Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johannes Meier (1899-06-24)

A
København, 24/6 1899

Jeg er ikke bund-uenig med dig i din Dom over Brandes o.s.v.; det synes mig blot, at vi frisindede Mennesker for Tiden har ganske andre Ting at tænke paa. Saa længe ”det anerkendte Idioti“ har Riget og Æren og Magten s. 26 inde, og Folket og Intelligensen trædes under Ridestøvler, — saa længe Retninger og Mænd i Litteraturen bekæmpes ved Politiets Hjælp, — saa længe den indre Mission har Magt over mange Sind, — saa længe en Haandfuld Rigmænd uden Risiko kan styrte hundredetusend Mennesker ud i Sult og Elendighed, — saa længe ikke alene Ordener (thi dem har Brøndsted’erne jo fra P. A. Heibergs Tid Patent paa), men enhver offentlig Stilling og Ærespost forbeholdes Magthavernes Spytslugere, — saa længe Officerer ustraffet kan begaa Forbrydelser, der vilde bringe os andre i Tugthuset, — saa længe der sjakres med Gud, Dyd og egen Fordel i tarveligt skrevne Piecer og Toøres-Dagblade med liderlige Historier paa anden Side, — saa længe synes det mig virkelig, at alt Frisind uden smaalig indbyrdes Kritik bør gøres fælles Sag mod Bæsternes Oligarki. Faar vi det knust engang, saa kan vi give os til at gøre hinandens Konto op; og saa vil der maaske blive Tid til at sætte Nansen paa Troskabsprøve og aarelade Edv. Brandes for en Smule af hans unge Blod og lade Vagtens Folk vide, at somme af dem trænger svært til Afløsning. Men lad os indtil da holde sammen — der er nok at harmes over, selv om vi lader Brandes gaa i Fred!

Lad os holde os bravt ude til Venstre, …! kun dér er Retten. Hele Verden véd i Dag, at Dreyfus maa være uskyldig; hvem er da Slynglerne, som har styrtet ham i Ulykke og traadt s. 27 al Ret under Fødder? Det er ingen andre end Frankrigs Rump’er og Frankrigs Bahnson’er og den hele Række af Samfundsstøtter og Guds Torsk, — helt ned til Frankrigs Frederik Hansen’er. Mens de Mænd, der har vovet Ære og Liv for den uskyldiges Sag, og som nu omsider synes at skulle sejre, bærer Navne, der i dansk Oversættelse vilde lyde noget lignende som Brandes, Drachmann, Carl Ewald, Hørup, Christensen-Stadil, Maler Jensen, Winblad, Rex.