Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1765-03-09)

9. Marts 1765.
TIL NTLS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

Ieg takker skyldigst for de tvende fra Herr Assessoren bekomne meget kiære Breve. Herr Assessoren giør alt for meget af sin Taknemlighed for den Tid, Han opholdt sig hos os, da vi ganske vel veed, at Han baade kunde og burde være langt bedre bevertet. Men paa det Han skulde see, at vi holde Ham for vor Ven, vilde vi ikke anderledes tractere Ham, end vi haver det selv dagligen, hvilket altsaa paa vor Side var til ingen incommoditet. Enftn, Herr Assessoren holdt til gode, og vi vare vel fornøjede med og under Hans Nærværelse, ja saa fornøjede, at om vi leve og Leiligheden sig saa igien skulde begive, vil det altid være os kiært paa samme Maade at see og tage imod Ham. Det har giort os ondt nok, at Min Ven just skulde have Kiernen af Vinteren at reise udi: Men siden det ei anderledes kunde være, glæder det os, at Helbreden intet har tabt, men snarere vundet derved. Efter Hr. Assessorens Bortreise har min Helsen dog noget forbedret sig, dog er det onde i Siden endnu ikke borte. Kanskee Foraaret og s. 390 Sommeren tør giøre en god Forandring. Min Kone og mine smaa befinde sig, Gud skee Lov. ganske vel, og ingen Dag er hidindtil gaaet forbi, at den lille Fæstemø jo har talt om Sesseren.

Ieg er meget forbunden for de gode Underretninger om observatis paa Reisen, og vi vil formode, at Han fremdeles i hvert sit Brev fornøjer mig med flere saadane. Tak for Løftet om de Halmstadske Privilegier; men dem og mere saadant vil ieg ikke vente, før Min Herre engang kommer i god Ro. Men om de gamle Mynter ønskede ieg vel nogen nøjere Underrettelse, i sær om den, som skal være Erkeb. Absalons, ligeledes om den Codice Wmkendorfiano Primlegiorum Bergensium, hvilke og hvor gamle de ældste Privilegia derudi ere. Var det ikke mueligt for noget slags Vederlag at bekomme det Breviarium Othiniense'? Forekommer ellers noget, som kan forbedre mine Samlinger, da tviler ieg ingenlunde om Min Vens oprigtige Aarvaagenhed for mig. Ieg skal igien lade see, at ieg har Villie til at tiene Hannem, om der bliver noget af Hans Diplomatiske Opus. Alle vore gode Venner helse paa det tlittigste, men særdeles min Hustru og mine Børn. Ieg giør mit Brev denne gang ikkun kort, men under et velmeent Ønske om allerbeste Velgaaende forbliver uafladelig

Min Høistærede Hr. Assessors
Hørsome og ganske tilgivne tiener
I. Langebek.

Khavn d. 9. Martii 1765 1 .

P. S. Etats Raad Suhm har i de sidste Stykker af sine Trundhiemske Samlinger givet os en ret artig Afhandling om det Danske Konge-Huses genealogie i det 10de Secudo. Rector Schøning har i denne tid faaet Vocation herned som Professor ved Sorø Academie.