Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1766-10-18)

18. Oktober 1766.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

Udi Herr Assessorens kiærkomne Skrivelse af 3. huius har ieg fundet megen Trøst for min sørgelige Tilstand, og takker saa meget mere derfor, som den ret udtrykker mig Hans oprigtige Medlidenhed med mig, saavelsom Hans kiærlige Hiertelag og Medsorg for mine afdøde Venner. Min Skæbne er ikke at ændre, og ieg finder mig, Gud skee Lov, ogsaa ganske vel derudi. Men ieg vil ikke røre mere derved, for ikke at have nye Følelser af saa smertelige Saar.

Hvad Tak skal ieg vel give min Høistærede Ven for al sin Omhu og Møde med de tilsendte Bøger, Documenter og Tegninger, som ieg altsammen rigtigt af Skipper Klopstok har bekommet, og ikke andet kan end være usigelig s. 426 vel fornøiet med. Den liden defect udi Breviario Ottoniensi vil nok blive vanskelig at supplere, da det er uvist, om her i Landet findes flere exemplarer deraf end nu dette ene 1 . Saa meget større Skat har ieg nu beriget mit Bibliotek med af Min Herres Godhed og generositet, i sær naar ieg dertil legger Atlantica og de andre skiønne Sager. Men ieg skal stræbe at betale altsamens tillige med al den øvrige Gield, som ieg hos Hr. Assessoren stikker udi. Ieg vilde alene, at vi personlig kunde afgiøre den Sag imellem os. Herr Assessorens Brev giver mig et Slags Haab om en Visite af Hannem paa Nedreisen til Jønkøping. Ieg ønsker og indstændigt beder, at Herren vil forvandle mig det uvisse Haab til en Vished. Und mig dog den Fornøielse endnu engang at see Ham, at favne Ham, at beholde Ham en føie Tid hos mig. Spendeer alene Tiden, Ieg skal indestaae for, at Bekostningen skal blive taalelig. Ieg skal fornøie Ham det meste ieg kan, Ieg skal logere og tractere Ham det beste, min eenlige Stand formaaer. Men giv mig snart nogen seker Underretning, om og naar ieg maae vente Ham. — —

Man har her en Tid lang levet i lutter Festiviteter, og endeel forestaaer endnu saavel her som og i Stokholm. Vor ny Dronning er nu i Altona og altsaa paa vor egen Grund. Kron-Princessen er vel og nær ved Stokholm. Vi kan ikke tvile paa, Hun jo vil vinde Nationens Ynde og Kiærlighed, som Hun og virkeligen er værd. Ieg maae slutte med venlig Helsning til alle Bekiendtere, Forblivende med uendelig Høiagtning

Min Høistærede Hr. Assessors
ydmyge og oprigtigste tiener
I. Langebek.

Khavn d. 18. Octobr. 1766.

s. 427 Seer Min Herre Hr. Cancelli R. Berch, beder ieg takke hannem skyldigst for det mig ved Etats R. Hielmstierne tilstillede Exemplar af hans skiøne Tale om de gamle Nordiskes Siøvæsen, som ieg med særdeles stor Fornøielse har igienemlæst.