Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1769-05-27)

27. Maj 1769.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

— — Ieg takker allerskyldigst for de tilsendte Afskrifter, og skal ved Tilfælde udstudere nogen Erkiendtlighed for Min Vens kiære Broder, som formodelig har copieret en god Deel af de tilsendte Diplomata. Den afskrevne Metropolis vil ieg ikke gierne skille Hr. Assessoren af med i sær nu, siden min gode Ven Hr. Conferentz Raad Suhm har faaet et exemplar fra Holland, som ieg altid kan faae til Brug. Den Ryske negotiation er et artigt Stykke, som ieg før ikke haver, Ieg holder den for at være fra sidst i 15de Seculo. Hvo er Cancellie Raad Eckleff, og af hvad Aarsag selges hans Bøger? Hr. Assessoren maae endnu see at skaffe mig et par Exemplarer af hans Catalogo, hvoraf Geh. R. Greve Thott har begieret den ene, som han gierne vilde have paa got Papir. Men nu kommer Humlen: Høibemte Hans Excellence har givet mig en vidloftig Commission paa den Eckleffske Auction, og bedet mig, at ieg ved min gode Ven ville lade den paa det omhyggeligste besørge. Ieg sender berhos hans Original Fortegning, som ieg recommanderer paa det allerbeste, Han har aleneste sat Prisen hos ganske faa Bøger og det i Dansk Mynt, Rigsdaler og Marker, som Min Ven selv veed at regne efter Svenske Mynters Værd; Priserne paa de øvrige overlader han til Hr. Assessorens eget gode Skiønnende, dog vil han hellere betale dyrt, end miste Bøgerne; s. 463 Hvad der staaer + for, maae jo ikke lettelig gaae bort til andre, og de Samlinger af Kobberstykker vil han meget gierne have endog for ganske høi Priis. Hr. Assessoren er saa god at underrette mig, naar auctionen skal gaae for sig, og for alting trøste mig, at Thotts Commission skal blive vel forrettet. Men det bliver ikke derved, Ieg sender endnu en liden billet fra Conf. R. Suhm paa nogle Bøger af samme Auction; hans Priser ere satte efter Svenske Daler Silver-Mønt, og synes mig saa skikkelig høie, at det var Synd andet, end han skulde have Bøgerne, omendskiønt nogle af dem ere paa Thotts Fortegning. Hielmstierne vilde og gierne haft endeel for skiellig Priis, men ieg har udslettet alle de numere, som findes paa den Thottiske Fortegning. Paa hosfølgende Blad har ieg optegnet saa vel de faa for Hielmstierne, som en god Deel for mig selv, men min Pung strækker alene til taalelige Priser, dog at de med + for ikke let slipper mig fra. Enfin, ieg garanderer for os alle, at vi blive vel fornøiede rued Hr. Assessorens Opførsel i denne Sag, enten Han faaer Leilighed selv at besørge vore Commissioner eller vil lade dem forrette ved nogen anden, som forstaaer sig paa Bøger-Kram. Min Søn er det saavidt bedre med, at de Smerter, han havde i Hoved og Hals, er forsvundne, men Halsen er dog endnu skiev. Med mig selv staaer det, Gud skee Lov, nogenledes vel til, og ieg har over Barnets Svaghed rent glemt det gamle Onde i Siden, som ieg nu saa got som intet mere merker til. Ieg kan denne gang ikke være vidløftigere, men slutter med beste Velstands Ønske, og forbliver med uforanderlig Tilgivenhed

Min Høistærede, Kiære Herres
ydmygste og tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 27. Maji 1769.

Herefter følger Fortegnelse over Bøger, som Hielmstierne og Langebek ønskede kjøbte.