Danmarks Breve

EFTERSKRIFT. I det foregaaende er ...

s. 515 EFTERSKRIFT.

I det foregaaende er meddelt næsten alle af Langebek skrevne Breve, som nu have kunnet findes. Med stor Velvillie have Forstanderne for de forskjellige Arkiver og Bibliotheker her saa vel som i Norge og Sverig ladet anstille Undersøgelser for at bidrage til Fuldstændiggjørelsen af nærværende Samling. Alligevel er det sandsynligt, at Breve fra Langebek senere kunne komme for Dagen, som ikke have kunnet benyttes ved denne Udgave. Just i de Dage, da foranstaaende Samling var afsluttet, fandtes i det Kgl. Bibliothek nogle flere Breve fra Langebek til Rostgaard, henhørende til Aaret 1743, fra hvilket Aar der allerede forud havdes saa mange af lignende Art. Havde disse nys fremkomne Breve tidligere været tilstede, vilde nogle af dem vel være blevne medtagne; men nu er der formentlig ikke Grund til at udgive dem som Tillæg til Samlingen, da Indholdet ikke er af megen Vægt, og de samme Emner ere behandlede i de alt meddelte Breve. De handle saa godt som udelukkende om Dagens Nyheder og om Kommissioner, som Langebek besørgede i Kjøbenhavn for Rostgaard 1 .

33*

s. 516

I Norsk historisk Tidsskrift II (1872), hvor Dr. L. Daae har meddelt Uddrag af en Dagbog over „Jacob Langebeks første Besøg hos Frederik Rostgaard“, omtales (S. 298), at der da nys, ved en Revision af Christiania Universitets-Bibliotheks Haandskrifter, blandt Revisor Halvor Andersens Papirer var fundet „en stor Del Langebekske Breve, Dokumenter og Vers“. En lille Samling saadanne Arkivsager er fra Christiania stillet til vor Raadighed ved Udgivelsen af nærværende Brevsamling, med Bemærkning om, at der ikke var mere at finde. Mulig vil der da ved en senere Lejlighed komme mere for Dagen. Men maaske har det meste af, hvad der nu savnes, bestaaet af Breve til Langebek, og af saadanne findes der allerede mange i det Kgl. Bibliothek i Kjøbenhavn; men til disse er der i nærværende Samling kun taget Hensyn, for saa vidt de kunde oplyse et og andet i Langebeks egne Breve, der trængte til Forklaring. Omfanget af Langebeks egne Breve er jo nemlig saa stort, at der af Hensyn til vort Selskabs indskrænkede Midler maatte anvendes Sparsomhed. For at begrænse Samlingens Omfang er der derfor i en Del Breve (særlig i dem til Rostgaard og Brocman) paa sine Steder foretaget ret betydelige Forkortelser, betegnede med — — uden Hensyn til, om de udeladte Stykker vare længere eller kortere. Disse Udeladelser, som Forholdene have krævet, ville dog formentlig ikke efterlade noget føleligt Savn, ligesaa lidt som Udskydelsen af nogle ubetydelige Breve.

Ved Udarbejdelsen af Anmærkningerne vedrørende de i s. 517 Brevene forekommende Personer og Forhold har Udgiveren haft god Bistand af vort Selskabs Sekretær, Hr. Arkivar, Dr. C. F. Bricka, og af Hr. Sognepræst A. T. Jantzen i Gjentofte. Men Regelen, man har haft for Øje, har været: i størst mulige Korthed at meddele det nødvendigste.

Paa Grund af den forcerede Trykning af 1ste Halvbind, der ønskedes fuldendt inden Selskabets 150-Aars Jubelfest, 8. Januar 1895, er der desvæne indløbet flere Trykfejl i de første Ark, end ønskeligt, dog neppe nogen, der forstyrrer Meningen. En Fortegnelse over alle de bemærkede „errata“ følger.

Endnu kan bemærkes, at de bevarede Breve fra Langebek er meget ulige fordelte. Af hans overordentlig talrige Breve til Rostgaard haves, paa et Par Undtagelser nær, nu kun de fra Aaret 1743. Medens Brevene til Suhm, Deichman og Brocman for en stor Del ere bevarede, savnes ganske Brevene til Oluf Bruun, Peter Fogh, Benjamin Dass, Gerhard Schøning og andre, med hvem Langebek vides at have staaet i Brevvexling i kortere eller længere Tid.

Saaledes som Samlingen nu foreligger, vil den ikke desto mindre give et godt Indblik i Langebeks arbejdsomme, til den historiske Videnskab viede Liv og i hans grundhæderlige, tjenstvillige Karakter. Særlig Opmærksombed fortjene uden Tvivl de ret talrige Vidnesbyrd, Brevene indeholde, om Langebeks Forbindelse med svenske Videnskabsmænd. Langebek var, trods nogen, godt skikket til at bygge Bro over det Svælg, som fordums Krige og Misforstaaelser havde uddybet mellem Folk, der forøvrigt havde og have saa meget tilfælles.

Lyngby, 8. Maj 1895.

H. F. R.