Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1769-04-15)

15. April 1769.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Velædle, Høistærede Herr Assessor.

Ieg er falden i stor Forundring, at ieg siden mit sidste og i en Tid af fire Maaneder ikke haver hørt det mindste fra Herr Assessoren, som er imod al gammel Sædvane. Ieg har af den Aarsag været heel bekymret for min Vens Helsen, men dog trøstet mig i den Tanke, at Han havde udsat at skrive mig til, indtil Han fik nye og fuldkommen Efterretning fra Gotland, hvordan det staaer til med de der strandede Bøger og Sager, hvorom ieg sidst skrev. Men siden det nu varer saa længe, bliver ieg utaalmodig, og kan ikke længer afholde Pennen fra at give Hr. Assessoren min Længsel tilkiende og at forskaffe mig seker Kundskab fra Hr. Assessorens egen Haand, i hvad Tilstand Han befinder sig, og hvad der kan være Aarsag til saa langt et Ophold. Hr. Hilfeling har ikke været mindre uroet derover end ieg; det falder ham her noget besværligt, og han har næsten intet at fortiene, uden det lidet, han faaer af min Haand, og desverre, Tiderne ere ikke saa beskafne, at ieg nu kan sette meget paa Curiositet, da ieg bliver gammel og ikke kan vente noget Vederlag enten for Arbeid eller Bekostning. Mig er berettet, at i Iunii Maaned skal holdes Auction udi Stokholm over Cancelli Raad Ecklefs Bibliotek, som skal indeholde endeel vakre Bøger: Er det mueligt, og om nogen Leilighed falder, beder ieg, Hr. Assessoren sørger for at skaffe mig en Catalogum. Saa formoder ieg og at vorde underrettet, hvad videre Tidende fra Gotland er indløben om forbemeldte vore strandede Sager, og om intet mere deraf er bleven reddet, end hvad mig forhen blev tilmeldet 1 . Men for alting vil ieg vente gode Tidender om Min kiære s. 461 Herres egen Helbreds Tilstand og om Processens Udfald. Med min Helsen har det i denne Vinter og Vaar staaet temmelig vel, men ieg har ikke været uden Sorg for min Søn, som af en sterk Forkølelse i Iule-Hellige Dage har faaet en skiev Hals med megen Smerte baade i Hoved og Hals; Ieg haaber dog, at denne Sygdom, som ved tvende af vore beste Doctores endnu ikke har villet lade sig forsette, skal med Guds Hielp forandre sig, naar Varmen kommer i Luften; Imidlertid er der forsømt en Hob i hans Undervisning. Af lærde Nyheder kan ieg melde, at Conferentz Raad Suhm nyligen har udgivet en meget lærd Bog med denne Titel: Forsøg til en Historie over Folkenes Oprindelse i Almindelighed som en Indledning til de Nordiske Folks i Særdeleshed. Professor Erichsen i Sorøe har ladet trykke et vakkert Skrift om Island 1 . Af Professor Schlegels Historie om vore Konger af det Oldenborgske Huus med Pr eisler s Koberstykker er den første Deel udkommen, som indeholder de 6. første Konger, og af Etats Raad Kofod Anchers Historia Legum Danicarum bliver snart den første Tome færdig. Fra Paris er her ankommen tvende Koberstikkere 2 , som skal gravere efterhaanden de Karter, som ved den nye Landmaaling bliver optagne over Rigets Provincer. Af Atlas Daniæ er den femte Tome nu færdig fra Pressen, som ieg ved første Leilighed skal opsende til Wetenskaps Academien. Dersom ieg bliver forsynet med de fornødne Materialier, har ieg maattet love at forfærdige den Siette og sidste Tome, som skal være en Beskrivning over Hertugdømet Slesvig. Hvorledes staaer det nu med Eders lærde Sager der oppe? Er Ihres Lexicon snart færdig? Eller er der noget Nyt udkommet in Historia Patrice? Hvor vidt er avanceret med Brings verdslige og Celsii geistlige Historie? Naar nu Hr. Assessoren behager at svare mig paa disse og foregaaende Poster, har Han s. 462 Materie nok til det Brev, som ieg med stor Begierlighed vil vente paa. Imidlertid ønsker ieg af Hiertet at spøre det beste, og forbliver med uendelig Høiagtning

Høiædle, Høistærede Hr. Assessors
ydmygste og tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 15. April. 1769.