Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1767-06-06)

6. Juni 1767.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

Omendskiønt den Tid er saa nær forhanden, da ieg skal see og tale med min elskelige Ven, saa dog, for at takke for det sidste kiære Brev af 29. Maji og for at ønske Lykke til Overfarten, lader ieg dette møde Min Herre i Lund, hvorved ieg tillige kan udbede mig den Fornøielse, at min respect og venlige Helsning maatte tilmeldes mine gamle Venner og Velyndere i Lund, i sær Hr. Doctor Corylanders, Hr. Biskopens 1 og Prof. Brings Hus. Kunde Hr. Assessoren tillige faae med sig fra Hr. Prof. Bring mit Ms. af Libro Datico Lundensi, da saae ieg det meget gierne, thi ieg vilde bruge det, og det er mig ikke mueligt her at faae Originalen. Behøver Hr. P. Bring det igien en anden Tid, da skal han usigelig gierne og paa parol faae det.

s. 437 Skulde Hr. Prof. Bring ellers have noget andet Ms. eller gamle Documenter, som kunde tiene i min Kram, da haaber ieg den Godhed af Ham, at han efter sin sædvanlige raisonnablitét communicerer mig det. Ieg har hørt, at Hr. Prof. Bring vil udgive en Svensk Historie, derom bliver ieg vel underrettet ved Min Herres Ankomst 1 . Dersom Hr. Prof. Sommelius forekommer, beder ieg hilse og fornemme, hvor vidt han er kommen med Skaanske Clericiets Historie. Skulde ellers i Lund noget nyt de rebus patriæ være udkommet, beder ieg at tage det med. Ieg haaber og, Min Kiære Herre efterseer, om noget Rart i det Lundske Mynt-Cabinet er tilkommet, foruden de allerede bekiendte Stykker. Dersom Ritaren faaer Tid, kunde Hr. Assessoren vel formaae ham til at eftersee de Monumenta Lundensia, hvis Inscriptioner ere enten ulæselige eller defede, om han maaskee kunde være lykkeligere i at udfinde Manglerne. — — Men ieg vil ingenlunde, at Min Ven skal opholde sig for min skyld længere i Lund, end Han ellers har foresat sig; thi det maatte kanskee skorte paa mig. Gud give, ieg kunne finde paa noget at giøre Hr. Assessorens Ophold hos mig fornøielig, skal det skee med en stor Glæde. Det giør mig hiertelig ondt, at Hr. Assessoren har forloret sin Sag i Jønkøping 2 , og ieg maae tilstaae, at Han er giort til at lide, Men Han [har] derfor ikke forloret sin Ret, og det kan kanskee endnu blive godt. Bedre er det at tabe end at vinde ved Corruption. Den Fordring, som Hr. Assessorens Medfølger har paa en sin Landsmand her i Kiøbenhavn, vil vel blive besverlig at erholde; her er mange saadane Svenske Skyldnere hos os, men hos de fleste har Creditorerne ikke meget at vente. Det tilsendte Brev er imidlertid leveret paa sit rette Sted, om det vil frugte noget. s. 438 At Condudeuren 1 skulle naae nogen ønskelig Station her, tør ieg ikke spaae hannem, thi alle vore Ting ere nogel critiske, tilmed følge de fleste Herrer og Ministre med paa Hans Majests. Holstenske Reise, som tager sin Begyndelse Dagen efter Pindse Helgen, og vil vare 7. à 8. Uger. Vore tre Dronninger 2 opholde sig imidlertid paa de 3. Landslotte, Frideriksborg, Fredensborg og Hirschholm. Luxdorph følger med Cancelliet. Hielmstierne bliver tilbage, men opholder sig paa Lyst-Stedet Caninholm 3 . Etats R. Suhm reiser sidst i tilkommende Uge til Jylland. Mag. Dass vil lystere i Kiøbenhavn i Sommer, Klevenfeld troer ieg ligesaa. Sewel er til og fra paa Landet; det lader, som han ikke er saa porte ret for sit Bibliotek, siden han blev anden Gang giftet. Nogle flere Hr. Assessorens Bekiendte vil Han dog vel finde her i Staden, saasom Prof. Schlegel, Rotbøl Friis &c. Men finder Han ei andre, faaer Han dog være nøiet med mig, som nu snart i daglig Forventning lever

Min Høistærede, Kiære Herres
Høistforbundne tiener og Ven
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 6. lun. 1767.