Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Gustaf Gottfried Hilfeling FRA: Jacob Langebek (1775-07-22)

22. Juli 1775.
TIL CARL GUSTAF GOTTFRIED HILFELING 2 .

Høistærede Herr Hilffeling.

Deres Skrivelse af 11. dennes var mig saa meget mere kiærkommen, som ieg begyndte at frygte for, efter saa langtid ieg intet har hørt fra Dem, at De enten var bleven syg, eller paa anden Maade kommen noget til, i hvilken Tanke ieg snart maatte bestyrkes, da De heller ikke har skrevet Deres Hustru til, som har været heel urolig og bedrøvet. Men saasnart havde ieg ikke bekommet Deres brev, før ieg sendte det hen og glædede hende med at see og læse det. Deres Søn var forleden noget upasselig, men er kommen sig igien, og var her i Mandags hos mig med Pigen. Det er mig kiært, at De har giort sig Umag med det Kivikske Monument 3 , og at De allerede er avanceret et par s. 511 erreder igiennem; men De har glemt at tilmelde mig, om De har været lykkelig at finde nogen gamle Monumenter i Kirkerne, som ieg dog længes efter at blive underrettet om. Omendskiønt ieg vel seer, at Omkostningen, som ieg giør baade her og der, vil blive temmelig drøig, saa vil ieg dog hellere, end at bryde af paa Halvveien, at De overfarer saa langt De endnu paa en 6. Ugers Tid kan afsted komme, medens Sommeren og det gode Veirligt vil tillade sligt Arbeid uden for stor Besværlighed. Ieg vil formode af Deres Flid og Oprigtighed, at De bringer mig tilbage Valuta for mine Udgifter, at ieg ikke enten skal fortryde at have begyndt derpaa, eller en anden Gang afskrekkes fra at fortfare med saadant Foretagende, som næsten er for stærkt for privat Regning. Men enfin! naar ieg bliver fornøiet, saa er alting got. Skulde Hr. Cancelli Raad Lagerbring giøre nogen difficultet ved Penge remiss, da vær saa god strax at lade mig det vide, at ieg paa ny kan skrive hannem til derom. Ieg takker for tilsendte Tegning af gamle Mynter, og vil bede, om flere forekommer, som ikke kan faaes in Natura for Penge, at De da har den Godhed paa samme Maade at aftegne dem. Skulde nogen af dem ved Tomerup fundne kunde erholdes for Betaling, vilde ieg gierne have et exemplar af hver different Stykke, dog ikke at betale alt for skamløst dyre. Der er vel intet Guld imellem, eller ere de alle i Sølv eller ringere Metal? Kommer De over noget besynderligt rart, da lad ikke for mange see og vide det: der kunde kanskee komme flere stærke Liebhavere eller møde andre Omstændigheder, som kunde giøre Hinder i det begyndte. I det øvrige ønsker ieg fremdeles god Helbred, got Veir og god Lykke til at opspørnoget, som kan behage mig, forblivende stedse

Min Høistærede Herr Hilffeling
Deres tienstberedvilligste tiener
I . Langebek.

Kiøbenhavn d. 22. Iulii 1775.

s. 512

J. Langebeks Segl.

s. 513

Af T. Kleves (Klevenfeldts) Stambog, Ny kgl. Saml. 380. 8°.

J. Langebeks Breve.

33

s. 514