Danmarks Breve

REGISTER. Ved Cand. mag. Erling Rø...

s. 522 REGISTER.

Ved Cand. mag. Erling Rørdam.

Åbo. 69. 214. 216. 258. 335.

Aagesen, Svend, Historieskriver.
252. 254. 263.

Aalborg, Budolphi Kirke. 253. 255.

Abel, Konge. 133,

Abildgaard, Søren, Arkivtegner. 179.
183. 213. 216. 222 f. 235 f. 286.
386 f. 453. 464. 487 f.

Absalon, Ærkebiskop. 241, 390.

Acherius, Lucas. 153.

Adam af Bremen. 159. 369. 376.

Adolf Frederik af Holsten-Gottorp,
Konge i Sverig. 71. 84. 493.

Ahl, Joh., Instrumentmager. 466.

Ahlefeldt, Frederikke Louise, g. m.
Grev F. Holck-Winterfeld. 365.

Albert, Greve af Orlamiinde. 132 f.

Albert Herwinus, Greve af Gleichen.
262.

Albert af Stade, Krønikeskriver. 409.

Albertin, Pet., Assessor i
Højesteret. 27.

Albertsen, Henrik, se Hamilton.

Albrecht, svensk Konge. 342. 397.

Aldagen (Byen Ladoga). 351.

Aldeigj uborg 351.

Alfifa, Knud d. Stores Dronn. 252.

Alford, Michael. 250. 254.

Alsing, Foged over Sundmør. 241.

Ancher, Peter Kofod, Professor. 13.
20. 154. 245. 293. 441-2. 459. 461.
465. 468.

Anchersen, Hans Peder, Professor
13. 18. 20. 70. 131. 150. 154. 161.
229. 397.

Anders, Biskop i Bergen. 387.

Andersen, Halvor, Revisor. 516.

Andersson. Anders Sundblad. 278.

Anna af Holsten g. m. Hertug
Johan. 397.

Anna Sofie, Frederik IVs Dronning.
27. 34. 38.

Anscharii Vita. 304.

Antiqvitets-Archivum i Stockholm
se Arkiv.

Apelblad, Jonas. 360.

Aquilonius, Bertel Knudsen, Præst
i Malmø. 274. 383.

Arbien, Magnus Gustav, Medaillør.
335.

Archenholtz, Joh., svensk
Historiker, 396.

Arkiver: Antiqvitets-A. i
Stockholm. 201 f. 209. 223. 267. 277.
291 f. 301. 304 f. 332. 358. 372.
417. 472. 475. 486. — Christian
IIs A. 8. — Det kgl. Geheime-A.
i Kbh. 108-13. 116-9. 121. 131 f.
137-9. 141. 170. 170. 178. 220.
223. 236. 288. 340 ff. — Kancelli-A.
s. 523 i Stockholm. 201. — Vaticanske
A. i Rom. 410 ff. 414. 416.

Arnesen, Jon. Biskop i Skalholt.
327. 449. Islandsk Grammatik.
449. 452. 456. — Jon,
Sysselmand paa Island. 366.

Arnaud, Francois, fransk Forfatter.
338.

Arnkiel, Michel, Fuldmægtig. 58—9.
— Sophie Amalie f. Bugge, Mich.
A.s Hustru. 59.

Arvehyldingsakten, Maleri. 289.
295 f. 315. — Kobberstik. 311 f.
315 f. 337.

Asminderød. 55.

v. Aspern, J. W., Stadskæmner i
Altona. 106 f. 187. 225. 228.

v. der Asseburg, Achatz Ferdinand,
Diplomat. 272.

Asser, Ærkebiskop i Lund. 253.

Atlas Danicus, se Resen.

Aviser. 88. 129.

Axel sen, se Thott.

Axelsøn, Gaute, Præst i Bohuslän.

Barnekow, Chr., Baron,
General-Lieutenant. 324. 361. — Eva
Charlotte Victoria f. Stenbock.
361.

Baronius, Cæsar, Kardinal,
Kirkehistoriker. 157. 411.

Bartholin, Thomas, Cista medica.
275. — Thomas Thomesen, kgl.
Antikvar, Annal. Dan. 264.
Antiquit. Dan. 234. 331. — Jvfr. Eichel.

Bayer, Gottlieb Siegfried, Filolog i
St. Petersborg. 174 f.

de la Beaumelle, Laurent Angliviel,
Professor. 146.

Becher, Skræder. 83.

Bechman, Diderich, Brygger og
Raadmand. 325.

Becker, Joh. Heinr., Bergraad og
Medicus. 277.

Bel a III, Konge i Ungarn. 352.

Bendsen, Mogens, Borgmester i
Skien. 130. 135. 142 f.

Benedicta, Datter af Sune Folkesøn,
g. m. Svantopolk. 262.

Benzelius, Carl Jesper, Biskop i
Strengnäs. 179. 388.

Benzen, Kjøbmand. 311.

Berch, Anders, Professor i Upsala.
270. — Carl Reinhold, Ass, i
Antiq.-Coll. 196. 201 f. 211. 270.
292. 297 f. 300. 318. 320 f. 324 f.
329. 332. 335. 338. 346. 356.
363 f. 371. 373. 395 f. 398. 403.
427. 434. 449. 456.

Berckentin, Chr. Aug., Gehejmeraad.
20. 47. 74. 274. 515.

Berg, Tegnemester. 387. — Claus.
135. — Nicolai, Assessor. 135.

Bergen. 228. — Diplomatarium
Bergense. 321. 328.

v. Bergen, Andreas, Landsdommer.
22. — Daniel, Landsdommer. 106 f.
149.

v. Berger, Joh. Just, Læge. 146.

Bergius, Bengt, Assessor i
Antiquitets-Coll. 302. 325.

Berling, Ernst Henrik, Bogtrykker.
129.

Bernstorff, Johann Hartwig Ernst,
Greve, Statsminister. 86 f. 316.
408. 414. 418. 451.

Beronius, Magnus Olof, se
Biörnstierna.

Berregaard, Fred., Diplomat. 21. 70.

Bibeloversættelse, d. ældste danske
(Haandskrift). 342.

Bibliothek, det store Kongelige. 6.
99. 104. 114. 157. 342. 391. 446.
— Thotts. 153. 157. — Universitetets.
146. 449. 496. — Det kgl.
i Stockholm. 196. 201. 325. 484.
— Strengnäs. 406. — Upsala
Universitets. 305. 440. 443. 476.

s. 524 Bicare, Jacob. 190. — Stephan. 190.

Biering, Bodil, g. m. Hans de Hof
man. 43. 47. 61.

Bille, Anders Stensen, Rigsraad. 12.

Bing, Jens, Etatsraad, Læge. 20.
60. 85. 145.

Bircherod, Jens, Professor. 279. —
Thomas Broder, Professor. 449.

Birger, Konge i Sverig. 250.

Birgitta Ulfsdotter, Jøsse Eriksens
Hustru. 189.

Bielke, Sten Tureson. 189. — Ture.
188. — Ture Stensøn. 190.

Bjørn, Karen, Tyge Rothes Hustru.
310.

Biörner, Ernst Julius, Ass. i Antiqv.-
Coll. 479.

Biörnstierna, Magnus Olof, svensk
Minister i Regensburg. 358. 360.
363. 424—5. 434.

Blanca, Magnus Smeks Dronning.
32 f.

Bodil, Erik Ejegods Dronning. 240.
253.

Bogardt, Foged i Norge. 310.

Bohn(e), Barbara. — Herman Madsen,
Kjøbmand 10. — Herman
Mortensen, Kjøbmand. 13. —
Mads, Kjøbmand. 10. 13. 17.

Boleslaus I, Konge i Polen. 357.

Bonde, Gustaf, Greve, Rigsraad.
238. 291. 361. 367.

Borchs Kollegium. 4. 89 f. 366.

Borkholms Slot paa Øland. 194.

Bornholm. 11 f.

Bosjö Klosters Breve. 306, 507.

Botin, Anders, svensk Historiker
og Kameralist. 292.

Bowman. 195. 208.

Braad, Henr., Assessor. 500.

Brahe, Jens. 387.

Bredenberg, Anders, Provst. 13. 20.

Breviarium Othiniense. 390. 395.
417. 421. 424. 426. 428.

Bricka, Carl Fred., Arkivar. 517.

