Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hiemstierne FRA: Jacob Langebek (1770-12-28)

28. December 1770
TIL HENRIK HIELMSTIERNE.

Høiædle og Velbaarne,
Høistærede Hr. Conferentz Raad.

Ieg takker skyldigst for den givne Efterretning 1 , og er aldeles af den Tanke, at De gode Herrer for Deres egen Ære og Ansvars skyld ingenlunde kan eller bør fortie, hvad derom i Hoisal. Kongens tid er passeret 2 . Ieg har siden fundet original Bescriptet til Selskabet, som er af 19. Martii 1751. og lyder paa 200. Rdlr. at give aarlig til Universitetet og 150 rd. til Videnskabernes Societet. Det er just det Privilegium, som engang igien efter saa lang Hvile skulde sette Selskabet i Drift. Ieg for min Part oplever vel neppe den tid at see Frugten deraf; Men om det skeer, da bliver ei alene ieg efter mit Ønske derved sat i Stand til at fortsætte det Danske Magazin, men endog andre efter mig at continuere det. Med det lidet eller intet, som vi har, kan intet synderligt udrettes, og at begynde paa et vidtløftigt Verk uden nogen sikker og varig Understytning, er det samme, som snart igien at ville ende det. Det skulde derfor giøre mig meget ondt saavel for det efterkommende Publici skyld som for den deel, ieg selv fra begyndelsen har haft derudi, ligesom det og var uforsvarligt, om man saa løseligen og med Flid lod en saa god Fordeel og vel forhvervet Kongl. Naade gaae sig af Hænderne, uden i det mindste at give Herren fuldkommen Underretning om Sagens Beskaffenhed; det staaer siden til Hans Majestets Retfærdighed og allernaadigste Villie at giøre hvad Ham behager. Den anden Vanskelighed, som har giort Hinder i Selskabets Operationer, nemlig det knappe Rum paa Charlottenborg og de mangfoldige Omflytninger s. 492 med vore Skrifter, Documenter og curiosa, kunde kanskee nu hæves ved den Leilighed at Iardin reiste bort, om nogen havde Lyst og Mod til at giøre Forestilling derom. Ieg formoder, at Hr. Conferentz Raaden selv i sin Relation rammer den beste Vei. Forblivende med største Høiagtning

Min Høistærede Hr. Conferentz Raads
tienstskyldigste Tiener
I. Langebek.

Khavn d. 28. Decb. 1770.

Udskrift:
Høiædle og Velbaarne
Hr. Conferentz Raad Hielmstierne.

Langebeks Andragende af 7. Januar 1771 paa Selskabets Vegne, om at Almanakprivilegiet, efter Bogtrykker Nic. Chr. Høpffners Død, maatte tilfalde Selskabet, findes trykt hos Werlauff, Det Kongelige Danske Selskab, S. 79 — 81. Sammesteds S. 84 — 86 findes trykt en fornyet „allerunderdanigst Promemoria“, dat. 4. Juli 1773 og vedrørende samme Sag, skreven af Langebek paa Selskabets Vegne. Hensigten med disse Andragender naaedes dog ikke.