Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Thott FRA: Jacob Langebek (1770-06-19)

19. Juni 1770.
TIL GREV OTTO THOTT.

Høibaarne Hr. Geheime Raad og Greve,
Naadige Herre.

Ieg giver mig den underdanige Frihed herved at sende Fortegnelsen paa de Monumenter, som Monsieur Abildgaard i Fior 1769. har forfærdiget. Deres Høigrevelige Excellence finder betydelige Personer deriblandt, og dømmer selv best, hvilken stor Skade det skulde være, om ikke de overblevne Levninger i de øvrige Parter af Landet bleve optagne med, allerhelst de hvert Aar, næsten overalt, ere exponerede for Undergang. Og om de ogsaa bleve conserverede, har man ikke altid Folk, som bekymre sig derom, eller nogen, som kan komme saa vel til rette med de gamle Skrifter og Figurer. Det kan ikke negtes, at det er en stor og ingen hver Mands Bekostning, men det er ogsaa et Konge-værdigt Foretagende, som af Efterkommerne vil taknemligen paaskiønnes. Monsieur Abildgaard er nu igien reist til Aarhus Stift. Saa staaer endda Riber-Stift tilbage, samt Hertugdomet Slesvig og et Strøg af Siæland, At ieg ikke tør tale om Skaane, hvor endnu mange gamle Danske Monumenter findes. Deres Excellence vil hos alle Skiønnere nu og i Eftertiden fortiene en udødelig Roos, om De hos Hans Majestet kan udvirke, at Bekostningen bliver ved, indtil Verket vorder fuldført. Kunde der imidlertid snart optænkes noget Middel til at begynde med dets Kobberstikning, medens ieg lever og kunde have nogen Opsigt dermed, var det heel ønskeligt. Ieg forbliver i dybeste Ydmyghed

Deres Høigrevelige Excellences
ganske underdanige tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 19. Iunii 1770.