Brinch, Peder, Præst. 279. — Søren
Kommereeraad. 22.

Bring, Sven, se Lagerbring.

Brochmand, Jesper. Biskop. 279.

Brnckdorf, Komtesse. 146.

Brocman, Nils Reinhold, Assessor
i Antiqvitets-Coll. 181 f. 184.
186 f. 197 ff. 215. 224. 228. 290—5.
296—302. 304. 305—7. 309. 312—4.
316—29. 331—4. 335—6. 337—40. 343—7.
354—6. 358. 359—79. 382. 383—99.
402—9. 415—9. 419—24. 425—41. 442—
84. 485 f. 493. 503. 516 f.

Brodersen, Abraham. 190. 206.

Brorson, Hans Adolph, Biskop,
Salmebog. 63. 80.

Brovallius, Joh., Biskop i Åbo. 216.
235. 258. 313.

de Bruin, Christine, g. m. Carl
Gustav Silfversköld 368. — Jacob,
Generalmajor. 368.

le Brune, Gustav Werner, Kattuntrykker.
333. 336.

Brunsberg i Preussen. 215.

Bruun, Conradine Sophie f. Rostgaard,
Oluf B.s Hustru, 79. —
Fred. Conr., Kadet. 161. — Oluf,
Jnstitsraad. 79. 150. 161. 511.

Buchwald, Gundel Marie f. Rodriguez.
154. — Johs. Balthazar,
Professor. 157. 280.

Bugge, Sophie Amalie, se Arnkiel.

Bugislav VII, Hertug i Pommern.
123. — B. VIII. 123.

Bullarium Romanum. 157.

Bureus, Joh., svensk Rigsarkivar
og Bibliothekar. 328.

Buris, Prins. 241.

Burislav, se Boleslaus.

Burman. 260. 267.

Buschman, Sekretær. 401. 408. 413.

Busser, Joh. Benedict, Lector i Linköping.
501.

s. 525 Bussæus, Andreas, Borgmester i
Helsingør. 308.
v. Bøtticher, Joh. Gottlieb, Læge.
228.

Camden, William, engelsk Historiker.
250. 317.

Canisius, Henrik. 153.

Carl VII, tysk Kejser. 71. 86.

Carl IX, Konge i Sverig. 188.

Carl X Gustav, Konge i Sverig. 477.

Carl, Landgreve af Hessen, Statholder
i Slesvig-Holsten. 245. 421.

Carlisle’s Ambassades. 348.

Carlscrona. 181. 193.

Carlshamm. 181. 193.

Caroline Mathilde, Christian VIIs
Dronning. 420. 426. 438. 483.

Carstens, Adolph Gotthard, Præsident
i tyske Kancelli. 120—3. 132—4.
178. 186. 230. 507.

Catharina, Datter af Svantopolk. 262.

Catharina, Datter af Knud Lavard,
g. m. Geisa, Konge i Ungarn. 352.

Cederlöf, Andreas, Major. 74.

Celsius, Olof d. æ., Professor i Upsala
503. — Olof d. y., Biskop i
Lund. 201. 221. 292. 349. 372.
396. 417 f. 434 f. 445. 450. 456.
461.

Chamereau, N., fransk Sprogmester.
38. 98.

Chanut’s Memoires. 348.

Chartres, Hertugen af. 15.

Charlottenborg. 247. 491.

Christensen, Hans, Handelsmand.
56.

Christian I. 241. 342. 346. — Chr.
II. 8. 142. — Chr. III. 33. — Chr.
IV. 17. 115. 142. — Chr. VI. 4—7.
65. 67. 71. 81. 87. 89. 99. 100—5.
109. 137. 217. — Chr. VII. 247.
393. 407 f. 416. 432 f. 438 f. 459.

Christiansstad. 181. 193.

Christina, Dronning i Sverig. 348.

Christina Sophie, Markgrevinde af
Bayreuth. 90.

Christineholm. 197 f. 204. 269 f.

Christoffer I, Konge. 133. 262.

Christoffer af Bajern, Konge. 342.

Chronicon Episcoporum Lundens.
253. 339.

Clausholm, Slot. 27. 34.

Clitau, Thomas Christensen, Litteratör.
63.

Clodoaldus. 174.

Colling, Lars Joh., Professor i Lund.
180. 199. 206.

Corpus Diplomaticum, se Diplomatarium
Dan. & Norv.

Corylander, Johan, Bibliothekar i
Lund. 180. 362. 368. 384. 420. 436.

v. Cronhelm, F. D. C., Regeringsraad
i Glückstadt. 230.

Cyningesheale, Konghelle. 307.

Daae, Ludv., Professor. 516.

Dahl, Niels Huffwudson. 237 f.

Dahlberg, Er., Svecia antiqva et
hodierna. 301. 319. — Niels, Livmedicus.
493. 495.

v. Dalin, Olof, svensk Rigshistoriograf.
201 f. 220. 225. 234. 243.
262. 325. 351. 358. 431. 450.

Dancæus, Carolus, fransk Legat. 33.
449.

Danneskiold-Laurvigen, Chr. Conr.,
Greve, Admiral. 27. 34. 129. 260.
267. 392. 470. — Dorothea Sophie
f. v. Holstein. 129. — Ferdinand
Anton. 27. — Ferdinand Anton
(Søn af Chr. Conr. D.-L.) 129. —
Fred. Ludv. 62. 65. — Juliane
Sophie g. m. Grev F. V. C. Holck.
470. — Ulrikke Eleonora f. Reventlow.
27.

Danneskiold-Samsøe, Fred., Greve,
Generaladmiral - Lieutenant. 43.
s. 526 77. 78. 88. 340. 421. - Ulrik
Adolf. 34 f. 43. 75. 77. 88.

Danske Atlas, udg. af Pontoppidan
og Hofman. 54. 451 f. 456. 458.
461. 465. 470. 496.

Danske Magazin. 96. 99—104. 117.
133. 135. 153. 163. 217. 246—9.
274. 292. 332. 348. 353. 358. 414.
491.

Danske Selskab, det kongelige, for
Fædrelandets Historie og Sprog.
96. 99 f. 105—7. 109. 124 f. 127—31.
135 f. 144. 148 f. 154 f. 159.
163 f. 217. 225. 229. 241. 247 ff.
256. 325. 354. 358. 382. 491 f.

Danzig. 215.

Danzæus, se Dancæus.

Dass, Benjamin, Rektor. 150. 153.
155. 176. 228 f. 234. 251. 256.
260 f. 295. 299. 304. 307. 310.
343. 345. 354. 357. 393. 401.
408. 413. 418. 438. 444. 449. 459.
517.

Dauw, Fred. Joh.Valentin, Præst. 39.

Defehrt, fransk Kobberstikker. 461.

Deichman, Carl, Kancelliraad, Historiker.
123—5. 127—32. 134—6.
143—6. 161—4. 193—5. 207—10. 214—6.
220—2. 225—7. 230—2. 242—6. 257—61.
265—8. 275—8. 282—7. 400—2. 412—4.
483. 507—8. 517. — Peter, Oberst.
136. 208. — Vilhelm. 208.

Delincourts Sonnets. 63.

Detbarding, Georg Chr., Prof. 36.

Diplomatarium Danicum et Norvegicum.
136—41. 154. 160. 163.
165—70. 172. 176. 217—9. 223 f.
226. 233. 282. 301. 358. 360. 370.
376. 411. 413. 416. 488—90.

Dijkman, Peter, jur. Embedsmand
i Sverig. 339.

Ditmar, Historieskriver. 251.

Dorothea, Hertuginde af Lothringen.
9.

Dreyer, Kancelliraad. — Christian,
Byskriver, Raadmand og Postmester
i Slagelse. 270. 272. —
Joh. Carl Heinrich, Syndicus i
Lybek. 351.

Dänisehe Bibliothec. 6. 66. 68. 80.
104. 109.

Eckleff, Kancelliraad. 460. 462 ff.
471.

Edda, den ældre. 454. 477. —
Snorres E. 443. 454. — Mallets
franske Overs. af E. 245. —
Codex Upsaliensis af Snorres
E. 234. 443. 449.

Eggers, Povl, Etatsraad. 160. 176.

Ehrenpreuss, Carl Didrik, Greve,
Kansler for Upsala Universitet.
319. 322 f. 328. 331.

Ehrenstråle, David, Jurist. 179. 199.

