Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1765-11-30)

30. November 1765.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

Den Godhed, Herr Assessoren har haft at tilsende mig Catalogum over de gamle Bøger, som sælges af Strengnes Bibliotek, er et Nyt Beviis paa Hans Velmenenhed for mig. Men omendskiønt ieg vel troer, at ieg kommer post festum, og at auctionen er forbi, inden mit Brev fremkommer, saa har ieg dog af Catalogo villet udmerke nogle Numere, ifald det enten endnu var betids ved auctionen, eller de, som have kiøbt, vilde overlade dem. Nogle af dem kan vel være rare Bøger, men som de ikke saa ganske egenligen høre til mine Samlinger, vil ieg ikke betale dem dyrt, alene nogle Dalere K. Mt. for Stykket, ligesom de ere beskaffene, og min Kiære Herre efter beste Skiønnende finder selv for got. De faa, som ieg har understreget, vilde ieg helst have. Kunde ieg og for en ringe Penning erholde nogle af de Bøhmiske og Polske Bøger, som ieg ei haver udmerket, vilde ieg vel for curiositets skyld tage dem.- - Professor Hübner, som Min Herre her har seet, forlader Academiet og er nu placeret i Cammer Collegio. Ieg skrev adskilligt Nyt i mit forige Brev, men ieg glemte at melde, at Sl. s. 407 Iustitz R. Stavangers 1 Enke Frue er død, og har i sit Testament, til en liden Erindring af vort Bekantskab, givet min Dotter 400. Rigsdaler, en Seng og et Natbords-Spejl. Endnu kan ieg glæde min Ven med den Tidende, at, om Gud vil alting gaaer vel, tegner det til, at min Familie kan blive formeret i næstkommende Aar. Med min Helbred gaaer det langsomt, synes dog, Gud skee lov, alt meer og meer at forbedres. Forkynd mig snart nogen glad Tidende baade om Ansøgningen og om min Vens Helbreds gode tilstand. leg helser paa det kiærligste fra mig og mine, og forbliver med uendelig Tilgivenhed

Høiædle, Høistærede Hr. Assessors
stedse forbundne Tiener
I. Langebek.

Khavn d. 30. Novemb. 1765.