Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1769-11-25)

25. November 1769.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

Ieg blev meget fornøiet over Hr. Assessorens seneste Skrivelse af 17. huius, men det giør et ikke lidet Skaar i min Fornøielse, at Min Vens Helsen er endnu critisk og ikke saa god, som ieg gierne vilde den skulde være. Imidlertid, omendskiønt det er godt altid at være beredt til en salig Henfart, bør man dog ikke kiere sig efter enhver Spaamands Røst, som vil unde os et enten kortere eller længere Liv. Gud raader altid best, og giør alle daarlige Spaadomme til intet. Ieg begynder at troe med et Slags Vished, at vi skal samles, inden vi døe. Skulde ieg have døet, saasom enten ieg selv eller mange andre har troet eller sagt om mig, da havde Verden for meget længe siden ikke haft mig. Men endnu lever ieg og troer, at jeg kan leve længe efter Guds Forsyn, omendskiønt ieg nu snart har 60. Aar og en maadelig Helbred. Men hvad er Hr. Assessorens Alder imod min? Ungdomen skal giøre meget, jævnlig Motion og ei for meget at sidde stille, et let Sind og ei at ærgre sig over den rasende Verden, en god Diæt og vogte sig for Forkølelser, enten man er varm eller kold, bruge de tienligste Midler, dog med Maade, og for det øvrige s. 475 overlade sig til den Almægtige, saa kan alting blive got. Men ieg maae forlade disse Betragtninger, og vende mig til Hr. Assessorens Brev. Det giør mig ondt, at mine Commissioner paa den Møhlmanske Auction fremkomme noget sildigt, hvorved endeel Bøger ere gangne mig fra. I sær havde ieg gierne villet have de faa gamle Danske Bøger, og mueligt de ere faldne i saadanes Hænder, som torde overlade dem igien. Herr Greve Thott vilde meget gierne have det gamle Svenske Nye Testament in Folio, om det og skulde gaae høit, og om han faaer det, bad Han, Hr. Assessoren vilde bevise ham den Tieneste at lade udskrive defecten af noget andet Exemplar. Hans Excellence har ladet mig vide, at Han med denne Post har givet Anviisning til samme Contoir i Stokholm som sidst, paa en Summa Penge af Værdie 200. Rdlr. Dansk, hvorhen Min Herre behager at addressere sig. Skulde vi ikke faae saa mange Bøger, som til denne Summa, og om der skulde blive noget vel deraf tilovers, da vilde Min Kiære Herre have den Godhed at indkiøbe os saa mange Exemplarer af Ihres Glossario, som Overskuddet kan tilrekke. Skulde der ikke strax afgaae nogen beqvem Skibsleilighed, som nu vel er at tvile om, da faaer Min Herre have den Uleilighed, at lade Bøgerne staae hos sig i Vinter og vente paa første Skibsfart til Foraaret, dog at de blive indpakkede og med mit Merke betegnede. Men Min Ven maae absolute ikke glemme at giøre sig betalt for Kiste og andre forefaldende Udgifter. Dog bliver vel Greve Thotts Regning skreven for sig selv, og min aparte, ligesom sidst. Hans Excellence er ellers overmaade vel fornøiet med de forrige Bøger, og har udtrykkelig bedet mig formelde sin Taksigelse.

Ieg seer, at Min Ven har faaet en Concept til Fordeel for Palmskiøldske Archivet 1 . Men siden Han har det Fortroende at aabne sin Mening for mig, kan ieg ikke s. 476 negte, at ieg jo har et Slags præjudice for Kongl. Archivo i Stokholm, og vilde gierne unde det, hvad Min Herre vilde regalere publicum med, dog ikke at ieg har det allermindste imod det andet; thi Archivum selv kan ikke for, at der løbe modbydelige Omstændigheder ind 1 , man viser sig mest heroisk in adversis, og naar man viser Taknemlighed imod Utaknemlighed. Der kan og være gode Forandringer at haabe. Dog om min Kiære Herre forud skulde see nogen slettere eller bedre Behandling af Tingene enten paa det ene eller andet Sted, bliver det raadeligst at udvælle det beste. Hilfeling har ieg ikke seet, siden ieg fik Hr. Assessorens Brev, han har været meget occuperet med Flytning i nyt qvarteer og Indretning til Spiisning for nogle sine Landsmænd, hvortil ieg har maattet cavere for en liden Summa. Ieg formaner ham nok, han ikke griber for vidt om sig, og at han seer sig vel for, han ei bliver bedragen; thi Frænde er undertiden Frænde verst, som Ordsproget heder. Han havde nu til Micliaelis først faaet et daarligt logis, hvor han ikke kunde begaae sig for Fugtighed uden at exponere sit Barn og sit Arbeid. — — De Skaanske Sigiller, som ieg fik i Stokholm, vilde ieg gierne efterhaanden give Min Herre Gopier af; Men siden ieg længe siden har lagt dem ibland min øvrige nu temmelig store Samling, vil det være mig svart at udfinde dem, men ieg skal gi øre mig Umag derfor, og endog communicere flere, naar alene den kiære Hilfeling kan komme afsted dermed, men det gaaer meget langsomt. Og Gud veed, om ieg giør ret, at ieg anvender saa mange Penge paa noget, der fylder saa lidet og har i disse Tider ikkun faa Paaskiønnere. — — Hvortil sigter den Samling, som Pr. Rabenius skal giøre af gamle Svenske Love? skal de udgives paa nye, eller skal han skrive en Lag-Historie 2 ? Herrerne Schøning s. 477 og Ericson i Soor arbeide paa Edda, men det vil vel gaae noget langsomt, dog skal Hr. Assessoren aldeles intet tvile, at jo Hans hidsendte exemplar skal komme uskadt tilbage, saasnart de har brugt det. Ieg takker skyldigst for de 2de gamle Breve, og sender herhos et ditto tilbage, om alene Hr. Assessoren kan læse det. Kommer den Medaille for paa Auctionen deroppe om Carl Gustafs Overgang over Beltet? Conferentz Raad Luxdorf vilde gierne have den; han har nylig faaet en stor Samling.af Svenske Mynt-Ordninger, men fattes nogle af de gamle, uden tvil Christ. 1mi og Iohannis 2di, skulde de ingensteds faaes til Afskrivning? Ieg sluter og indeslutter Min Ven under mine inderlige Ønsker, og forbliver med al Høiagtning

Høiædle, Høistærede Hr. Assessorens
stedse og heel hengivne tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 25. Nov. 1769.

P. S. Indlagte Seddel vilde Hr. Assessoren have den Godhed at lade levere til Hr. Landshøfdingen Baron Tilas.

Paa en vedhæftet Seddel findes skrevet:

Om jeg maae spøre:

Ær der vel nogen continuation av det Verck, som i Kaabber blev stucken aar 1749. og fører denne titul:

Den Stormægtigste Monarch og Herre Fredrich den Femte Konges &c. &c. Reyse igennem Riigerne og Norge ved Teigninger førestillet av Paul Grönvold, Lieutenant ved Søe Etaten.

in Fol. Maj. oblongo.

Ded man hær haver bekommet, stræcker sig kuns til 25. plader eller folier, og Reysen gaaer ej længer än til Colding 1 .

s. 478 Nedenunder er med en anden Haand skrevet: Från Hr. Landshöfd. Bar. Tilas. Derpaa har Langebek i Randen skrevet følgende:

Mit Exemplar bestaar af 35. Plader, og Reisen gaar til Randers. Videre troer ieg ei er udkommet formedelst Auctors dødsfald.

Min underdanige respect til Herr Landshøfdingen.

I. Langebek.