Eichel, Joh. Bartholin, Stamhusbesidder.
402. 498.

Eichhorn. 383.

Einersen, Halfdan, Rektor i Holum.
404.

Einsporn. 277.

Ekil, Biskop i Stavanger. 387.

Ekholm, Erik, Publicist og Sproggransker.
211. 221. 225. 242.
267. 277. 285. 302. 320. 413.

Elbingen. 215.

Elena, svensk Kongedatter. 397,

Elisabeth, Dronning. 387.

Emma, Knud d. Stores Dronning.
252 f.

Engeström, Joh., Biskop i Lund.
179. 436.

Enghaven, Raadmand ogPostmester
i Helsingør 332.

Erichsen, Jon, Professor i Sorø,
senere Bibliothekar ved det store
kgl. Bibliothek. 244. 355. 404.
442—6. 449. 453 f. 461. 477.

Ericson, Sven. 395.

s. 527 Erik Ejegod. 258. 339. — E. Lam.
241. — E. Plovpenning. 132. 314.
— E. Glipping. 305. — E. af
Pommern. 189. 342. — E., Abels
Søn, Hertug i Sønderjylland. 133.

Erik Sejersæl. 358. — Erik (Magnus
Smeks Søn). 32. 397. — Erik,
Hertug af Sverig. 394. — Erik,
Hertug i Sønderhalland. 262.

Eriksen, Jösse (Jens), Foged i Dalarne.
189.

Ernst, Greve af Gleichen. 262.

Ernst Ferdinand, Prins af Brunsvig-
Bevern. 83 f.

Esbern Snare. 261 f. 265.

Eskil, Ærkebiskop i Lund. 241. 381.

Estland. 207. 212. 215.

Essendrup, Jens, Assessor i Oberbergamtet
p. Kongsberg. 507.

Estrid, Knud d. Stores Søster. 252.

Ewald, Enevold, Præst ved Waisenhuset.
279.

Ewertsen, Peder. 16 f. 19.

Fabritius, Michael. Handelsmand.
88.

Faggot, Jac., Direktør for Landmaalingen
i Sverig. 293. 302. 313.
323.

Falck, Abraham, Viceborgmester i
Kjøbenhavn. 467. 469.
de Falsen, Chr. Magnus, Justitiarius
i Christiania. 401. — Enevold,
Assessor i Højesteret. 53.

Falu (= Fjalir). 352.

Ferdinand I, Kejser. 381.

Fielsted, Andreas, Kancellisekretær.
18.

Findt, Laurids, Brygger. 325.
v. Finecke, Theodosius Ernst Friderich,
Kammerjunker. 244.

Filenius, Petrus, Biskop i Linköping.
500 f.

Finsen, Hans, Biskop i Skalholt.
345. 358. 360. 363. 502—4.

Finland. 215.

Fleming, Baron. 201.

de Fleury, André, Kardinal, fransk
Premierminister. 69.

Fogh, Peter, Etatsraad. 115. 517.

Folkes, Martin, Præsident for „The
royal Society of London“. 44. 49.

Forskål, Per, Naturhistoriker. 435.

Fortling, Jac., Stenhugger, 282.

Foss, Niels, Etatsraad. 8. 13. 18 f.
142. 145.

Fountaine. 396.

Frederik II. 33. — Fr. III. 289. —
Fr. V. 61. 65. 72 ff. 78. 80 ff. 85.
87 f. 90. 108—14. 115. 116—9. 136—
43. 144. 147. 154. 164—9. 176—9.
192. 194. 203. 216—9. 222—3. 235—6.
244. 246 f. 393. 407. 416. 477.
490 f. — Fr. VI. 483. — Fr., Arveprins.
310. 327. 408. 466.

Frederik II af Preussen. 75. 83. 86.

Frederik I af Sverig. 74.

Frederik, Prins af Hessen. 245.

Frederik Ernst, Markgreve af Brandenburg-Culmbach.
65.

Frederiksborg. 65. 83 ff.

Frederikshamn. 215.

Friedenreich, Johannes, Præst i Stege. 229.

Frondin, Berge, Bibliothekar i Upsala.
443. 476.

Fulbert. 150.

Fursman, Gotthardt, Assessor auscultans
i Højesteret. 16.

Fyn. 215.

Gabel, Christoffer. Rentemester. 289.

Gahm. 360.

Galienus, Kejser. 445.

Garboe, Rasmus, Provst. 52. Gebhardi. Joh. Ludv. Levin, Professor
i Limeburg. 374. — Ludv.
s. 528 Albrecht, Bibliothekar. 281. 374.
450 f. 455. 468.

de Geer, Louis, Öfverhofintendent.
191.

Geisa I, Konge i Ungarn. 352.

Georg II, Konge i England. 69.

Gertrud, Knud d. VI.s Dronning.
386.

Gibson, engelsk Historieskr. 309.

Giedde, Kaptejn. 198. 206.

Gilli, høj Mand, Italiener. 405.

Gjörvell, Carl Christophersson. 429.
484. 486.

Glasing, Chr. Georg, Bogtrykker.
151. 153.

Gleichen, jvfr. Albert, Ernst.

Gotland. 181 f. 184. 194. 214.

Gotskalk, Biskop i Skara. 374.

Graah, Andreas, Kancelliforvalter.
115.

Gram, Fred., Kancelliraad. 430. —
Hans, Professor, Historiograf,
Bibliothekar og Geheimearkivar.
2—3. 8. 10. 17. 18 f. 27. 35. 39.
60 f. 66. 70. 75. 78. 83 f. 89 f.
95 ff. 108—17. 124 f. 131. 137 f.
170 f. 174 f. 217. 252. 268. 309.
339. 346. 358. 413. 496.

Greifswalde. 215.

Griffenfeld, Peter, Greve, Storkansler.
35. 135.

Grill, Anna Maria. 197. — Claes,
Direktør i det svenske ostindiske
Kompagni. 197.

Grubbe, Christoffer Larsson, Præsident
i Kalmar. 457.

Gruner, Gustav, Kammerherre. 83.

Grønvold, Paul, Marinelieutenant.
477 f.

Gudmansen, Proviantforvalter. 254.

Guldencrone, Sofie Amalie, g. m.
P. Eggers. 176.

Guldhorn, fundet ved Møgeltønder
1734. 346.

Gullin, Gustav. 300.

Gunhild, Sven Tveskjægs Dron. 357.

Gunløg Ormstunges Saga. 503.
505.

Gunnerus, Joh. Ernst, Biskop. 228.
Gustav Vasa, Konge. 187. — G.
Adolph. 187. — G. III. 415. 493.

Guttorm, Hertug i Sverig. 261 ff.
265.

Gyldenstjerne, Knud, Biskop. 142.

Gyslamarchia. 351 f.

Gøye, Eline, Jordebog. 325.

Haakon VI, Konge i Norge. 32.
(326). — H., Erik Lams Fader.
241.

Haas, Jonas, Kobberstikker. 281 f.
312.

Haberdorph, Matthias Albert, Præst
i Bergen. 228.

Hadorph, Johan, svensk Rigsantikvar.
363. 394.

Hagelberg, Assessor i Antiqvitets-
Coll. i Stockholm. 201. 267. 277.
292. 332.

Hagerup, Ejler, Biskop i Trondhjem.
13. 20. 60.

Hamilton, Henr. Albertsen, latinsk
Digter. 383.

Hammer, Raadmand i Trondhjem.
153.

Hammond, Fred., Kancelliraad. 155.
278.

Hamsfort, Cornelius, d. y. 440. 443.

Hans, Konge. 142.

Harald Blaatand. 251. 357 f. — H.,
Konge. 251 f. — H. Hen. 386.

Harald Haardraade. 252.

Harboe, Fred. Carl, Kancelliraad.
405. — Ludv., Biskop. 6. 66. 68—
70. 73. 104. 109. 395. 403. —
Frederikke Louise, f. Hersleb,
Bispinde. 154.

Hardenberg, Mette. 183.
s. 529 v. d. Hardt, Professor i Helmstädt.
450.

Hauch, Andreas, Generalmajor. 311.
v. Haven, Peder, Præst. 91.

Hedegaard, Chr. Ditlev, Birkedommer.
13. 20.

Hedevig, brandenburgsk Prinsesse,
g. m. Hertug Knud af Reval. 262.

Heineccius, Joh. Mich. 159. 174.

