Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jacob Langebek (1766-10-04)

3. Oktober 1766.
TIL MAGNUS OLOF BIÖRNSTIERNA.

Min Høistærede Herr Secretaire.

leg søgte i Forgaars at ville givet Herr Secretereren min contravisite, men var ikke saa lykkelig at finde Hannem hiemme. Siden nu den daglige Galla giør Herrerne Tiden saa overmaade knap 1 , at ieg neppe kan vente, som ieg usigelig gierne havde ønsket, at see Herr Secretereren hos mig enten en Middags- eller Aften-Stund, faaer ieg dog udbede mig den Godhed, at Herr Secretereren endelig communicerer mig det omtalte Ms. med Køge Stads Privilegier; Ieg skal paa Tro og Love, eller paa al den caution s. 425 Herr Secretereren vil forlange, være ansvarlig dertil, og med første sekre Leilighed uskadt og taknemligen opsende det, eller om Herr Secretereren skulde finde for got at overlade mig det aldeles, enten imod contcmt eller andet tilrekkeligt Vederlag i Bøger eller andre Varer, da ieg deri ganske underkaster mig Herr Secretererens Villie. Skulde Herr Secretereren endnu see Tilfælde at kunde unde mig sin Nærværelse, da beder ieg at melde tilbage med mit Bud, hvad Tid ieg maatte have den Ære. Men hvis ikke, da beder ieg anmelde min ydmygste respect hos Herr Erkebiskopen og ellers til hvem af mine Velyndere i Sverige, som ved Aterkomsten maatte forekomme, og skal det blive mig usigelig kiært, om Herr Secretereren da en anden gangskulde ville see til os. Ieg har imidlertid Æren at være med al Høiagtning

Min Høistærede Herr Secreterers
tienstskyldigste tiener
I. Lagebek.

Kiøbenhavn d. 4. Oct. 1766.