Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1767-01-31)

31. Januar 1767.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

Skal ieg inden Ianuarii Maaneds Udgang svare paa Min Vens sær velkomne af 23. Decembris sidstleden, da maae ieg skynde mig, eftersom vi i dag skriver den sidste. Ieg takker for Hr. Assessorens Brev, og glæder mig ved, at min remiss er bleven saa vel optagen 1 . Men Han maae troe, at, som ieg er nærig, saa bliver det ingenlunde ved de Uleiligheder og Bekostninger, Han hidindtil har haft for min Skyld. Ieg har altid nye clesideria (om de og altid ere pia, veed ieg ikke) og saadanne, som ingen anden kan eller vil tiene mig derudi end min gamle og fidus Achates. leg har nylig haft alle mine smaa Krøniker og Annales Danicos, skrevne og trykte, for Hænder, og vilde gierne engang have samlet alt, hvad af det Slags endnu nogensteds existerer — — 2 .

Herr Assessoren nævner Ihres Lexicon. leg maatte gierne underrettes, hvorvidt dermed er avance ret, og om man kan faae prænumeration, da ieg næste gang skal melde, hvor mange Exemplarer her forlanges. For min Regning udbeder ieg mig tilkiøbt Hr. Gørvells Svenske Magazin samt Kgl. Bibliot. Dagbok, og ellers om noget Nyt in Historia patriæ er udkommet — — 3 .

s. 430 Hvor meget det har glædet mig, at min Ven dog har haft nogen Formon ved sidste Rigsdag, skal Han neppe troe. leg seer, at Hr. Assessoren behøver en Amanuens: leg har en ung Person, som ieg vil recommendere Hannen), og til den Ende sende en Prøve af hans Skrift, som ieg just nu traf ham over paa egen Haand; den er ikke saa god, som den burde være, men tegner til at kunne blive bedre, Vil Min Herre ikke antage ham, da faaer ieg selv beholde den Skrivere ny, som nu ikke behøver at laane en andens Haand til at skrive med, som for to Aar siden ved disse tider 1 ; han og min lille Helene formelde deres ydmyge Hilsen. — — Ieg slutter med Hilsning fra og til gode Venner, og med den oprigtige Forsikring, at ieg uden Afladelse henlever

Min Høistærede Herr Assessors
ganske hengivne Tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 31. Ian. 1767.