Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Gustaf Gottfried Hilfeling FRA: Jacob Langebek (1775-06-17)

17. Juni 1775.
TIL CARL GUSTAF GOTTFRIED HILFELING 2 .

Høistærede Herr Hilffeling 3 .

Med megen Fornøielse læste ieg Deres kiærkomne Brev af 7. huius, som først i forgaars kom mig til hande, hvorfor ieg ikke før i Dag har kunnet besvare det; frygter derfor, at mit Svar ei kommer betids nok til Cimbrishamn, s. 509 inden De forlader samme Egn. Det er mig meget kiært, at De allerede har udrettet noget godt, hvoraf ieg formoder, at den øvrige Reise ikke vil blive uden Frugt. Ieg t viler ikke paa, De jo giør Dem al Umag med det Kivikske Monument, og skulde der være noget usædvanligt ved omliggende Egns Situation at agte eller besønderlige Traditioner og Navne paa Høie, Marker, Byer, Steder der omkring, da vær saa god nøie at antegne det, og hvornær bemeldte Kivik og Monument ligger indtil Stranden, og om Dybet der har været til Indsegling.

Hvad de gamle Mynter angaaer, da har De meget fornøiet mig med de allerede indkiøbte, og ieg takker skyldigst for den tilsendte Prøve. Ellers bifalder ieg aldeles Deres Beslutning at forvare hos sig selv det rareste og beste, indtil vi samles, thi man kan ikke altid lide paa Posternes rigtighed. Min Kiære Herr Hilffeling, ieg holder Dem for en Skiønnere af deslige Rariteteter, vilde derfor nødigt, at De lod noget gaae fra sig, som kunde være værdt at samle paa; og som ieg troer Dem til, at De ikke giør unyttige Udgifter, saa vil ieg ikke heller, at De sparer, naar noget rart og selsynt kan bekommes. Ieg skulde ikke tvile paa, at jo Herr Cancelli Raad Lagerbring efter min Anmodning assisterer med Penge, naar min medgivne Casse ei længer rækker til.

Naar De kommer ind i Jerrestadherred, vil De formodentligen finde noget at iagttage ved Gladsaxe, Glimminge, Tommarop, som har været et Kloster, etc. I Cimbrishamns Kirkegaards Muur skal være en Runesteen. Ieg maatte gierne vide, hvorfra Cimbrishamns Aa kommer, og hvor nær Landsbyen Cimbris ligger ved Staden, ligesom om der ved Tomarop findes rudera af Staden og Klosteret, og hvortil Eiendommen nu bruges. Formodentlig kommer De og denne Gang til Egnen af Ystad, men det bliver vel best ganske at absolvere et Herred efter det andet. De Kirker, som ligge nærmest omkring de gamle Herregaarde, maatte vel nøiest betragtes for Ligstenes og deslige Monumenters skyld. Men ieg overlader alting til Deres eget gode s. 510 Overlæg, og formoder, at De undertiden kaster et Øie i min medgivne Pro Memoria 1 . Naar Leiligheden er, da vær saa god at skrive mig oftere til, og underret mig om forekommende Merkværdigheder. Deres Hustru og lille Søn skal ieg hilse fra, som samthg befinde sig vel. I det øvrige forbliver

Min Høistærede Herr Hilffeling
Deres beredvilligste tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 17. Iunii 1775.