Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hiemstierne FRA: Jacob Langebek (1766-07-16)

16. Juli 1766.
Til Henrik Hielmstierne 1 .

— — Ieg erindrer ganske vel, at ieg for en 16. Aar siden har haft Faaborg Byes Breve ihænde, og har udskrevet de ældste deraf med egen Haand; men om det er skeet ved sal. Iustitz Raad Ramus, som ieg seer har givet sin Haand derfor 2 , kan ieg umuelig hugse. Saameget veed ieg, at ieg ganske vist har leveret dem fra mig, førend ieg reiste til Sverige; men hvorledes den gode Ramus har skildt sig derfra, kan ieg ikke begribe, da ieg med Forundring maae see, at de ikke ere komne tilbage igien til deres rette Sted. Imidlertid skal ieg, saasnart ieg bliver frisk, eftersee, om ieg kan finde noget, som videre kan oplyse den Sag.

I. L.

Kiøbenhavn den 16. Iulii 1766.