Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Frederik Suhm FRA: Jacob Langebek (1772-09-10)

27. Juni 1772
TIL PETER FREDERIK SUHM.

Ieg takker skyldigst for hosliggende, som ieg i Aftes glemte at sende med Deres Bud.

Følger nogle Ark af mine Scriptores, som ieg ikke troer Herr Conferentz Raaden har faaet.

Dersom det engang i følgende Uge eller den næst efter kunde falde beleiligt, vilde ieg give mig den Frihed at opvarte paa Øverød, dog at det maatte skee uden al Væsen.

I Gaar Middag kom ieg først hiem fra Aastrup 1 . Min respect til Naadige Fruen og den lille Suhm 2 .

T. T.
I. Langebek.

Kh. d. 27. Iun. 1772.

Udskrift:
Hr. Conferentz Raad Suhm.