Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1765-03-30)

30. Marts 1765.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

Ieg havde troet, at mit forige Brev af 9. Martii havde fundet Herr Assessoren endnu i Norkøping, men da det ei er skeet, formoder ieg dog, at det rigtig er tilstede kommet. Ieg gratulerer Ankomsten til Stokholm, og ønsker af Hiertet, at en besværlig, dog ei uden Frugt fuldendt Reise maae have nogen god Virkning til min Herres Fordeel. For Hr. Assessorens sidste kiærkomne Brev af 22. huius er ieg meget forbunden, og fornøier mig over den Specification af de Bergenske Documenter. Vel har ieg hørt, at en og anden i Norge skulde have deslige Bergenske Copiebøger, og ieg erindrer ei rettere, end jo og her udi Kongl. Bibliotek findes saadan een; Men da ieg er uvis paa at faae nogen af disse til Brug, og det Exemplar, som Hr. Assessoren nu har, lader være en autentique Afskrift, faaer ieg, i hvor nødig ieg vilde, besvære Min kiære Herre med at efterhaanden skaffe mig Copier af dem alle, især dem af 12. og 13. hundrede Talet, som ieg gierne først vilde have, siden ved god Leilighed de øvrige. Vilde Hr. Assessoren af egen Haand give mig de allerældste, var det mig kiært, men de øvrige kunde copieres af nogen anden, da ieg til al takke skal bestaae Omkostningen. Ieg glemte i mit forige Brev at melde om de Ydstadske Monumenter, som ieg formoder, Hr. Assessoren er saa god at sørge for, at den Sag kommer i Rigtighed. Efter Hr. Assessorens Reise herfra, er her kommet et Brev, som ieg og forglemte at sende, men lader det nu her udi følge. — — Stiernmans 1 Død er længe siden her bekiendt, men at nogen her fra Danmark skulde for hans Bibliotek budet 30000 Plåter, det er urimeligt. Baade ieg og flere Hr. Assessorens Venner her s. 392 paa Stedet har vel ønsket, at dette Dødsfald maatte aabne Hannem en god Vei, men ieg frygter, at Tilgangen vel allerede er besat. Skulde Biblioteket uformodeligen komme til auction, maae ieg endelig i tide have en Catalogum. Skulde ellers andre betydelige Bogsamlinger blive solgte, og Catal. saa betids kunde bekommes, ønskede ieg gierne at see dem; thi Min K. Herre har nu selv seet, hvorvidt min Samling er kommen, og at det var Synd at ikke supplere den saa meget mueligl. Det er mig kiært, at Hr. Assessoren har fundet Biskop Serenius i god Lune; Ieg skal med det allerførste skrive ham til, og Gud give ieg enten paa den eller paa anden Maade kunde udrette noget til Min Herres Behag og Formon. Den forbudne og i Hamborg trykte Svenske Bog har ieg allerede giort mig Umag for at faae, men seer intet Haab dertil, siden alle Exemplarerne skal være borttagne indtil Correctur-Arkene. Det som derhos har giort mig ondt, er, at den stakkels Ichsell 1 er i offentlige trykte Aviser udraabt som Auctor dertil, og nu fornemmer ieg, at en anden Auctor selv har angivet sig. Sig mig, hvad Nordencrantz 2 er for en Mand, og om han for sin Angivelse faaer det udlovede præmium? Lever I gode Herrer der oppe i lutter stille Nyheder, saa have vi her og nogle, som ere rolige nok. Ibland andet er en af vore unge og smukke Actricer fra Theatret bortsnappet og undført af en stor Herre. Faderen, som selv er en berømt Acteur, har drevet det saa vidt, at Herren maa holde civil Arrest til Sagens Uddrag 3 . Her siges, om det ellers er sandt, at Professor Hübner 4 , som Min Herre har seet, skulde gaae som Minister til den Ottomanniske s. 393 Port. Prof.Schlegels 1 unge Frue er paa en god Vei; Men og hans lærde Pen vil snart bringe et nyt Foster frem, som skal kaldes Bildnisse der Könige aus dem Oldenburgischen Stamme, hvilket skeer for at giøre de skiøne portraits af' Kongerne bekiendte, som Prof. Preisler paa Kongl. bekostning har graveret. Hans Majestet vil og bestaae Schlegel bekostningerne baade til Trykkerløn og det prægtige Papir, som skal bruges dertil. Ieg veed ikke, om ieg forige gang skrev, at Rector Schøning i Trondhiem er bleven kaldet herned at være Professor i Sorøe. Sammesteds er nu og en Profession i Mathesi ledig ved vor berømelige lustitz Raad Krafts Død 2 . I Morgen, Palme Søndag, er det vor Konges Geburtsdag, hvilken bliver saa meget mere helligholden, som vor Kron Prinds da og i Slots Kirken bliver confirmeret i sin Daabs Pagt. — — Om Min Vens Helsen er nu i bedre Stand, skal det overmaade glæde mig. Det onde, ieg har i Siden, er ei endnu reent borte, dog er ieg, Gud ske Lov, temmelig vel, ligesom og de mine, som alle paa det venligste hilse. Ieg lever med en oprigtig Tilgivenhed

Min Høistærede Hr. Assessors
stedse forbundne Tiener
I. Lcmgebek.

Khavn d. 30. Martii 1765.

Hr. Assessoren maae for alting ikke glemme at lade mig vide, hvor det gaaer med propositionen om Hans Op. Diplom. Bliver der noget af, vil ieg med al Fornøielse bidrage dertil, alt hvad ieg kan. Ieg haaber og, naar Vedret bliver saa mildt, at ieg kan opholde mig noget i Archivet, ieg da og skal finde adskillige Ting til Samlingens Forbedring. Mag. Dass og flere Venner hilse paa det flittigste. — — Paa det ikke noget Rum skal staae ledigt, vil ieg udbede mig af Hr. Assessoren, naar dertil engang s. 394 gives god Lei lighed, at Han da vil give mig en fuldstændig Underretning om Beskaffenheden af den gamle Codex Legis Scanicce, som Hadorf har udgivet, og om den Clausul de anno legis latce findes i samme codice og er af samme Hand som bogen selv. Kunde ieg ved tilfælde ogsaa faae et Specimen af Skriften derudi, var det mig saa meget angenemere.

Ibland andre gamle ting, som mig efter Hr. Assessorens Reise har været communicerede, har ieg haft en Samling af gamle Privilegier, som de Hollandske Stæder fordum af vore Konger have haft. Ieg har derudi fundet eet af Erico Duce Sveciæ, som ieg herved sender Copie [af], og kanskee der endnu kan findes tiere Svenske, inden ieg kommer til ende dermed. Klevenfelds gamle Breve har ieg ei endnu faaet, men haaber dog, uagtet manges Vantroe, engang at f'aae Fingre paa dem.

Det er berettet her, at deroppe prænumereres paa Ihres Etymol. Lexicon. leg vilde gierne vide Beskaffenheden dermed; — — thi ieg maae have deraf i det mindste 5. Exemplarer, nemlig for Geh. R. Tott, Luxdorf, Hielmstierne, Stampe og mig selv. Og uden tvil bliver her endnu flere Liebhavere.