Helene, Esbern Snares Hustru. 261 f.
265.

Helena, d. hell., af Skedvi. 262.

Hell, Maximilian, tysk Astronom.
480. 483.

Helmold, tysk Historieskriver. 376.

Helsingfors. 215.

Hemmingsen, Niels: Livsens Vej i
islandsk Oversættelse. 23.

Henrik Skatelaar. 241.

Henrichsen, Henrik, seHiclmstierne.
— Niels, Viceborgmester i Kjøbenhavn.
20. 22.

Hersleb, Peder, Biskop. 22. 34. 39.
76. 78. 85. 131. 260. — Peder
Chr., Præst. 310.

Hickesii Thesaurus. 64.

Hielmstierne, Henrik, Justitiarius i
Højesteret. 8. 10. 13—6. 18 ff. 22—3.
28. 31. 34. 36—9. 42—50. 53. 57—8.
61. 64. 70. 87. 90. 93. 106. 114.
62. 147. 149. 154. 161. 186 f.
225. 228 f. 232. 241. 243. 269.
272. 284. 295. 300. 310. 317. 325.
335 f. 338 f. 356. 363. 371. 394.
396. 400. 418 f. 426 ff. 438. 449.
463. 467. 491—2. 507—8.

Hieronymi, Henr., Dansemester. 31.

Hilfeling, Carl Gustav Gottfried,
Antikvitetstegner. 396. 438. 444 f.
447 ff. 452 f. 456 f. 460. 466. 473.
476. 479. 482. 499. 500. 508—11.
— Jacob Reinhold, Søn af foranstaaende.
466.

Hjalmars Saga. 344. 468.

Hofgaard, Bodil, Gerh. de Liclitenbergs
Hustru. 56.

de Hofman, Hans, Amtmand. 10 f.
13. 18—21. 35 f. 43. 47. 51. 53—6.
61 f. 65. 70 f. 73. 88. 135. 187.
221. 271 f. 451 f. — Niels. 70. —
Tycho, Assessor i Højesteret. 21.
35. 70. 186. 206. 221. 270.

Hoghakiøping. 310.

Hojer, Andreas, Historiker. 381.

Holberg, Ludvig, 18. 60. 66. 70.
150. 222. 279.

Holck, Fred. Vilh. Conr., Greve.
470 f.

Holck-Winterfeldt, Gustav Fred.
365. 471.

Holger Danskes Historie. 9.

v. Holstein, Carl, Geheimeraad.
85 ff. 91. — Christian Fred. 147 f.
225. — Christine Sophia, f. Reventlow,
Grevinde. 60. — Dorothea
Sophia, g. m. Chr. Conr.
Danneskiold-Laurvigen. 129. —
Georg Frederik. 30. — Johan
Ludvig, Statsminister. 13. 18. 20.
44. 63. 65. 70. 87. 92—3. 94 f. 97—
100. 113 f. 115. 116—9. 129. 131.
134. 141. 148. 163. 170—3. 179.
192—3. 200—3. 211—4. 218 f. 220.
230. 232. 234. 244. 246—9. 259.
266. 274. 277. 278—82. 283. 287.
288—90. 311—2. 315—6. 329—30. 337.
340—3. 363 f. 496 f.

Holsten. 215.

Homannske Officin i Nürnberg. 281.

Hoppe, Peder, Konferensraad og
Assessor i Højesteret. 217. 229.
— Ordbog. 218. 229.

Horlishavn, nu Bisseruphavn. 352.

Horn, det oldenborgske. 346.

Horrebow, Christian, Professor. 33.
38. — Else Christine, Gotthardt
Fursmans Hustru. 16. — Niels,
s. 530 Assessor i Højesteret. 154. —
Peder, d. æ., Professor. 16.

J. Langebeks Breve.

34

Huet, Pierre Daniel, fransk Lærd.
348 f.

Hulyvimmensis portus, se Horlishavn.

Hungrvaka. 505.

Hvitfeld, Arild, Historieskr. 151 f.
154 ff. 174. 261. 310. 381. 443.
— Christoffer. 183.

Hübner, Martin, Professor. 147 f.
392. 397. 406.

Häberlin, Hofrath. 309.

Høeg, Henr. 183.

Højer, se Hojer.

Høpffner, Joh. Jørgen, Bogtrykker.
66. 86. 88. 136. — Nic. Chr.,
Bogtrykker. 492.

v. Höpken, Anders Joh., Præsident
i Kancellikollegiet i Stockholm.
196. 201. 500.

Hörlemann, svensk. 175.

Ichsel, Jacob. 242. 366. 385. 392.
405. 409.

Ihre, Johan, Professor i Upsala.
234. 274. 360. 366. 396. 427. 443.
454. 456. 468. — Lexicon etymol.
Svio-Goth. 366. 394. 401. 409.
429. 432. 461. 475. 478. 483.

Ingeborg, Filip Augusts Dronning. 9.

Ingeborg, Esbern Snares Datter.
261 f. 265.

Ingeborg, g. m. Grev Ernst af
Gleichen. 262.

Ingegerd, Datter af Svantopolk. 262.

Ingemar, Biskop i Wexiö. 387.

Ingermanland. 215.

Ingrid, Datter af Svantopolk. 262.

Ingvars Saga (udg. af N. R. Brocman).
313. 323. 343 f. 346 f. 354.
358.

Iraland. 308.

Jakob, Greve af Halland. 133.

Jantzen, A. T., Præst. 517.

Jardin, Louis Henri, kgl. Hofbygmester.
247. — Nicolas Henri,
Intendant over de kgl. Bygninger.
247.

Jaromar (II), Fyrste paa Rygen.
133.

Jensenius, Carl, Læge. 399.

Jentoft, Iver, Byfoged i Kjøbenhavn.
28.

Jessen, Erik Joh., Sekretær i General-Kirkeinspektionskollegiet.
60.
70. 243. 268—9.

Johan, Hertug af Lüneburg. 397.

Johan III af Sverig. 189 f.

Jomsborg. 351.

Jonsson, Finnur, Biskop paa Skalholt.
502 ff. — Runolf, Rektor.
327.

Jordebog, Valdemar II.s. 196. 199.
202. 207. 209. 274. 278. 281 f.
293. 301. 304 f. 309 f.

Jordskjælv i Lissabon. 231.

Josephus, den falske. 152.

Judichær, Kaptejn. 34.

Juel, Axel. 124. — Herman. 183.
— Niels. 135.

Juliane Marie, Frederik Vs Dronning.
150. 438.

Junius, Franciscus. 64.

Jus Ecclesiæ Vicensium. 345. 359 f.
363.

v. Justi, Joh. Heinr. Gottlob, økonomisk
Forfatter. 259 f.

Juul se Juel.

Jydske Lov, Flensborghaandskriftet.
369.

Kaalund, Jacob, Justitsraad. 34. —
Jacob Carl, Major. 420. — Hans
Vilhelm, Digter. 420.

Kaas, Emmike. 183.

s. 531 Kall, Abraham, Professor. 496. —
Joh. Chr., Professor. 20. — Elisabet,
f. Wøldicke, g. m. J. C. K.
154.

Kalmar. 181. 185. 193 f.

Kamp, Oluf, Præst i Skjoldborg og
Kallerup. 40—2.

Karl, Dattersøn af Ærkebiskop Eskil.
241.

Karlsen, Hakon. 189.

Keder, Nils, svensk Numismatiker.
309.

Keisler. 175.

Kirkeinspektionskollegiet. 243.

Kivikske Monument. 387. 395. 509 f.

Klarup, Christen Findt, Kancellisekretær.
216. 325. 497. — Christen
Jensen, Postkasserer, Justitsraad.
291. 297. — Klarups Stiftelse.
365.

Klein, Professor i Greifswalde. 313.
319.

Kleve, Terkel, se Klevenfeldt.

Klevenfeldt, Terkel, Assessor i
Højesteret. 7—10. 12. 19—21. 23.
27. 29—35. 36. 50—53. 63. 79. 106—7.
116 f. 144. 149. 154. 158. 161.
164. 179—91. 195—9. 205—7. 222.
225. 228 f. 295. 298. 306. 309.
325. 335. 386. 394 f. 418. 438.
451. 455. 513.

Klopstock, Skipper. 423. 425. —
Friedrich Gottlieb. 260.

Knittel, Franz Anton, Generalsuperintendent
i Wolfenbüttel.
360.

