Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Adolph Stechau FRA: Jacob Langebek (1774-08-02)

2. August 1774.
TIL JOHAN ADOLPH STECHAU.

Min Høistærede Herr Stechau.

Dersom De ikke igiennem Herr Finsen 1 og andre undertiden fik høre, at ieg endnu er til, maatte De troe, at ieg længe siden var død, efterdi De i nogle Aar intet Brev har seet fra min Haand, da De dog en og anden gang har beæret mig med Skrivelse, som ieg nu paa eengang allerskyldigst takker for. Det Skrift, som ieg udgiver, og andre Forretninger holde mig i bestandigt Arbeide, saa at ieg imod min Villie ofte forsømmer andre Pligter. Men De maae forlade sig til, at, saa lidet ieg nogen Tid forglemmer Deres Salige Hr. Broder, saa lidet glemmer ieg og Dem, om nogen Leilighed gav sig, hvorved ieg kunde vise Dem min oprigtige Velvillie. Da der nu falder en saa beqvem Skibsleilighed herfra til Stokholm, giver ieg mig den Frihed at sende Dem, til en liden Prøve af mit Venskab og til en Erindring af mig, den lste og 2den Tome af mine Scriptores Rerum Danicarum, et Verk, hvortil mine gode Venner i Sverige ikke lidet har contribueret, som ieg ved alle Tilfælde skal erkiende. Og kan Min Kiære Herre fremdeeles bidrage noget enten dertil eller til min Diplomatiske Samling, da vil De vist giøre mig sig endnu meget mere forbunden. Den 3die Tome af dette mit Verk bliver færdig nu i September Maaned, saa at den kanskee endnu i dette Aar kan komme til Stokholm.

s. 503 Hr. Finsen er i denne Sommer reist til Island at besøge sin gamle Fader, Biskop Finner Ionssøn, og ventes nu om en Maaneds tid her tilbage. Han er bleven Secreterer udi den Kongl. Commission, som besørger Arnæ Magnæi lærde Stiftelser, og faaer derfor en anstændig aarlig gage. Før han bortreiste, har han formodelig tilskrevet Hr. Stechau, at bemeldte Commission lod Dem meget betakke for de tienester, Min Herre har beviist den med de tilsendte Specimina og deslige, og derfor til en liden Erkiendtlighed sender Dem et Exemplar af Kristni-Saga, som er første Prøve af Commissionens Bestræbelse. De finder samme indlagt i pacquen hos mine Scriptores. Commissionen lader nu en anden gammel Saga af Gunlaug Ormstunge trykke, som snart bliver færdig. Imidlertid arbeide vore lærde Islændere paa flere deslige.

Det Pacquet med nogle gamle Breve udi, som Sl. Brocman havde uden paa skrevet til mig, hvilket Min Kiære Herre længe siden har sendt mig, bekom ieg rigtigt. Men min Sl. Ven havde lovet mig, at mine egne Breve til ham skulde efter hans Død findes i et forseiglet Pacquet og blive mig tilsendte. Er samme aldrig kommet for Dagen siden? Min Herre giør mig en Tienst, om De kan skaffe mig et Exemplar af Incerti Scriptoris Sveci Chronicon, som den gamle Celsius 1 in 8VO har udgivet. Ieg har selv haft piecen meget smukt conditioner et, men den er ved et Udlaan aldeles bortkommet. Falder der i Stokholm nogen auction for, hvori findes nogen betydelig Samling i Antiqv. og Historia patriæ, da hav den Godhed at sende mig Catalogum. Ved Tilfælde beder ieg at give mig Underretning, om der i disse sidste Aaringer ere fra Landmäter Contoiret udkomne nogle nye Karter, hvilke og hvad de koste? — —

Endnu maae ieg giøre Min Herre nogle Spørgsmaal: Hvo har nu Archivi gamle Pergaments Breve om Hænder?

s. 504 Mon man endnu ikke har fundet Bosiø Klosters Breve, som ikke vare at finde, da ieg var ieg i Stokholm? Udi Catalogo over Skaanske Brevene saae ieg et af Ottone Cardinale An. 1230., som ieg sær gierne vikle haft Copie udaf, men det var da ikke at finde. Skulde Min Kiære Herre ved leilighed kunne skaffe mig en Afskrift deraf, vilde ieg derfor være ganske taknemlig. I øvrigt forhliver ieg med al Høiagtning

Min Høistærede Herr Stechaus
tienstberedskyldigste tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 2. Augusti 1774.