Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1769-08-26)

26. August 1769.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

Ieg bekom Hr. Assessorens sidste meget kiære Brev den 16. huius om Aftenen, og Morgenen derpaa drog ieg her ud paa Landet med Hr. Conf. R. Hielmstierne; men førend ieg forlod Staden, lod jeg Hans Exc. Hr. Greve Tliott vide Indholdet af Hr. Assessorens Brev, saavidt den Ecklefske Auction angik, og bad Hannem foranstalte en Penge-remisse til Stokholm. Uagtet ieg i denne Uge ikke kommer i Staden, var ieg dog saa lykkelig i Forgaars at treffe Hans Excellence i Nærum hos Hr. Confer. R. Luxdorph, da Han bevidnede sin Fornøielse over de allerede bekomne Bøger, og sagde, at han ved Hr. Etats Raad Falk 1 havde giort Anstalt til Penges Udbetaling hos de Herrer Peterson og Bedoire i Stokholm, nemlig til en Summa af 2. à 300. Rigsdalers Værdie i Danske Penge, hvoraf Hr. Assessoren imod Qvittering kunde opbære saa s. 468 meget som behøves, saavel til de indraabte smaa Formaters som siden til de størres Indløsning; og skulde der til Slutning behøves mere, skal dertil strax blive giort Anviisning. Men Hans Excellence saae helst, at alle Bøgerne paa eengang blive hidsendte, med mindre det varede alt for langt ud paa Høsten, inden der blev Slut paa hele Auctionen; thi da kunde de første, om nogen beqvem Leilighed fandtes, gierne oversendes. Derhos har og Hr. Greven udtrykligen bedet, at de for hans Regning kiøbte Bøger maatte meget vel indpakkes, og det à parte i en Kiste for sig, uden at nogen andres kommer der ibland. Nogle Dage før ieg drog fra Kiøbenhavn, havde ieg en ganske kort visite af Hr. von Troil 1 , hvorved ieg profiterede to Ting, først at ieg fik hans Disp. de Runarum Antiqvitate, dernæst at ieg fik en paquet til Hr. Assessoren opsendt, hvorudi befandtes 1. Etats R. Kofods Lov-Historie, 2. den gamle Flensborgske Stads Ret, 3. Gebhardi Abhandlungen, hvoraf ieg troer Min Herre har den første, 4. vore Historiske Almanaker, hvoraf nogle ere ikke mere at bekomme 2 . Skulde Hr. Assessoren forud eie nogle af disse Sager, da behage Han at tiene andre Liebhavere dermed. Hvad Hr. von Troils Disp. de. Antiqv. Runarum angaaer, da forekommer derudi en og anden ny og vakker observation; men der bliver vel nogle Ting, som andre Rune-Kiendere ikke ville være enige med Auctor udi. Deri er ieg ganske enig med ham, at Hialmars Saga bør som et Misfoster forkastes; Det er mig ellers kiært, at finde Min Hr. Assessor derudi citeret til sin Fordeel. Af det nyeste i vor republ. literaria kan ieg melde, som noget besønderligt, at en af vore lærde Mænd, nemlig Conferentz Raad Stampe, har til vor Dronnings s. 469 Geburtsdag faaet det Hvide Baand. Et andet og vel saa vigtigt Nyt er dette, at Professor Scliøning har i Sorøe udgivet et ganske betydeligt Skrift om det Norske Folks Oprindelse, hvorhos er trykt en Afhandling, hvorudi Audor søger at bringe den gamle Norske Tids Regning før Harald Haarfager i Orden. Hvilket Skrift er som en Indledning til en Norsk Historie, som Schøning arbeider paa, ligesom Suhms Bog skal være en Forløber for en Dansk Historie. Naar vi nu her til legge Professor Schlegels Verk og nogle flere nye Danske Bøger, har vi hos os været ret lykkelige med gode og brugbare Skrifter. Her paa Landet forbliver ieg endnu 3. à 4. Uger og forlyster mig ibland mine Venner, som har deres Lyst-Steder paa en Miils Vei her omkring; men herefter tager ieg dog ind til Staden eengang midt i hver Uge. Ieg har fra dem alle flittig at helse, og i øvrigt har den Ære med uendelig Høiagtning at henleve

Høiædle, Høistærede Hr. Assessors
ydmygste og tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Søelund, som ellers kaldes Springforbi,
den 26. Augusti 1769.

P. S. Ieg forventer fra Hr. Assessoren videre Efterretning om Auctionens Udfald, og tillige den glade Tidende om Helbredens Forbedring.