Knud d. Store. 64. 240. 251 f.

Knud Lavard. 240. 352.

Knud, Hertug i Reval. 256. 261 f.

Knud, Dattersøn af Ærkebiskop
Eskil. 241.

Knytlinga Saga. 240. 326.

Kobberstik. 35. 131. 205. 311 f.
315 f. 337. 393. 450.

Kommunitetet. 89. 92.

Konghelle. 307. 309.

Kongeloven, ved Fr. Rostgaard. 75.

Kongespejlet. 404. 409. 442. 444.
446. 449. 453 f. 456.

Korf, Baron, russisk Minister. 26.
87. 191. 197 f. 205. 207. 271. 352.

Koustrup, Konsul. 316. 323.

Krabbe, Mogens til Vegholm. 308.
— Karen, g. m. Jacob de Bruin.
368.

Kraft, Jens, Professor i Sorø. 393.
— Peder, Inspektør ved Sorø
Akademi. 149.

Kratzenstein, Chr. Gottlieb, Professor,
154. 277.

Krembres Saga. 237 ff.

Kristnisaga. 332. 503. 505.

Krummedige. 189 f. — Ekhardt. 190.
Elena. 190.

Kröpelin, Hans, Lensmand i Stockholm.
189.

Kurland. 215. 304.

Kuster, Henr., Læge. 274.

Königsberg. 215.

Königsmark, Henning. 190. — Yda,
g. m. Benedikt Pogwisch. 190.

Ladoga. 351.

Lagerbriug, Sven, Professor i Lund.
207. 237—9. 366. 379. 380 f. 383 f.
388. 436 f. 450. 457. 461. 494.
501. 507. 509. 511.

Landnama. 332.

Lange, Fru Margrete, Oversætterinde.
379. — Villum. 279.

Langebek, Jacob. Fødsel 42. Forbindelse
med Gram. 2 f., med
Rostgaard. 1 f. Ordbogsarbejder
(s. u. d. Ord). Dänische Bibliothec
(s. u. d. Ord). Stifter Danske
Selskab og udgiver Danske Magazin
(s. u. disse Ord). Sammenstød
med E. Pontoppidan. 102 ff.
s. 532 Ansøger om at blive Geheimearkivar.
108 ff. Ansættelse som
saadan. 110 ff. Rejse til Sverig og
Østersølandene. 179—214. 496—7.
Forlovelse. 192. Giftermaal. 220.
Jubeltale, Chr. Is Historie. 241.
Diplomatarium Danicum et Norvegicum
(s. u. d. Ord). Suverænitets-Historie.
288 90. 297. 304.
316. 370. Arbejder paa Udg. af
Kong Valdemars Jordebog (s. u.
Jordebog). Kortarbejder. 313. 3178.
320. 334. 351. Historie om de
norske Bjergværker. 266. 270.
348. Scriptores Rer. Danicarum
(s. u. d. Ord). Hustrues Død. 422 f.
Børn (s. ndf.). L.’s Død. 510. —
Anna. 422. — Anna Elisa. 374.
422. — Else. 422. — Frederik.
336. 363. 374. 423. 430. 441. 444.
453. 461. 463. 471. 480. 482. —
Helene Jacobine, g. m. J. C.
Kaalund. 420. 423. 430. 441. 466.
471. 480. 482. — Jacob, Søn af
Fred. L. 450. — Peder. 41.

34*

Langhorn, Magnus, Slotsforvalter
paa Rosenborg. 34.

Larrey. 349.

Lassens Stipendium. 147.

Lasson, Hedvig Ulrikke, C. S. v.
Posts Hustru. 51.

Laurentsen, Peder, Reformator. 379.
388.

Ledreborg. 94. 150.

Leegaard, Andreas, Ass. i Kancelliet.
148.

Leibnitz, Gottfried Wilhelm. 158.

Lejre. 93 ff.

Lemvig, Fru, g. m. Jonas Ramus. 148.

Lente, Chr., Geheimeraad. 8.

Leuckfeld. 159. 174.

Lewetzau, Eibe Margrethe, g. m.
O. M. Rantzau. 155.

Lexikon, se Ordbogsarbejder.

Lhuyds Archæologia. 249.

Lichtenberg, Gedske, Hans Christensens
Hustru, 56. — Gerhard de,
Justitsraad. 56. — Henrich. 56.

Lidén, Joh. Henr., Docent i Upsala.
431. 457. 486. 492—6. 499—501.

Lifland. 215.

Ligsten, se Monumenter.

Lihme, Niels, Kasserer. 222.

Lillie, Ludolph Henr., Bogtrykker.
244.

Linköping. 185. 188. 194.

Linné, Carl. 175.

Lintrup, Søren, Biskop. 279.

Livrentesocietetet. 260.

v. Lode, Kobberstikker. 450.

Loenbom, Samuel, svensk Historiker.
292 f.

Lomenius, Henr. Ludv. 348.

Lorich, Hans Peter, Præst i Skaane.
381. 389.

Lorichs, Andreas. 381. — Melchior
Caspar Baltasar. 381.

Louise, Frederik Vs Dronning. 71.
80. 82. 85. 87. 88. 90. 416.

Louise, Christian VIs Datter. 71.

Louise, Frederik Vs Datter. 421.

Lowson, Andreas, Højesteretsadv.
27. 61. 241.

Ludvig XIV, Konge i Frankrig. 9.

Lund. 179 ff. 379 ff. 389. 418. 437.
— Liber daticus Lundensis. 379.
383. — Missale Lundense. 409.
418.

Luxdorph, Bolle Willum, Geheimeraad.
148 f. 151—2. 154. 155—6. 160.
186 f. 225. 229. 240 f. 295. 306.
317. 328. 344. 394 ff. 405. 418.
428. 431. 438. 448. 455 f. 467.
477 f. 496—7.

Lütken, Fred., Kontrollør ved Øresunds
Toldkammer. 245.

Lützou, Fændrik. 80.

Lybeck. 215.

s. 533 Lynow, Ove, Bogtrykker. 3.

Lyscander, Claus Christoffersen,
hist. Forfatter. 249 f. 254.

Lønbom, se Loenbom.

Løvenskiold, Severin Leopoldus,
Baron. 43.

Månsson, Peder, Strids-Konst och
Strids-Lag. 473. 482.

Maas, Professor. 497.

v. d. Maase, Anna Cathrine, se
Staffeldt. — Frederik. 26. 82.

Mabillon, Jean, fr. Historiker. 159.

Madsen, Mogens, Biskop i Skaane.
380 f.

Magnus, Joh., svensk Ærkebiskop.
Historia metropolitanæ ecclesiæ
Upsalensis. 368. 409. 418.

Magnus Nielsøn, dansk Prins.

Magnus, Søn af Gustav Vasa. 189.

Magnus Smek. 32. 397.

Magnussen, Arne, Professor. 113.
237. 239. 263. 327. — Jon, Præst,
senere Sysselmand. 327. 332. 456.
Malerier. 184. 289. 295 f. 315. 397.
— Se Portræter.

de Mallet, Paul Henri, Professor.
234. 245. 247. 410. 414. 421.

Mandelberg, Joh. Edv., Professor
ved Kunstakademiet. 453.

Mangor, Chr. Elovius, Stadsfysikus
i Kjøbenhavn. 299 f.

Mannercrantz, Carl Gustaf, Hofjunker
og Toldfiskal. 421.

Margrete, dansk Dronning. 32. 342.

Maria Theresia, østrigsk Dronning.
66. 69. 86.

Marokko. 188.

Martène, Edm., fransk Historiker.
153.

Martin, fransk Kobberstikker. 461.

Maselius. 505.

Masius, Hector Gottfried, Hofpræst
og Professor. 63. 279.

Mazard, Madame. 496.

Mecklenborg. 215.

Medailler. 17. 197. 210. 289. 335.
338 f. 356. 363 f. 477.

Meyer, Johannes, Mathematiker og
Kartograf. 313.

Mercators Atlas. 33.

Mercure Danois. 222.

Messenius, Johs., Scondia illustrata.
224 f.

Micrælius, Johannes. 149.

Mirgelberg, Kobbertrykker. 315.

Miseco, vendisk Konge. 357.

Modens Syge (Influenza). 36.

Moller, Liflands Historie. 332.

Moller, se Møller.

