, tør ieg langt mindre, siden han er utrolig jaloux om at høre noget af mig i den Artikel om Monumenter, da han paastaaer, at ieg ramte hans Hiertebiod, den tid ieg faldt paa at lade optage Monumenter, som han mener var en Forretning, han selv havde monopolium paa 1 . Imidlertid har ieg dog ved en Leilighed faaet et af hans Monumenter i Kobber stukket, som ieg herhos sender, endskiønt det ikke er gammelt. Ligeledes følger her ogsaa et af mine tegnede Stykker, som vel ikke er af Abildgaards Haand, men kan dog tiene til Eftersyn. Faaer ieg disse 2. Stykker engang igien, er det godt, hvis ikke, da er Tabet ei stort. Imidlertid vil ieg udbede mig, at der maatte skrives paa hvert Stykke, hvor det findes, om i Kirken, ved Alteret, eller paa Kirkegaarden.

J. Langebeks Breve.

25

Skulde intet Monument endnu være til overs enten ved Bosiø Kloster, Tommerup Kloster, Dalby eller noget andet af de gamle Klostre? Er intet Vestigium øvrigt at Dronning Gertruds Monument i Ve eller af K. Haralds i Dalby? Er den Høig endnu til, som Totternes Forfædre s. 387 ligge udi, og er der nu intet merkverdigt at see? leg længes efter at see Hr. Assessorens Tegning af Monumento Kivikensi; thi Vesmans saae mig alt for Romansk ud, og ligner ikke noget andet her i Norden. — — Min Hustru og Børn formelde deres Hilsen til Hr. Assessoren. leg ønsker engang endnu en lykkelig Overkomst og forbliver med en fuldkommen Tilgivenhed

Min Høistærede Herr Assessors
ydmygste og oprigtigste Tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 22. Sept. 1764.