Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Adolph Stechau FRA: Jacob Langebek (1774-09-30)

30. September 1774.
TIL JOHAN ADOLPH STECHAU.

Min Høistærede Herr Stechau.

Ieg takker for Min Herres meget kiære Brev af 6. huius, og fornøier mig over, at min liden Skienk af Scriptores Rer. Danic. har været Dem behagelig. Formodeligen vil det ei heller mishage Dem, at ieg herhos sender den 3die Tome af samme Verk, udbedende mig intet andet derfor end Deres kiærlige Erindring. Ieg tviler intet paa, at, om Dem noget gammelt, som kunde pryde denne min Samling eller mit Diplomatiske Verk, skulde forekomme, De jo paatager sig Møden at afskrive mig det med Deres sædvanlige accuratesse, forsikrende Dem til, at ieg ikke skal forlange Deres Arbeid for intet. Skulde Archivi gamle Breve engang komme i Ordning paa Slottet, bleve der ibland mange, som kunde være mig nyttige. — — 1

Herr Finsen har i denne Sommer giort en Reise til Island for at besøge sin gamle Fader Biskop Finner lonsen, og er endnu ikke kommen tilbage, men ventes alle Dage.

s. 505 Saasnart han kommer, skal ieg bede hannem underrette Min Herre om Sammenhænget med de Bøger, som han haver tiltænkt Dem. Han er en honnet Mand, og lover vel ikke andet, end han og holder, naar alene Pakken ikke er kommen i urette Hænder.

Til Commissionen over Legatum Magnæanum har ieg efter Forlangende anmeldt min Herres Tak for Kristni Saga, og formoder, de ogsaa sender Min Hr. Stechau et Exemplar af Gunlaug Ormstunges Saga, som nu snart kommer ud. Her arbeides og paa Hungrvaka og flere deslige gamle Islandske Historier. Ieg takker for Efterretningen om Provincie-Karterne, deribland ønskede ieg at vorde nærmere underrettet om den öfver Länderne kring Østersion, som ieg neppe kiender, ligeledes om de special Karter over Stæderne i Østergøtland ere andre end dem, man finder i en og anden Disputation. Kunde Hr. Maselii Grænsekarter faaes særskilte, vilde ieg gierne have dem i min Samling, endskiønt ieg har dem i Wet. Acad. Handlinger. Incerti Script. Chronicon tager ieg gierne imod, saadant som det er. At sende det med Posten, er for kostbart, kan derfor gierne beroe, indtil Leilighed faldt med nogen Reisende, da og de beste Auctions Cataloger kunde medfølge. Salvii har ieg faaet af Hr. Svederus 1 , men finder ikke meget derudi, som mig fattes. Iøvrigt har ieg Æren stedse at forblive

Min Høistærede Herres
meget forbundne tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 30. Septemb. 1774.

Udskrift:
Til Herr Secreterer Stechau
udi Stokholm.