Moltke, Adam Gottlob, Greve, Overhofmarskal.
189. 221. 244. 268.
421. — Fred. Ludv,, Greve. 268.
277.

Monumenter. 56. 181. 183. 189 f.
194. 386 f. 391. 395. 509 f.

du Mont, Corps diplomatique. 139.

de Montesquieu, Charles Secondat.
245.

de Montfaucon, Bernard, fransk
Lærd. 9. 159.

Mortensen, Jon, Islænder. 366.

Moth, Matthias, Geheimeraad. 176
ff. 218. Se Ordbogsarbejder.

Mumme, Fr. Chr., Boghandler. 153.

Munch, Lauritz, Assessor i Højesteret.
27.

Munk, Kirsten, g. m. Christian IV.
17. 142.

Murray, Gustaf, Biskop i Vesterås.
465. 470. 486.

Muller, Jens, Præst i Tønsberg. 144.
— Vilhelm Andreas, Miniaturmaler.
316.

Midler, Russische Samml. 240.

Möhlmann, svensk Bogsamler. 471.
474 f. 478. 481. 485.

Moller, Johannes, Rektor i Flensborg.
s. 534 275. — Ole Henrik, Rektor
i Flensborg. 18. 36. 66. 68. 104.

Møllmann, Bernhard, Professor,
Bibliothekar. 13. 18. 20. 70. 114.
325. 381. 446 f. 453. 476.

Mønter. 184. 187. 197. 306. 309.
314. 361. 388. 390. 395 f. 399 f.
448. 509. 511.

Møntkabinet, det kgl. 17. 34. —
Det kgl. i Stockholm. 201.

Møntkommissionen. 18. 34. 87.

Nannestad, Fred., Biskop. 13. 20.
176.

Nansen, Hans, Præsident i Kjøbenhavn.
289.

Narva. 215.

Nehrmann, David, se Ehrenstråle.

Nestor, russisk Krønike. 406.

Nettelbladt, Borgmester i Rostock.
315.

Niebuhr, Carsten, Geograf. 435.

Nissen, Justitsraad. 228.

Nold, Christen, Professor. 279.

Nolken, Kaptejn. 506.

Nordberg, Göran, KarlXIIsHist. 301.

Nordblom. 180.

Norden, Fred. Ludv., Søofficer. 271.

Nordencrantz, Anders, Finansmand.
392.

Norman, Lars, Biskop i Göteborg.
495.

Norrköping. 184. 194.

Numsen, Chr. Vilh., General-Lieutenant.
82. 340. — Michel, General-
Lieutenant. 22. 89.

Nyenschantz. 351.

Odin. 357. 359. 455.

Odinkar Hvide d. y., Biskop i Ribe.
253.

Ogier, Jean François, fransk Gesandt
i Kjøbenhavn. 234. 348.

Olaf d. Hellige. 252. — Saga. 302.

Olafs Saga Tryggvasunar. 332.

Olafsen, Eggert, Lagmand. 454. 458.
470. — Jon d. æ. fra Grunnavik.
18. 114. 151. 327. 447. 449. 453 f.

Oliva Kloster. 215.

Olsen, Erland, Sysselmand. 114.

Oluf, Konge. 32.

Omerus, Biskop. 309.

Ordbogsarbejder: P. Hoppes danske
Ordbog. 218. — J. Langebeks
dansk-latinsk-tyske Ordbog. 4 ff.
— Moths danske Ordbog. 176 ff.
218. — Rostgaards (Langebeks)
danske Ordbog. 27. 36. 68. 76.
77 f. 82 f. 85. 87 f. 90. 92 f. 97 ff.
104. 109. 170. 172 f. 177 f. 216—9.
224. 226. 233.

Ortved, Truels, Assessor i Hof- og
Stadsretten. 14. 32. 50—2. 53.

v. der Osten, Vilh. Aug., Geheimeraad.
71.

Other, Periplus. 304. 308 f.

Otto, Kardinal, pavelig Legat. 361.
428. 504.

Otto I, tydsk Kejser. 358. — Otto
II. 3581 — Otto III. 357.

Oxenstierna, Axel, svensk Rigskansler.
457.

Palladius, Peder, Biskop. 68.

Palmskiöld, Elias. 475. — Erik. 475.

Palmstierna, Nils, svensk Gesandt
i Kjøbenhavn. 81. 86. 191.

Panin, russisk Envoyé. 205.

Parsberg, Verner. 387.

de Parthenay, Jan Blaise des Roches,
Historiker. 17. 19. 39.

Pascalis, Pave. 253.

Pauli, Ellen, D. Bechmans Hustru.
325. — Helene Marie, Jac. Langebeks
Hustru. 192. 363. 422 f. —
Joh. Frederik, Postkasserer og
s. 535 Brygger. 89. 369. — Poul Frederik,
Bager. 325.
Paulsen, Biarne, Landfvsikus paa
Island. 470.

Paus, Hans, Sorenskriver. 326.

Peder, Biskop i Boskilde. 9.

Pedersen, Christiern. 379.

Perard, Præst i Stettin, Hofprædik.
496 f.

Peringskiöld, Joh. 326. 450.

Peter III af Rusland. 355.

St. Petersborg. 215.

Petersen, Ulrich, Historiker. 464.

Peterson & Bedoire. 467.

Pfützner, Tømmermester. 284 f.

Philibert, Claude, Bogtrykker og
Boghandler. 375. 479.

Philip, Don. 69.

Philippa, Erik af Pommerns Dronning.
189.

Pilo, Carl Gustav, Professor ved
Kunstakademiet. 247. 453.

Pistorius, Theoph. 145. 157.

v. Plessen, Carl Adolph, Overkammerherre
og Statsminister. 67. —
Charlotte Dorothea, g. m. Claus
Reventlow. 335. — Christian
Ludvig, Statsminister. 59. 155.

Pogwisch, Benedict. 190.

Pomai, Francois. 98.

Pommern. 215. 357.

Pontoppidan, Erik Ludvigsen, Biskop.
13. 18. 70. 105. 145. 221.
228 f. 234. 234. 255. 267. 279.
287. 299. 381.

Porphyrogennetes, Constantin. 160.

Portræter. 15 ff. 144. Se Kobberstik,
Malerier.

v. Post, Chr. Seefeld, til Glomstrup.
51. — Laurits Lassen. 51 f. 55.
59. 79. 80. 82.

Preisler, Joh. Martin, Kobberstikker.
311 f. 315. 329 f. 337. 393. 450.

Preuss, J., Boghandler og Bogtrykker.
70.

Preussen. 215.

Printzenskiöld, Joh., svensk Guvernør
paa Bornholm. 12.

Priscianus, Grammatiker. 14.

Pryss og Tengblad, De irruptione
Svecorum in Holsatiam. 325.

Psalterium Norvegicum. 371. 373.
378.

Psilanderhielm, Nils, svensk Kammerherre.
209.

Raben, Fred., Geheimeraad. 58.

Rabenius, Olof Ingelson, Professor
i Upsala. 476.

Ramus, Chr., Biskop i Odense. 150.
419. — Joachim Fred., Professor.
36. 39. 70. — Jonas, Justitiarius
i Christiania. 106—7. 116. 127 f.
148. 150. 401. 419.

Rantzau, Chr., Greve, Stiftamtmand
i Fyn. 419. — Henrik. 409. —
Otto Mandrup. 20. 43. 47. 91. 155.

Rapin, Regierungsrath. 497.

Raun, Peder, Student. 89 f.

Raynaldus. 411.

Reedtz, Tønne, Kammerherre. 34.

Reenhielm. 302.

Reiske, J. J. 495.

Resen, Hans Povlsen, Bibeloversættelse.
279. — Peder, Præsident
i Kjøbenhavn. 255. Atlas Danicus.
8. 10.

Reuss, Jeremias Fridrich, Professor.
13. 20

Reval. 215.

Reventlow, Chr. Detlev, Greve. 20.
— Chr. Detlev. 20. — Claus,
Geheimeraad. 65. 274. 335. 339.
350. 363. — Conrad Detlev. 20.
— Ditlev, Statsminister. 451.

Reverdil, Elie Salomon François,
Kabinetssekretær. 410.

s. 536 Rheder, Chr. Fred., Kammerjunker.
161. — Vilh. Ludv., Postdirektør.
22.

Richardson, Jacob, Assessor. 201.
318.

Riese, Thomas, Præst. 123. 125.
127 f. 135. 143. 145. 220. 244. 267.

