Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1766-07-23)

23. Juli 1766.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

Paa en Tid lang har ieg, Gud skee Lov, befundet mig temmelig vel, indtil nu for en 14. Dage siden, da en Feber

27*

s. 420 har indfundet sig hos mig, hvilken dog igien saa vidt er fordreven, at ieg i denne Uge faaer Lov at gaae ud. Sommer-Luften har ieg ei endnu ret meget profiteret af, uden i og nær omkring Staden, ikke heller faaer ieg Leilighed til at giøre nogen ret Land-tour før om en 2. á 3. Ugers tid. Aarsagen seer min Ven let, naar ieg fortæller Hannem, at vi her i gaar den 22. Iul. med heftig Glæde, indtil Barnet i Vuggen, celebrerede vor Engelske Princesses 1 Fødselsdag, og, som ieg nu intet Barn mere havde i Vuggen, hestilte min Hustru det saavel, at en liden Dotter 2 i Gaar Morges ved 7 Slet fremstillede sig derudi, som giorde Glæden saa meget mere fuldkommen inden vore Vegge. Men førend dette kom paa, var mit humeur allerede blevet vel opmuntret af Hr. Assessorens kiærkomne Brev, som faldt mig i Haanden Søndags Aften og gav mig behagelige Tidender baade om Hans egen Tilstand, som ieg havde begyndt at bekymres om, saa og om Breviario Ottoniensi og flere Ting, som ieg fra Min Herres Godhed kan vente. — — Det giæder mig usigeligen, at den gode Doctor Corylander har naaet en Forflytning til sin Fornøielse 3 Gud give den maae være til kiendelig Forbedring i hans Omstændigheder. Herr Assessoren staaer in dubio, om Han skal søge Succession enten paa Bibliothecariatet i Lund eller Borgmesterskab i Norkøping, eller og vente med Taalmodighed paa nogen Emploi i Stokholm. Den sidste, hvad Stedet angaaer, vilde formodeligen være det angenemste for min Ven og mig det kiæreste: Men det bliver vel best at tage noget vist for det uvisse, naar det alene er af den Beskaffenhed, at det anstændigt kan ernære sin s. 421 Mand. Hr. Assessoren kan vel aldrig tvile om min beste Villie i Henseende til Hans Lykke; Gid den ikkun saa snart og fuldkommen vilde fremskinne, som ieg indstændigt og uafladeligen ønsker. — — leg seer, at Assessor Sotberg er hiemkommen, og er meget nysgierrig at vide, hvad rart i Nordiske Historien han har medbragt af sin Italienske Reise. Professor Mallet, som har procureret os de Romerske Diplomata og end videre ved sin connoissance har giort Anstalt til flere, er nu en føie. Tid her hos os, og reiser saa til Paris, hvor han mener og har lovet at giøre mig god Tieneste i samme Artikel. — — En Svensk, som i nogle Aar har været her, navnlig Mannerkrands 1 , er ieg nyligen bleven kiendt med; Han giver Hendes Kongl. Høi- hed Princesse Sophia Magdalene information i Svenske Sproget 2 og kan aldrig nok rose den attention og Indsigt, H. K. H. viser. Hos Hr. Assessorens Bekiendte her i Staden er alting i sædvanlig Stand, aleneste at Prof. Rotbøls Frue er meget svag af tærende Sygdom, og troes ei længe at kunne leve. Mange nye Forandringer forefalde ellers her hos os, men ingen af dem rører mig; men ieg haaber, ved Guds Hielp, i min ringe Roe at staae lige fast i dem alle, da ieg er for gammel til at affectere Nyheder. Den store Mand hos os, Grev Moltke, har nyligen faaet dimission fra alle sine Charger og har Tilladelse til at boe paa sine Godser 3 . En anden gammel Herre derimod, Greve Daneskiold, som i mangfoldige Aar har været entlediget fra Æmbeder, siges at skulle blive første Minister i Conseilet og nyde here høie Betieninger 4 . Et Nyt faaer ieg endnu berette, nemlig at vores Konge, som Han efterhaanden s. 422 beseer alle sine Collegier og Indretninger, saa var Han forleden ogsaa i Cancelliet; Men det, som derhos interesse rer mig, var, at Hans Majestet samme tid kom ind til mig i Archivel, opholdt sig i det mindste et qvarters tid hos mig og med Agtsomhed besaae, hvad ieg af curiosis i en Hast kunde forelegge Hannem. — —

Høiædle, Høistærede Herr Assessors
ydmygste og oprigtigste tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 23. Iulii 1766.