Danmarks Breve

Den 8. Januar 1895 har Det kongelig...

s. VI Den 8. Januar 1895 har Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog bestaaet i 150 Aar. For halvtredsindstyve Aar siden, da det 1845 fejrede sit Hundredaarsjubilæum, udgav det en af Werlauff forfattet Fremstilling af dets Historie siden dets Stiftelse. Atter nu, halvt Hundred Aar senere, har Selskabet ønsket at betegne den nye Mærkedag i dets Liv ved Udgivelsen af et Skrift. Det har ment, at der ved denne Lejlighed kunde være Grund til særlig at mindes Jacob LANGEBEK, den Mand, der ikke alene stiftede Selskabet, men i en Række Aar personlig næsten udelukkende var Bærer af dets videnskabelige Udgivervirksomhed. Som et Mindeskrift om ham fremkommer da herved, udgivet ved Pastor, Dr. H. F. Rørdam, en Samling s. VII af de allerfleste af de Breve fra ham til forskjellige i hans Samtid, som det har været muligt at finde.

Det er ikke store Forhold eller stærke Lidenskaber, der skildres i dem; men de give et levende Billed af den utrættelige Granskers Kjærlighed til sin Videnskab og af, hvorledes denne Følelse knyttede ham ved stærke Baand til de med ham aandelig beslægtede i Datiden; de vise den tjenstvillige, venlige Mand, der altid var ligesaa rede til at hjælpe andre med Oplysninger, som han var ivrig efter at uddybe sin egen Kundskab til vort Fædrelands Historie; de kaste Lys over det personlige Forhold, hvori han stillede sig til dem, med hvem han skiftede Breve, idet tillige den Hjærtelighed og Mildhed, der skinne frem igjennem dem, bære Vidne om Elskværdigheden i hans egen Karakter; de tiltale ved en dansk Sprogtone, som stiller dem højt i Sammenligning med de allerfleste Breve, der kjendes fra hine Tider, og idet de endelig give Vink om hans Korrespondenters aandelige og videnskabelige Interesser, ere de et Vidnesbyrd om den stilfærdige, men alvorlige Syslen med dansk Historie og Sprog, der udviklede sig i hans Tid, og som iblandt andet netop ogsaa gjorde det muligt for ham at faa stiftet s. VIII det Selskab, der nu mindes ham med levende Taknemmelighed. Det udsender denne Samling Breve i det Haab, at den Granskerflid og det Fædrelandssind, der besjælede Langebek, stedse maa finde Udtryk i dets Virksomhed, og at denne maa kunne fortsættes langt ud i Tiden.

Selskabets Forstander.

s. IX