Riga. 215.

Robertus Elyensis. 506.

Rondeau, Pierre. 98.

Rosborg, Jacob 1. Legater. 1.

Rose, Mette Marie, Skuespillerinde.
392.

Rosengiedde. 206.

Rosenkrantz, Henrik. 183. — Holger.
17. — lver, Geheimeraad. 87. —
Karine. 183.

Rosenstand-Goiske, Peder, Prof.
13. 20.

Roskilde, Diarium Roskildense. 338.
— R. Stifts Jordebog. 305.

Rostgaard, Frederik. 1—2. 3—4. 8. 13.
18 ff. 21—2. 25—9. 35—40. 50. 52—3.
55. 58. 59—63. 64—7. 71—92. 97 ff.
109 f. 124. 131, 171. 177. 216 f.
515 f. — Conradine, født Revenfeldt,
F. Rostgaards Hustru. 60.
66 f. 85.

Rostock. 215.

Rottbøll, Chr. Friis, Professor. 418.
421. 432. 438. — Chr. Michael,
Biskop i Viborg. 418. — Ursula
f. Schnabel, C. F. R.s Hustru.
432.

Rothe, Caspar Peter, Landsdommer.
229. 245. — Tyge. 310. 326.

Rudbeck, Olof. d. æ., Atlantica. 239.
301. 319. 322. 331. 338. 368. 403.
417.

Runamo. 378.

Runer. 339. 345 f. 358 f. — Runemønter.
306. 396. — Runestene.
184. 187. 306. 339. 345. 358. 396.
509.

Ryge, Andreas Nicolai, Præst. 370.

Rønnow, Carl. 387.

Sainovics. Johs., Jesuit. 380 f. 383.

Salvius, Lars, Bogtrykker i Stockholm.
195. 505.

Sambirius. 262.

Savary. 375.

Saumæsa. 375.

Saxo. 95. 241. 251 ff. 255. 351 ff.
357. 376. 381. 507.

Sehardius, Simon. 160.

Scharffenberg, Carl Rudolph, Kancelliraad.
116.

Scheffer, Carl Fred., svensk Rigsraad.
201.

Scheidt, Chr. Ludv., Historiograf.
13. 18. 70. 114.

Scherer, Joh. Benedict, Attaché v.
det franske Gesandtskab i St.
Petersborg. 506.

v. Scherewien, Carl Leopold, Konferensraad.
227. 233. 295. 298.

Scheuchzer. 175.

Schiøtte, David, Præst. 245.

Schlegel, Joh. Heinr., Bibliotbekar.
393. 438. 450. 458. 461. 468. 479.

v. Schlözer, Aug. Lud., Professor
i Göttingen. 498. 506.

Schnabel, Bernt, Rektor i Roskilde.
432. — Ursula, se Rottbøll.

Schneider, Sekretær. 20.

Schouboe, Ole Borch, Justitiarius
i Højesteret. 27.

Schrøder, Joh. Chr., Kammertjener.
22.

Schulenburg, Generalauditør. 19.

Schulin, Joh. Sigismund, Greve,
Geheimeraad. 61. 121.

Schwartz, Professor i Greifswalde.
229. 240. 351.

Schwartzkopf, Edvard O., Korrektør
ved Waisenhuset, 83.

Schønau, Fred. Chr., Præst. 229.

s. 537 Schönberg, Anders, d. y., svensk
Rigshistoriograf. 332. 378. Bref
af Menalcas. 326. 332.

Schøning, Gerhard, Professor i Sorø,
siden Geheimearkivar. 135. 143.
147. 151 f. 153 f. 155 f. 160. 164.
176. 225. 227 ff. 233 ff. 237. 243.
251. 256. 264. 267. 274. 277. 304.
306 ff. 310. 334 f. 351. 354. 366.
390. 393. 400. 404. 450. 454. 459.
468. 476. 480. 498 f. 517.

Sciringesheale, Konghelle. 304. 307 f.

Scoringia. 308.

Scriptores Rerum Danicarum. 429.
494. 498. 504. 506.

Seckmann, Diderik, Justitiarius i
Højesteret. 26 f.

Segerdal. 377 ff.

Sehested, Hannibal, Statsmand. 9.
131. 135. 289.

Seehuus, Morten, Proviantskriver
ved Flaaden. 63.

Seidelin, Hans, Konferensraad. 148.

Selskabet til de skjønne og nyttige
Videnskabers Forfremmelse. 327.

Selskab, det typografiske. 501.

Selskab, det kgl. danske Videnskabernes,
se Videnskabernes
Selskab.

Serenius, Jac., Biskop i Strengnäs.
270. 272. 287. 346. 392. 396.
398. 456.

Sevel, Fred. Chr., Generalauditør.
376. 405. 450.

Sheringham. 444.

Sigiller. 133. 140. 166. 193. 374.
387. 448. 476.

Sigmund Brestes Saga. 454.

Silfversköld, Carl Gustaf. 368. —
Julius, Vicepræsident i Kommercekollegiet
i Stockholm. 368.

Skeninge. 188. 194.

Skjoldborg og Kallerup i Thy. 42.

Skjoldungasaga. 352.

Slange, Niels, Chr. IVs Hist. 115.
456.

Snorre Sturlesøn. 326. 376. 507.

Society of London, the Royal. 44.
49.

Soelberg, Hans Jørgen, Bankkommissær.
128 f. 164. 260.

Sofie, Valdemar Is Dronning. 261.
263. 273.

Sofie, g. m. Hertug Bugislav, 123.

Sofie Amalie, Frederik Ills Dronning.
289.

Sofie Christiane, Markgrevinde af
Bayreuth. 38.

Sofie Magdalene, Christian Vis
Dronning. 65. 438. 483.

Sofie Magdalene, dansk Prinsesse,
Gustav Ills Dronning. 415 f. 421.
424. 426.

Sommelius, Gustaf, Bibliothekar i
Lund. 379—83. 389. 418. 437.

Sotberg, Erik. 360. 381. 417. 421.
435. 443. 449.

Spangenberg, Cyriacus, historisk
Forfatter. 122.

Sparfvenfeldt, J. G. 196.

Speelman, Henry, engelsk Antikvar.
308 f. 396.

Spidberg, Jens Chr., Biskop. 144.
162. 243. 259.

Staffeldt, Anna Cathrine, f. v. d.
Maase, g. m. Andreas Hauch. 311.

Stampe, Henrik, Generalprokurør,
Statsminister. 160. 336. 394. 468.

Stanley, Simon Carl, Professor ved
Kunstakademiet. 282.

Statz, Kaptejn. 53.

Stavanger, Peder, Justitsraad. 260.
407.

Stechau, Joh. Adolph, Sekr. i Antiqv.-Coll.
454. 459. 471. 479. 484—
6. 494. 502—5. — Tobias, Kjøbmand
i Norrköping. 182. 188.

s. 538 Stenbock. Eva Charlotte Victoria,
se Barnekow.

Stettin. 215. 496 f.

v. Stiernmann, Anders Anton, Assessor
i Antiqvitets-Collegium.
196 f. 201 f. 206. 295. 391. 394.
404. 409. 418. 445.

Stobæus, Kilian, Professor i Lund.
12.

de Stockfleth, Chr., Justitsraad,
Landsdommer. 4. 53.

Stockholm. 192. 194. 212. 214.

Stolberg, Prinsen af. 61.

Stoltzig, Sabine Marie, g. m. 1)
Fred. Langebek, 2) O. Kamp. 42.

Stralsund. 215.

Strangesøn, Peder. 262. 265.

Struensee, Johann Friedrich, Kabinetsminister.
497.

Ström, Erik Hindrichson, Stadskæmner
i Stockholm. 137. 323.

Stub, Ambrosius, Digter. 3 f.

Stuckenbruch, Jochum Andreas,
Etatsraad, Berghauptmand. 144.
163. 216. 221. 245. 257.

Studiegaarden. 228.

v. Stöcken, Chr., Assessor i Højesteret.
27.

Suderköping, se Söderköping.

