Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Kofod Ancher FRA: Jacob Langebek (1767-08-12)

12. August 1767.
TIL PEDER KOFOD ANCHER 1 .

Høiædle og Velbaarne,
Høistærede Hr. Etats Raad.

Førend ieg i Dag reiser paa Landet, vil ieg have den Ære at tilbagesende Afhandlingen om den Jydske Lov, og at takke for den Fornøielse, Hr. Etats Raaden har undt mig, samme at igienemlæse. Men det næsten giør mig ondt, at den skal være saa fuldkommen, saa nøiagtig og vel skreven, at ieg ikke kan tiene med at give nogen forbedring dertil. Ikke des mindre, for at ikke have giort intet, har ieg paa 2. à 3. Papir-Lapper opsat nogle smaa s. 442 Annotata, som vel ikke ere af megen Vigtighed, men kan dog løbe med til at nøiere eftertænkes. Ieg lever med en fuldkommen Høiagtning

Min Høistærede Hr. Etats Raads
ærbødigste tiener
I. Langebek.

Kbhavn d. 12. Aug. 1767.

De i Brevet omtalte Annotata findes aftrykte i Danske Samlinger I, 107.