Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Thott FRA: Jacob Langebek (1769-07-04)

4. Juli 1769.
TIL GREV OTTO THOTT.

Høibaarne Hr. Geheime Raad og Greve,
Naadige Herre.

For nogle Dage siden havde ieg Brev fra min Ven og Correspondent i Stokholm, Assessor Brocman, som forsikrede mig, at han skulde drage al muelig Omhu for at, udrette Deres Høigrevelige Excellences Commission paa den Ecklefske Auction til Fornøielse. Men endnu var Auctionen ikke begyndt, og det var uvist, om den skulde gaae for sig sidst i denne eller tilkommende Maaned, eller kanskee udsættes til sildigere paa Aaret, som alt vil dependere af Eierens Gotfindende, hvilken, saavidt ieg kan merke, maae være en egen Mand.

Ieg bruger den Frihed derhos at sende Fortegnelsen over de Monumenter, som Monsr. Abildgaard i de sidste Aaringer har optaget. Nogle har han hos sig endnu, som ikke ere færdige. Han er nu lide igien paa expedition, og continuerer, saavidt han i denne Sommer kan, udi Aarhuus Stift. Der gaaer saa megen Tid bort ved forgieves Omreisen, thi han maae søge i alle Kirker, og han finder i langt tiere intet end noget, som er værdt at aftegne.

Naar Deres Excellence finder det beleiligt, skal ieg udbede mig de sidst lovede Ulrich Petersens Samlinger om det Slesvigske, som ieg strax og saasnart mueligt skal expedere, og med underdanig Tak uskadte tilbagesende 1 , leg har den Ære i dybeste Ydmyghed at henleve

Deres Høigrevelige Excellences
ganske underdanige tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 4. Iulii 1769.