Suhm, Ancher Andreas, Justitiarius
i Hof- og Stadsretten. 187. 191.
198. 206. — Burchard, Premierlieutenant.
191. — Nicolaus, polsksachsisk
Gesandt i Sverig. 198.
— Peter Frederik, Historiker,
119—20. 126. 145—51. 152—5. 156—
61. 173—6. 187. 191. 207. 224—5.
227—30. 233—5. 237. 240—1. 249—
56. 261—5. 267. 273—5. 277. 301.
303—5. 306. 307—11. 331. 334—5.
339. 350—4. 356—9. 366. 376. 390.
400 f. 405. 435. 438. 450. 456 f.
461 ff. 465. 472. 478. 480. 492.
495. 498—9. 506—7. 517. — Ulrik
Frederik, Admiral. 147 ff. 154.
191. 240. — Ulrik Frederik, Søn
af P. F. S. 498.

Sundblad, se Andersson.

Sunesøn, Anders, Ærkebiskop. 388.
446. 450.

Svane, Hans, Biskop. 289. — Marie,
g. m. Fr. v. Ørtz. 145 f.

Svantopolk. 256. 261 262 f. 273.
409.

Svederus, Magnus, Boghandler i
Lund. 505.

Sven Estridsøn. 159. 240. 252. 254.

Sven Tveskjæg. 251 f. 357.

Sven, dansk Prins, Korsfarer. 240 f.

v. Swab, Andreas. 208 f. 216.

Söderberg, Magister. 319. 328. 332 ff.
336. 360.

Söderköping. 185. 194.

Sögubrot. 352.

Taube, Greve. 43. 47.

Terlon, Hugue, fransk Gesandt i
Danmark. 12. 348.

Tessin, Carl Gustaf, Greve, svensk
Statsmand. 77 f. 81. 90 ff. 196.
332. 473. 485. 515.

Thestrup, Chr., Professor. 26. —
Frants, Sekretær i det danske
Kancelli. 18. 20. 106—7. 148.

Thiele, Joh. Herm., Kobberstikker.
17.

v. Thienen, Kammerjunker. 155.

Thomsen, Inger Marie, g. m. Chr.
Fred. Rheder. 161. — Jørgen,
Regimentskvartermester. 161.232.

Thor Runsi. 360.

Thordo, Runemester. 306. 359 f.

Thorgils Sprakaleg. 252.

Thorhallesen, Egil, Præst. 346.

Thorlaksen, Gudbrand, Biskop. 23.

Thott, Oluf Axelsøn. 183. 190. 194.
— Otto, Statsminister. 8f. 13.
s. 539 18 ff. 32. 131. 160. 172. 342. 363.
370. 376. 394. 408. 410—2. 418.
428. 450 f. 462 ff. 467—71. 475.
478. 482. 485. 487—90. — Philip
Axelsøn. 183. 190. — Tage. 12.

Thura, Albert, Præst. 278 ff. —
Hans, Præst. 280. — Laurids,
Præst. 280. — Laurids, Biskop. 40.

de Thurah, Laurids, Generalmajor.
222. 229. 234. 244. 282 ff. 286.
292. 456.

Thye, Lene Klarup, g. m. 1) Fred.
Gram, 2) Fred. Langebek. 430.

Tidemand, Ingeborg, g. m. Emmike
Kaas. 183.

Tilas, Daniel, svensk Bjergraad.
208. 216. 274. 276. 347—50. 396.
477—8.

Titley, engelsk Minister. 91.

Toke Jarl. 253.

Tollius. 174.

Torbensson, Mons. 387.

Torfæus, Thormod, Historiograf.
149. 239. 306. 331. 358. 457.

Toyon, Mathieu, fransk Kok. 77.

Traun, Greve. 53.

Trellund, Hans, Biskop. 279.

Treschow, Gerhard, Præst. 62 f.
150. — Herman, Professor. 495.

v. Troil, Uno, Ærkebiskop i Upsala.
468.

Trolle, Erik. 189.

Trygonius, Niels, Præst. 383.

Tøndebinder, Claus Mortensen,
Præst og Lektor i Malmø. 379.
388.

Tønder, Kommandør. 28. 34.

Ugerup, Axel. 387.

Ulf Galiciefar. 240.

Ulf Jarl. 252. 254.

Ulfeld, Corfits, Rigshofmester. 9.
15. 131. — Ebbe, Generallieutenant
. 12.

Ulrik, Hertug. 16.

Ulriksøn, Oluf. Bogtrykker. 387.

Upsala (se Bibliothek). Delagardiska
Saml. 372. 440. 443.

Vadstena. 185. 189. 194.

Valdemar I. 241. 263. 352. — V. II.
261 f. 319 (se Jordebog). — V.
Atterdag. 183. 194. 342.

Valdemar, Biskop. 174.

Vandal, Hans, Biskop. 279.

Varberg, Claus Jensen, Præst. 383.

Vedel, Anders Sørensen, Historiograf.
352.

Vestervik. 185.

Vetenskaps-Akademien, det kgl. 209.
211. 231. 243. 456. 461.

Viborg (i Finland). 215.

Videnskabernes Selskab, det kgl.
danske. 13. 18. 34. 39. 44. 49.
69. 87. 91. 114. 124 f. 163. 198.
218 f. 226. 228. 230. 243 ff. 258 ff.
265 ff. 270. 274. 276 f. 283. 287.
310. 340 ff. 349. 351. 361. 366.
370. 381. 456. 468. 481. 491. 495.
497. 507.

Videnskabernes Selskab i Trondhjem.
353.

Vidalin, Páll, Lagmand. 461.

Vigastyrs Saga. 447. 453.

Vilhelm, Abbed. 9.

Vilhelm, Hertug. 397.

Vilhelm, Prins af Hessen. 245. 383.
518.

Vilhelm Henrik, Hertug af Gloucester.
466.

Vilhelmine Caroline, dansk Prinsesse.
383.

Vilmanstrand. 215.

Vind, Niels Krabbe, Diplomat. 86 f.

Visby. 181 ff. 194. Diarium fratrum
Visbycensium. 292. 332.

v. Vitzen, Fikke. 189.

s. 540 Vormordsen, Frants, Biskop i Lund.
379. 388. 482.

de Voss, Anne Cathrine, Jac. Rosborgs
Hustru. 1.

Vreta Kloster. 190.

Wachter, Johan Georg. 479.

Wadskiær, Chr. Fred., Professor.
17. 40. 62 f. 83. 85—8. 90. 229.

Wagner, Marcus, tydsk Historiker.
409.

du Wahl, Joh. Salomon, Kunstkammerforvalter.
17. 19 f. 295.

Wallenstråle, M. G. 344.

Wallerius, Joh. Gottskalk, Kemiker
og Mineralog. 258.

Wallin, Jöran, Biskop i Göteborg.
344. 447.

Wargentin, Pet. Vilh., Sekretær i
det kgl. Vetenskaps-Akademi.
231. 396. 456. 465.

Warmholtz, Carl Gustaf, svensk
Hofraad. 197. 204—5. 210—1. 269—72.
287—8.

Wedel-Friis, Erhardt, Greve, dansk
Ambassadør i Stockholm. 193.

Weise, Fred., Etatsraad. 405. —
Sofie Elisabeth, Fr. Chr. Sevels
Hustru. 405.

Wentzell, Kjøbmand. 310.

Werner, Matthias. 333 f. 336. 343.

Wesling. 286.

Wessman, Nils, svensk Assessor.
201. 292. 302. 306. 325. 366. 372.
378. 387. 417. 428.

v. Westhov, Willich, latinsk Digter.
383. 443.

v. Westphalen, E. J., Kansler, Historiker.
156. 158.

Wieland, Jochum, Bogtrykker. 115.

Windekilde, Inger, Joch. Wielands
Hustru. 115.

Winsløw, Jac. Benignus, Læge. 33.
— Pet. Chr., Medailleur. 33.

Wismar. 215.

Wolfen, Joh. Conr., Bibliothekar og
Livlæge. 79. 89.

Worm, Michael, Borgmester i Kjøbenhavn.
516. — Oluf, Professor,
162. 275. 292. 306. 308. 339.
Museum Wormianum. 145.

v. Wowern. 144.

Wøldike, Marcus, Professor. 13. 18
20. 34. 39. 70. 342.

Ælfredi vita. 174.

Oedman, Bahus Lens Beskr. 198.

Øland. 181. 185. 193 f. 214.

Oelrich, Professor. 496.

v. Ørtz, Fred., Greve, Amtmand
61. 79. 145. — Marie, f. Svane.
79. 145.

Østeriis, Niels, Præst. 24—5.

Øverød. 498.