Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Adolph Stechau FRA: Jacob Langebek (1770-06-09)

9. Juni 1770
TIL JOHAN ADOLF STECHAU.

Ædle, Høistærede Herr Stechau.

Ieg har vel et heelt Aar frygtet for at faae sørgelig Tidende fra Stokholm 2 , og ventet ved saadant Tilfælde, som nu er skeet, at komme i Min Hr. Stechaus correspondence. Men siden Vinteren var passe ret, og efter Sal. Hr. Assessorens sidste Brev af næstforledne 3. Aprilis var ieg fuldt og fast i det Haab at see Hannem her hos mig ved Slutet af denne Iunii Maaned. Da det nu har behaget Gud at føre Hannem ved en anden og lykkeligere Reise til sit rette Hiem, og skille hannem fra en ond og fortredelig Verden, er for os efterlevende intet andet at giøre end at finde os i den gode Guds Veie og Villie, endskiønt ieg, som frem for mange kiender den Sal. Mands Dyd og meriter, har høiligen Aarsag at beklage hans alt for tidlige Dødsfald, ei alene for Publici skyld, som har mistet en Mand af saa megen Flid og Indsigt, men endog for Deres skyld, som s. 485 har mistet en kiær og omhyggelig Broder, og i sær for min egen Deel, som savner en ret oprigtig Ven. Med eet Ord, ieg condolerer os begge, og vil lade dette være nok skrevet i Anledning af Min Hr. Stechaus meget ærede Sørge-Brev af 29. Maji.

Nu at komme til det andet hoslagte Min Herres af samme dato, for hvilket ieg og skyldigst takker, da har ieg tilkiendegivet H. Exc. Hr. Greve Thott dets Indhold, men som ieg endnu intet Svar har faaet, kan ieg denne gang heller ikke svare videre, end man faaer tinde sig i det, som Skiebnen fører med sig, og som ikke staaer til at ændre. Ieg indseer lettelig den Bekymring, som Min Hr. Stechau ved sin kiære Broders uformodelige Død og de dertil stødende Omstændigheder er sat udi, skal ogsaa for min Deel søge, om og saa vidt mueligt, samme paa noget Sæt at kunne lindre og afhielpe. Imidlertid vil ieg formode, at Hr. Stechau paa sin Side stræber at efterkomme sin afdøde Broders gode Villie og at opfylde Bristen, saavidt skee kan. Med første Skibs-Leilighed vil ieg vente de indkiøbte Bøger, samt Regningerne, og ellers hvad andet min Salige Ven mig havde tiltænkt. Ibland andet beder ieg, Hr. Stechau er saa god at bære Omsorg for, at et lidet, for mange Aar siden forseglet og til mig paaskrevet Paquet vorder mig oversendt, hvorom den Sl. Mand i Brev af 20. Oct. 1769 har skrevet mig til. — —

Det nye Testament af 1526, som er kiøbt for H. Exc. Hr. Greve Thott paa Møhlmanske Auctionen, havde Sl. Hr. Assessoren lovet at skaffe suppleret; dersom det ikke er skeet og Bøgerne endnu ikke er borte, da kan Hr. Stechau vise Hr. Geheime Raaden en angenem Tieneste, af noget heelt exemplar at faae clefecterne opfyldte. Har min Ven ikke hørt, om nogen Auction er i Vente over Tessinske Biblioteket? Skulde der over nogen Catalogus udkomme eller og paa andre betydelige Bogsamlinger, da udbeder ieg mig Catalogues til rette Tide oversendte, ligesom ieg i alle andre Tilfælde giør mig forsikret om at finde samme Venskab og Tienstfærdighed hos Min Hr. Stechau, s. 486 som ieg stedse har fundet hos Deres Sl. Hr. Broder fra vores første Bekantskab og i en Tid af 18 Aar. Dersom der endnu ere Exemplarer forhaanden af den Beskrivning om Norkøping, som Sl. Brocman for mange Aar siden Arkviis udgav, vilde ieg bede om et par Stykker deraf for Betaling, som et par af mine Venner har forlanget. Hr. Stechau kan giøre mig en Fornøielse, om De ved nogen Ven i Upsala vilde for min Regning lade indsamle alle de Disputationer i Svenske Historien, som paa et Aars Tid der ere udkomne, eller herefter udkomme, og ligeledes underrette mig om alt andet, som deroppe Tid efter anden bliver trykket angaaende Fædernelandets Historie, Antiqviteter, Sprog og Tara. Det er vel ikke Hr. Stechau bekant, om Mag. Lidén er kommen tilbage af sin Udenlands Reise. Dersom Hr. Magister Murray antreffes, beder ieg paa det flittigste at hilse hannem. Og naar Hr. Stechau skriver til Norkøping, da beder ieg ingenlunde glemme min kiærlige Helsning til Deres Hr. Fader og Syskende, Forblivende i øvrigt med Høiagtning

Ædle, Høistærede Hr. Stechau,
Deres ydmygste og tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 9. Iunii 1770.

P. S. Ieg havde over disse sørgelige Tanker nær glemt at gratulere Min Hr. Stechau til sin længe ventede og endelig bekomne Fuldmagt ved Kongl. Ant. Archivum 1 . Ieg vil af Hiertet ønske, at dette Trin maae bane Dem en Vei til nogen større og snart kommende Lykke, hvilken formedelst Deres Flid og Stræbsomhed ikke vil blive borte, saavidt ieg kan spaae af det Begreb, som Deres Sl. Hr. Broder har givet mig om Dem.