Danmarks Breve

BREV TIL: Nils Reinhold Brocman FRA: Jacob Langebek (1770-05-23)

23. Maj 1770
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Velædle, Høistærede Herr Assessor.

Min kiære Herres sidste brev var af 3. Aprilis, for hvilket ieg nu allerskyldigst takker og beder undskylde mit lange Ophold med Svar derpaa. Det lider nu snart paa Tiden, at ieg kan nyde den Fornøielse at see Herr Assessoren hos mig. Havde det kunnet skee paa en anden Tid af Aaret, enten tidligere eller sildigere, havde ieg baade for Hans og for min egen skyld hellere seet det; thi midt i Sommeren er Kiøbenhavns Luft noget utaalelig, og det er da den Tid, man ikke saa meget bør arbeide udi, som spadsere og forlyste sig i det grønne. Men naar det nu ikke andet kan være, og den Tid er Min Ven best beleilig, vil og Ankomsten da være mig meget angenem. Imidlertid vil ieg af hiertet ønske Herr Assessoren Lykke og Kræfter til at antræde Reisen, og at Helbreden ved den samme alt mere og mere maae forbedres og bestyrkes. Men førend Reisen begyndes, udbeder ieg mig endnu engang at vorde underrettet, til hvad Tid den er fastsat, og til hvad Tid omtrent Hr. Ass. kan vente at være i Kiøbenhavn, og om Han kommer alene, eller har Selskab med sig. Ieg formoder, vi nu snart faaer noget at vide om den Mølmanske Auctions Udfald. Ingen længes mere derefter end H. Exc.

J. Langebeks Breve.

31

s. 482 Hr. Greve Thott, som og ønsker, at Bøgerne med første Skib maatte ankomme. Nye Testamentet haaber ieg, efter Løfte, vorder completeret. Det giør mig ondt, at ieg ikke har faaet Malmøiske Handbogen 1 , men man kan ikke faae alting. Hilfling har nu atter flyttet i et andet logis, og en Tid lang været dermed sysselsat, saa at ieg i dette foraar ikke har haft meget Arbeid fra hans Haand; Formodentlig har han og haft noget at fortiene af andre, som ieg gierne under ham. Men naar Hr. Assessoren kommer, vil han være ret flittig, i sær om Hr. Assessoren kan tilføre hannem en nødtørftig Summa af Plåtar. Med Sigillers Afridsning faaer det beroe til Hr. Assessorens Ankomst, da Han best selv kan ordinere, hvad De deroppe desidererer, at man ikke skal giøre Bekostning forgieves. Den gamle Krigsbog, og hvad Hr. Assessoren ellers i sine breve har lovet mig, haaber ieg bliver mig tilsendt med de andre bøger, ligeledes om nogle Disputationer eller andre Nyheder i Svenske Historien og Sproget ere udkomne, som ieg ikke har seet. Men fornemlig vil ieg vente af Min Vens Godhed, at faae en heel Kiste fuld af gamle og rare Bøger, af skrevne Krøniker og Codices, af Danske Diplomata og Sigiller, af gamle saavel Svenske som Danske Mynter, med videre, hvad Herr Assessoren, som kiender min Smag, finder værdt at fylde Kisten med. Om Hr. Assessoren for den Aarsags skyld gav sig Tid at eftersee mine breve, som i et par Aars tid ere skrevne, vilde det kanskee hielpe Hukommelsen. Min Søns Helsen synes mere og mere at tage til, dog meget langsomt. Min lille Dotter holder sig, Gud skee lov, brav. De begge lade deres smaa complimenter anmelde. Min egen Helbred er og, Gud være lovet, temmelig god, men om den vil blive bedre af det, ieg i disse Dage har faaet en ny character, det er uvist; det har behaget Hans Majestet, aldeles uden min Villie og uden mit Vidende, at, giøre mig til Etats-Raad, som ieg maae antage for en Æresbeviisning s. 483 og en stor Naade, uanseet det i andre henseender kan incommodere. For nogle Aar siden afværgede ieg Æren, da ieg havde faaet et Nys derom, men denne ganger ieg bleven overrumplet, og maae finde mig i at opofre i disse dage en god deel tid til at tage imod Lykønskninger af mine Venner, endog af Fruer og Frøkener. Af Nyt er dette det nyeste, som ieg kan meddele, men om det er det vigtigste, det kan min K. Herre selv dømme om. Kongen og Dronningen tænker nu snart at an træde en Reise til Holsten. Vor ældste Enkedronning er forgangen bleven hastig og meget heftig syg, dog skal der være Haab om hendes restitution. Vor Kron-Prinds er i denne Tid bleven inoculeret, og, Gud skee Lov, med god Lykke. Andre Herskaber og gode Venner forlade nu efterhaanden Staden, for at passere Sommeren paa Landet, saa at Hr. Assessoren vil finde det temmeligen tomt, naar Han her ankommer; dog skal vi vel imellemstunder finde, hvor nogle af Herrerne boe. Exemplarerne af Ihres Lexicon blive vel ikke glemte, men her ere allerede komne mange Exemplarer deraf til Staden. Ieg hugser ikke rettere, end ieg jo for en Tid lang siden har givet Hr. Assessoren i Commission at sende mig, til en god Ven i Norge 1 , følgende Skrifter: (1) Wetensk. Acad. Handlinger fra 1766. Aars begyndelse, (2) Aminnelses Taler efter 29. Aug. 1765. udkomne, (3) Indtrædelse- og andre Taler efter 2. Nov. 1765. Hr. Assessoren obligerer mig, at lade disse komme med. De 2de Lærde Iesuiter, som paa vor Konges Bekostning for et par Aar siden reiste herind fra Wien og have været i Finmarken og paa Wardøehus, nemlig Professor Hell og Pater Sajnovics, reiste i Tirsdags og meget fornøiede fra os hiem til deres Fæderneland, de have her ladt trykke hver sin lærde Afhandling, den første sine Observationes om Veneris Gang igienem Solen, den sidste om Overensstemmelse imellem det Ungerske og Lappiske Sprog, og de begge ville ved Hiemkomsten videre udføre deres Reisebeskrivning og andre i Norden s. 484 giorte Observationer og Opdagelser. Det første mueligt vil ieg vente Skrivelse igien fra Herr Assessoren 1 , forblivende imidlertid, som ellers altid, med den fuldkomneste høiagtning

31*

Høiædle, Høistærede Hr. Assessorens
ydmygste og stedse tienstskyldigste tienere
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 23. Maji 1770.