Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1767-04-11)

11. April 1767.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

— — Ieg takker uendeligen for den Umag, Hr. Assessoren giør sig for at tilveiebringe mig Copier af de forlangte Stykker ibland Stephanii Samlinger i Upsala, og er aldeles fornøiet, paa hvad Sæt det skeer, naar ieg kan alene være vis derpaa og at faae gode Afskrifter. — — Men det s. 431 vil ieg bede om, enten Mag. Lidén 1 eller nogen anden formaaes til at afskrive dem, at Min Herre paa mine vegne vil betale dem paa en Maade, som der nogenlunde kan passere for at være raisonnable. Enfin, alt hvad Min Kiære Herre giør, er vel giort, og alt hvad Han kan skaffe mig enten af de forhen omskrevne Ting eller andet, som kan supplere mine Samlinger, vil være ganske velkommet, enten det kommer strax eller til anden beleilig Tid. Men ingen Fornøielse for mig skal overgaa den, med hvilken ieg vil favne min elskede Ven, i fald Han giør mig den Ære at besøge mig. Om ieg dog havde resolveret at reise paa Landet, som ieg dog endnu ikke har, saa setter ieg dog gierne denne og alle Forlystelser tilside, for at profitere af Hr. Assessorens Komme og Værende hos mig, som kanskee bliver sidste gang i denne Verden. Men Min Herre maae giøre sig haardfør og tage til takke med Husets Leilighed. Dog udbeder mig at forblive underretted, til hvad Tid ongefær Han kan vente sig hid, og om Hr. Assessoren fører en Ritare med, at ieg da kunde høre ham et Kammer op her i Nærheden, thi det meste af mit Hus er bortleiet, at ieg har kun lidet Rum selv; Men Mad kan han gierne faae ved mit eget Bord, naar han er et skikkeligt Menneske.

— — Det er et nyttigt Arbeid, Min Herre har foretaget sig, at giøre en god Catalog over Eders Islandica, men endnu mere af Eders Miscellaneis at supplere Dalin, Biskop Krøniken, Høfdingaminne, Klosterbeskrivningen og Monumenta Uplandica. Ieg vilde ret ønske, at nogen vilde udgive en god continuation af Høfdingaminnet over de andre Provincer, som fattes; thi den Bog har giort mig adskillig Nytte. Dersom Min Herre paa Reisen kommer til Upsala, da maae Han der skrabe samen alt hvad Nye Dispp. eller andet, som de rebus patrice i en 2. à 3. Aars tid er udkommet. Siden min Svenske Samling er saa god, vilde ieg gierne giøre den større og bedre. Dersom een Finske Bibel er trykt in 8Vo, da vilde Hr. Conferents Raad Luxdorph s. 432 gierne have et Exemplar og ligesaa et af den Lappiske Bibel paa Skrivpapir. Hvad Ihres Lexicon angaaer, da tænker ieg, det kan beroe, til Hr .Assessoren reiser op igien; de Herrer Liebhavere her har ikke gierne villet ud med Pengene, førend de ere visse om, at, Verket kommer for Lyset, og det skulde ieg nu vel troe, siden dermed avan- ceres: Men skulde der være periculum in mora, da faaer ieg vel cito et Ord derom, paa det der kan giøres Anstalt til remisser. — — Ieg veed ei, om det er Hr. Asses- soren bekiendt, at Prof. Rotbøl Frises svagelige Frue 1 er for nogen Tid siden ved Døden afgangen. Ellers veed ieg intet betydeligt Nyt at melde, og vi leve nu her, Gud skee Lov, i en stille Ro. Alting laver sig til den Konge- lige Salving, som skal skee den 1. Maji her i Slotskirken, leg for min Part vilde ønske, at den Høitid var vel overstaaen; thi ieg har en Forretning derved, som incommoderer mig noget paa Pungens vegne og vil kanskee ei heller være god for min maadelige Helbred, da ieg paa mit Æmbeds vegne under Aden skal holde den Souveraine Konge-Lov i den tunge Capsel, indtil den skal præsenteres Hans Majestet. Min liden Familie befinder sig indtil dags ret vel, de helse venligst og takke for Herr Assessorens gode Velvillie til dem. Kommer Hr. Assessoren til Jønkøping, da paaminder Han sig med de gamle Documenter, som der findes, hvor om Han for endel Aar skrev mig til. Skulde Reisen blive noget udsat, faaer ieg det vel at vide, Men skeer den noget snart, vil ieg ønske mangfoldig Lykke dertil, og at Han underveis maae opspore mange Rariteter af Bøger, Documenter og gamle Mynter, men for alting bringe en fuldkommon god Helsen med sig. Ieg lever med uendelig Tilgivenhed

Høiædle, Høistærede Hr. Assessors
ydmygste og tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Khavn d. 11. April. 1767.