Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1769-10-07)

7. Oktober 1769.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

Ieg skulde formode, Herr Assessoren rigtig har faaet mit sidste Brev af 26. Augusti. — — Som ieg nu siden intet haver hørt fra Min Kiære Herre, og Hr. Greve Thott har ladet mig vide, at han har betalt Pengene til Etats Raad Falk, har ieg været noget bekymret om Sagens Rigtighed og om at vide auctionens Udfald, hvorom Hans s. 470 Excellence et par gange har ladet mig spørge. Min Bekymring har forøget, siden ieg forleden fra Hr. Mag. Murray har faaet Brev, hvori han beretter mig, at Hr. Assessorens Helbred efter Hiemkomsten fra Landet ikke er med det beste. Om altsammen vil ieg med allerførste udbede og vente Hr. Assessorens behagelige Yttrende, og tillige om den Pakke, som M. Murray bragte med sig, er kommen til Hænde. Allermest er det mig om at giøre, at faae et ønskeligt Svar om Helbredens Beskaffenhed. Skulde samme forverre sig, som Gud forbyde, da haaber ieg, det gamle Løfte og Venskab bliver ihukommet, og at Min Ven giør den Anordning, at, ieg bliver Arving til Hans Collectanea i den Danske Lov-Historie og hvad Han ellers finder tienligt at unde mig af sine samlede Papirer; Men ieg ønsker allerhelst, at Hans Helsens fuldkomne restitution maae længe endnu udsette Paatanken af saadan Beskikning. I denne Uge er ieg først hiemkommen af mine Land-tourer, og befinder mig derefter, Gud skee Lov, temmelig vel. Ieg arbeider nu paa Hertugdømet Slesvigs Beskrivning, som den 6te Tome af Atlas Daniæ, hvilken ieg mener at kunde bringe til Ende i denne Vinter, dersom ieg var forsynet med alle fornødne Materialier. — — Der bliver nu snart hos os trykt en Reisebeskrivning med mange Kobber, giort af nogle lærde Islændere, som paa Kongelig Bekostning for endeel Aar siden omreiste i deres Fæderneland for at giøre observationer saavel i den civile og Natural-Historien, som i Landoeconomien &C. 1 . Nyt har ieg ellers ikke at tilmelde, uden at den yngste Greve Holk nylig har holdt Bryllop med Admiral Greve Laurvigens Dotter 2 og er bleven Hans Kongl. Maiests. Geheime Conferentz Raad. Herr Assessoren paaminder sig nok, da Han for nogle Aar s. 471 siden var hos mig, at denne unge Herre logerede i mit Huus og kom undertiden ind paa mit Kammer i betrængte Ærender 1 . Min Søn, som endnu gaaer skiev, saavelsom min liden Dotter, formelde deres venligste Hilsen, og ieg, i Forventning af et hastigt og kiært Svar, har Æren med uendelig Høiagtning at henleve

Høiædle, Høistærede Hr. Assessors
ydmygste og oprigtigste Tiener
I. Langebek.

Khavn d. 7. Octobr. 1769.